وکیل خیانت در امانت | جرم خیانت در امانت و مجازات آن

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

خیانت در امانت- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا
جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت چگونه جرمی میباشد؟ ارکان تشکیل دهنده این جرم چیست؟ مجازات خیانت در امانت چیست؟ وکیل خیانت در امانت بطور مفصل به ابعاد مختلف این جرم میپردازد.

وکیل خیانت در امانت و تعریف این جرم

وکیل خیانت در امانت مطابق قوانین و مقررات و کتب دکترین حقوقی این جرم را اینگونه تشریح میدارد: نتیجه سو رفتار شخصی است که به او امین گفته میشود. خیانت در امانت یک جرم است که در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری واقع و برای آن مجازات تعیین شده است. هنگامیکه شخص امین، بر خلاف ذات امانت، اقدام به انجام عملی می نماید و موجب ایراد و ورود ضرر به مالک (صاحب مال مورد امانت) میگردد، جرم خیانت در امانت محقق شده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم میگردد.

وکیل دعاوی کیفری در مقاله ای تحت عنوان وکیل خیانت در امانت و بررسی ابعاد مختلف آن به بیان موضوعاتی از قبیل شروع به این جرم، فاعل آن، شرکت در این جرم و معاونت در آن پرداخته است. درجهت جلوگیری از تکرار مطالب پیش گفته پیشنهاد میشود به مقاله مربوطه مراجعه نموده و با مطالعه چند دقیقه ای آن مقاله به بینشی کلی و مفید دست یابید.

 
به دیگر سخن وکیل خیانت در امانت اذعان داشته این جرم عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نمودن توام با سوء نیت نسبت به مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد و یا به مصرف معین رسانده آن بوده است.
 
◁◁ بیشتر بدانید:  شروع به جرم خیانت در امانت و بررسی ابعاد مختلف آن
 

وکیل خیانت در امانت و ارکان تشکیل دهنده آن

جرم خیانت در امانت همچون سایر جرایم دارای ٣ رکن میباشد که درصورت مفقود بودن هرکدام از ارکان مذکور، این جرم محقق نمیگردد.

عنصر قانونی این جرم

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت، ماده ۶٧۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ میباشد که در آن ذکر گردیده است: ((هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت و بی اجرت به کسی داده شود و بنا بر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد))
نکته: مجازات جرم خیانت در امانت وفق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری به حبس سه تا هجده ماه تقلیل یافته است.

عنصر مادی این جرم

عنصر مادی این جرم عبارت است از فعل مجرمانه ای که به موجب آن، جرم خیانت در امانت را به مرتکب منتسب مینماییم. عنصر مادی این جرم شامل رفتار مادی فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم و نتیجه حاصله میباشد که هرکدام از موارد معنونه بصورت مفصل و تخصصی در مقاله مربوط به آن بیان گردیده است.
 
نکته: وکیل دعاوی کیفری می افزاید: در مقاله اثبات خیانت در امانت، ادله و نحوه اثبات این مورد که شهود باید مشاهده عنصر مادی را در محکمه شهادت دهند به تفصیل بیان شده است.
 
 

عنصر روانی این جرم

عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل میشود. سوء نیت عام به معنی عمل فیزیکی است که خائن مرتکب شده است و سونیت خاص به معنی قصد مرتکب به جهت رسیدن به نتیجه است. جرم خیانت در امانت یک جرم مقید میباشد که برای تحقق آن میبایست نتیجه حاصله از جرم مورد قصد و خواست مرتکب باشد.
 

وکیل خیانت در امانت و توضیح رفتار مجرمانه

پرسش بسیار مهم این است که جرم خیانت در امانت با فعل واقع میشود یا با ترک فعل یا با هردو؟
رفتار مجرمانه در برخی از جرایم صرفا بصورت فعل است و در برخی از جرایم صرفا بصورت ترک فعل است و در برخی دیگر از جرایم هم بصورت فعل است و هم بصورت ترک فعل است.

وکیل پرونده خیانت در امانت با توجه به گستره افعال انسان و تطابق آن با مصادیق مندرج در قانون و ماده ۶٧۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ با ذکر مثال هایی به روشن شدن پاسخ سوال مذکور دلالت مینماید:
هنگامیکه امین عمدا مال مورد امانت را با ایراد ضربه ای همچون سنگ بر ظرف شیشه ای مورد امانت تلف مینماید عمل و رفتار مجرمانه او از مصادیق فعل است ولی هنگامیکه حیوان اهلی چون گوسفند را که نزد او امانت است در گله گرگ ها رها میکند و میرود و در حفظ و نگهداری و مراقبت از آن تلاشی نمیکند، عمل و رفتار مجرمانه او، بصورت ترک فعل نمود خارجی یافته و مورد از مصادیق تلف عمدی است.

