وکیل نفقه | نفقه چیست و چگونه مطالبه میشود؟

وکیل نفقه عنوان میدارد: در مقاله پیش رو بیشتر به رویه عملی و جزییات یک پرونده مطالبه نفقه به همراه ذکر ماهیت آن پرداخته میشود. وکیل نفقه میگوید: هدف از نگارش این مقاله آشنایی شما عزیزان با آنچه که در محاکم و در پرونده مطالبه نفقه زوجه میگذرد است. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا امیدوار است با ارائه مطالب کاربردی در زمینه وکیل نفقه و دعوای مطالبه نفقه و غیره، میزان مهارت وکلای خویش را چه در ابعاد ماهیت حقوقی امر و چه در ابعاد عملی چنین پرونده هایی آشکار سازد و همچنین از ذکر مطالب تکراری پرهیز نماید.

نفقه چیست؟ نفقه زوجه چیست؟

و سوالاتی از این قبیل که در خصوص ماهیت نفقه زوجه میباشد پیشتر در مقاله ای تحت عنوان “وکیل خانواده ” بیان گردید.

وکیل نفقه که بصورت تخصصی فعالیت خویش را در زمینه مطالبه نفقه زوجه قرار داده و در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران عنوان وکیل مطالبه نفقه را به خویش اختصاص داده و در زمینه دعاوی خانواده فعالیت مینماید، بصورت موجز و مختصر بیان میدارد:
نفقه زن یا نفقه زوجه شامل مواردی چون خوراک و پوشاک و تهیه مسکن و اسباب و اثاثیه منزل برای زندگی مشترک در حد متعارف و معقول و هزینه های درمانی و بیمارستانی زوجه و درصورت عادت زوجه به خدمه و کارگر، داشتن مستخدم میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  نفقه زن بعد از طلاق

وکیل نفقه و رابطه تمکین و نفقه

وکیل مطالبه نفقه وفق قانون ابراز میدارد: به زوجه هنگامی نفقه تعلق میگیرد که از همسر خویش (شوهر خود) تمکین عام و خاص نماید. وکیل نفقه به عبارت ساده و قابل فهم ابراز میدارد: تمکین زوجه که در دعاوی خانوادگی امروزه بسیار به چشم میخورد و دعاوی خانواده تحت عنوان عدم تمکین زوجه مطرح میگردد، به این معنا و مفهوم است که مطابق قانون و فقه اسلامی، زن میبایست از شوهر خود تمکین نماید.

تمکین به معنای عام و خاص است. تمکین عام، انجام تکالیفی چون حسن معاشرت و حضور در منزل شوهر میباشد و تمکین خاص به برقراری رابطه زناشویی در معنای اخص آن میباشد. وکیل نفقه بیان داشته: چنانچه زنی در منزل شوهرش حضور داشته باشد و منزل را ترک ننموده باشد و تمکین نماید مستحق دریافت نفقه میباشد.

وکیل خوب مطالبه نفقه ادامه میدهد: شرط دریافت نفقه، تمکین است. اثبات عدم تمکین زن با شوهر است. لذا هنگامیکه زن دادخواست مطالبه نفقه میدهد، تمکین او بررسی نمیگردد و اصل بر تمکین است و اگر مرد مدعی عدم تمکین زوجه است و مدعی عدم استحقاق زوجه در دریافت نفقه است، میبایست با طرح دعوای الزام به تمکین زوجه این مهم را نزد محکمه به اثبات برساند صرف ادعای زوج در پرونده مطالبه نفقه، که به زنم نفقه نمیدهم چون تمکین نمیکند، دفاع محسوب نشده و مفید در مقام اثبات نمیباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تمکین و همه چیز در مورد تمکین

وکیل نفقه | تعیین نفقه | مطالبه نفقه
وکیل نفقه | تعیین نفقه | مطالبه نفقه

نحوه مطالبه و محاسبه نفقه

وکیل نفقه در خصوص نحوه و چگونگی مطالبه نفقه زوجه و نفقه جاریه و نفقه معوقه بیان میدارد: پیش تر رویه عملی اینگونه بود که وکیل نفقه در هنگام مطالبه نفقه در دادخواست ذکر میداشت که زوجه هم خواستار نفقه معوقه خویش از فلان تاریخ تا زمان تقدیم دادخواست است و هم ذکر مینمود که مطالبه نفقه جاریه نیز مورد خواسته است.

وکیل مطالبه نفقه اذعان میدارد: رویه عملی و آرا محاکم هم به همین سمت و سو بود. با ارجاع امر به کارشناسی، هم مبلغی به عنوان نفقه معوقه و هم مبلغی به عنوان نفقه جاریه بصورت پرداخت ماهیانه برای زوجه در نظر گرفته میشد که در رای اصداری مورد نگارش واقع میگردید. امروزه رویه عملی دادگاه ها اینگونه شده است که دیگر به مطالبه نفقه جاریه حکم نمیدهند و صرفا به مطالبه نفقه معوقه رای میدهند. لذا زوجه ابتدا باید نفقه اش را طلبکار بشود، سپس مطالبه نماید.

وکیل نفقه دلیل این امر را اینگونه بیان میدارد: تعلق نفقه به زن امری است که در طول زمان و حین زندگی مشترک به وقوع میپیوندد. لذا تا زمانیکه زمان منقضی نشده و ایام سپری نشده، سبب و محلی از بابت استحقاق زن به نفقه ایجاد نشده است. از این رو صرفا مطالبه نفقه معوقه جایز و دیگر حکم به تعیین نفقه جاریه صادر نمیگردد.

وکیل نفقه و تعیین نفقه زوجه

  • نفقه زن چگونه تعیین میشود؟
  • در تعیین نفقه زن چه چیزی ملاک است؟
  • آیا نفقه زن طبق وضعیت مالی مرد تعیین میگردد؟

وکیل نفقه در پاسخ به اینگونه پرسش ها اعلام میدارد: در تعیین نفقه زوجه، وضعیت مرد از لحاظ مالی ملاک نبوده و بلکه وضعیت زن از بابت جایگاه و شان اجتماعی، شغل و میزان تحصیلات وی، هزینه های متعارف او و اقلام مصرفی او و هزینه های درمانش مدنظر قرار داده میشود. وکیل مطالبه نفقه ادامه میدهد: در رویه عملی یک پرونده مطالبه نفقه، جهت تعیین نفقه معوقه، موضوع به کارشناس دادگستری ارجاع داده میشود. کارشناس تعیین شده جهت تعیین مبلغ، با زوجه دیدار نموده و در جلسه ای که تشکیل میدهد کلیه سوالات مربوط به زندگی و مخارج زن را از او میپرسد. سپس به تعیین میزان نفقه معوقه اقدام مینماید.

وکیل مطالبه نفقه بیان میدارد: چنانچه هریک از طرفین دعوای مطالبه نفقه به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد، میتوانند در موعد مقرر قانونی اعتراض خویش را ثبت نموده و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی را داشته باشند.

وکیل مطالبه نفقه حقوقی

وکیل خانواده یا همان وکیل نفقه در زمینه دعوای مطالبه نفقه بیان میدارد: آنچه که امروزه میان افراد جامعه متداول گردیده این پرسش است که؛

نفقه ما بصورت حقوقی اقدام میشود یا کیفری؟
وکیل مطالبه نفقه تلاش نموده الفاظ و عبارات عامه مردم را با قانون تطبیق داده و شفاف نماید که: اگر مطالبه نفقه معوقه در دادخواست صورت پذیرد و به محکمه حقوقی تقدیم گردد، مطالبه نفقه از باب دعوای حقوقی طرح گردیده است. اگر این امر که زوج، نفقه پرداخت نمیکند، از بابت ترک این عمل، با تنظیم شکواییه به مرجع کیفری یعنی دادسرا، اقدام به اعلام جرم شوهر نماید، پرونده ترک انقاق کیفری مطرح گردیده است.

وکیل نفقه ابتدائا به موکل و یا مراجعه کننده اعلام میدارد که نپرداختن نفقه، وفق قانون موجب ایجاد دو حق برای زوجه است که دعوای خویش را به بصورت کیفری، حقوقی یا هر دو طرح نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

وکیل نفقه و طلاق بخاطر نپرداختن نفقه

وکیل خوب مطالبه نفقه اذعان میدارد: عجز از پرداخت نفقه و به عبارت دیگر، نپرداختن نفقه زوجه از موارد و مصادیق مهم قانونی در پرونده طلاق و دعوای طلاق است.
وکیل نفقه ادامه میدهد: در بند یک از بند ب عقدنامه ذکر گردیده است که: (( استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه ..)) ایجاد حق طلاق برای زن مینماید. وکیل نفقه تاکید مینماید: برای استفاده از این بند عقدنامه، میبایست حکم قطعی نپرداختن نفقه را در دست داشته و از آن مدت ۶ ماه گذشته باشد.

وکیل نفقه بیان میدارد: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه، چه در محکمه حقوقی به اثبات برسد و چه در محکمه کیفری، و چه اینکه شوهر عمدا نفقه نپردازد و چه اینکه واقعا مفلس و معسر باشد شامل یک حکم است و به زن حق طلاق میدهد.

نحوه مطالبه نفقه به چه صورت است؟

پرداخت نفقه به همسر در مقال تمکین زوجه از زوج قرار داره، پس وقتی شوهری علی رغم تمکین زن، از پرداخت نفقه ایشان خودداری میکند، به حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه به همسر خویش میگردد. همچنین اگر زن درصورت داشتن عذر موجه، تمیکن نکند، و عدم تمکین وی که به استناد به عذر موجه قانونی میباشد، برای دادگاه به اثبات برسد، بازهم مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن میشود.

نحوه عملی دادخواست مطالبه نفقه

وکیل مطاله نفقه میگوید: نحوه مطالبه نفقه به این صورت میباشد که زوجه پس از تنظیم دادخواست مطالبه نفقه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دادخواست خود را ثبت مینماید. نکته بسیار مهم این است که زوجه بعنوان خواهان دعوا باید تاریخ دقیق این امر را که از چه زمانی زوج از پرداخت نفقه امتناع نموده است را در متن دادخواست قید نماید. سپس دعوای مطروحه به یکی از شعب عمومی حقوقی که به دعاوی خانواده رسیدگی میکند، جهت رسیدگی و صدور حکم شایسته ارجاع داده میشود. کسب اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی درخصوص دعاوی خانواده نیاز امروز افراد جامعه ما میباشد.

موضوعات دعاوی خانواده مختلف است. مواردی از قبیل طلاق، طلاق رجعی، طلاق توافقی، مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه نفقه و نحوه مطالبه نفقه معوقه و حضانت و تعیین حق ملاقات فرزند و اثبات زوجیت از جمله کاربردی ترین مسائل دعاوی خانواده است. همچنین میتوانید در جهت کسب اطلاعات حقوقی در خصوص سایر موضوعات مربوط به دعاوی خانواده با موسسه حقوقی ما تماس حاصل نموده و با وکیل متخصص خانواده مشاوره حقوقی نمایید.

وکیل نفقه در تهران
وکیل نفقه در تهران

وکیل نفقه در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در خصوص دعاوی خانواده همچون دعوای مطالبه نفقه در روند پرونده های خویش و در ارائه مشاوره حقوقی به مراجعه کنندگان محترم، ایشان را به وکیل نفقه رهنمون ساخته و مراجعه کنندگان را از اطلاعات حقوقی وی بهره مند میسازد. جهت اخذ اطلاعات بیشتر در سایر زمینه های حقوقی دعوای مطالبه نفقه و مشاوره حقوقی از وکیل نفقه در تهران با موسسه ما تماس حاصل نمایید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۵ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

54 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ماندانا
2 سال قبل

سلام برای مطالبه نفقه میشه از طریق اداره ثبت هم عمل کرد؟

بادامی
2 سال قبل

سلام ببخشید سوالی داشتم نفقه از چه چیزهایی تشکیل میشه؟

عجمی
2 سال قبل

سلام وقت بخیر اگه شوهر از روی عمد نفقه رو پرداخت نکنه این موضوع چه تبعاتی براش به همراه خواهد داشت؟

جاریانی
2 سال قبل

سلام سوالی داشتم از محضرتون و اینکه دختری که عقد کرده اما هنور عروسی نکردن و دختر در منزل پدری هست ایا همسرش باید نفقه به او بدهد؟

نمازی
3 سال قبل

سلام من در دوران عقد بودم همسرم فوت کرد آیا بهم نفقه تعلق میگیره؟