جرم خیانت در امانت یک جرم عمدی است

وکیل خیانت در امانت بر وجود عمد در رفتار مجرمانه فاعل اعم از فعل و ترک فعل موکدا به وجود و احراز سوء نیت در تحقق بزه مذکور تاکید و اصرار می ورزد و در گناهکار شناخته شدن یا نشدن متهم این نکته بسیار سرنوشت ساز و حائز اهمیت است.
لذا موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران همواره بر وکلای پایه یک خود که حقیقتا متخصص در امور کیفری هستند، خاطرنشان میدارد که وجود یا عدم وجود سوء نیت را در سرلوحه بررسی و دفاعیات خود در پرونده امر قرار دهند.

 

وکیل خیانت در امانت و مرتکب آن

از دیرباز افراد جامعه به مناسبت های مختلف و بعضا تحت شرایط خاص و یا حتی بصورت معمول و عرفی، اموال خویش را به رسم امانت به دیگری می سپردند که آن مال را نگهدارد و در موعد مقرر به خواست صاحب مال ان را بازگرداند. پر واضح است که همواره افراد جامعه به شخصی که می شناختند و به او اعتماد داشتند، اموال خود را سپرده و او را امین خود قلمداد میکردند.
 
وکیل خیانت در امانت تبیین میدارد حال تصور کنید شخصی را که بنا بر اعتماد و اطمینان، امین خود نموده اید، به خلاف تراضی شما رفتار نموده و مال مورد امانت را تلف یا مفقود یا تصاحب نماید. در این هنگام این شخص دیگر امین نبوده بلکه مرتکب و فاعل جرم خیانت در امانت میباشد.
 
نکته: وکیل دعاوی کیفری مختصرا می افزاید: در مقاله شرکت در جرم خیانت در امانت و مجازات آن به بیان اینکه هر شریک و فاعل این جرم مجازات مستقل را متحمل میگردد، مفصلا به ارائه مطالب مفید اقدام نموده است.
 
وکیل جرم خیانت در امانت
وکیل جرم خیانت در امانت در تهران

 

موضوع این جرم

موضوع هر جرمی به معنی آن چیزی است که عمل مجرمانه روی آن واقع میشود یا به دیگر سخن آن ارزش و اعتباری است که مقنن تعدی و تجاوز به آن را جرم می انگارد.
وکیل خیانت در امانت میگوید موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد اعم از مال منقول و غیرمنقول؛ پس تصور اینکه الف زمینش را به ب سپرد که صرفا مراقب آن باشد و روز دیگر به وی بازگرداند و الف قبل از موعد استرداد مال مورد امانت، زمین را آتش بزند هم به جرم تخریب و هم به جرم خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود.

نکته: وقوع این بزه نسبت به فرزندان و یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود.

لذا اگر در زمره دعاوی کیفری، دعوای کیفری تحت عنوان جرم خیانت در امانت توسط شاکی که فرزند متهم است طرح گردد، به نتیجه نخواهد رسید و فرض محکومیت مفقود خواهد ماند.

خیانت در امانت در اموال مشاعی

وکیل جرم خیانت در امانت درخصوص اموال مشاعی اذعان میدارد که امکان تحقق این جرم در اموال مشاع توسط احدی از شرکا محل تردید و بحث است و دو نظر مختلف از باب موافقین و مخالفین وجود دارد؛
نظر موافقین: به این دلیل که مال علاوه بر مرتکب به دیگری نیز تعلق داشته لذا شرط تعلق مال به غیر در اموال مشاعی وجود دارد در نتیجه امکان تحقق این جرم در اموال مشاعی توسط احد از شرکا وجود دارد.

نظر مخالفین: هر جز از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا میباشد در نتیجه نمیتوان در معنای حقیقی و واقعی کلمه آن مال را متعلق به غیر شمرد زیرا همواره دیگری هم در اجزا آن شریک است لذا مالک نمیتواند در مالی که خودش هم در آن سهیم است مرتکب جرم خیانت در امانت شود! لذا فرض وقوع این بزه توسط احد از شرکا در مال مشاعی غیرقابل تصور است.

وکیل خیانت در امانت و مجازات آن

این جرم، جرمی است که قانون گذار برای مجازات مرتکب آن حبس دارای حداقل و حداکثر را تعیین نموده است. مطابق ماده ۶٧۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ هنگامیکه شخص امین مرتکب جرم خیانت در امانت گردد و جرم او در محکمه صالح به اثبات برسد، وی به حبس از ۳ماه تا ۱۸ ماه محکوم خواهد شد.
به عبارت دیگر قانون گذار با در نظر گرفتن قبح عمل خیانت در امانت و اینکه این جرم یکی از اصولی ترین اخلاق موجود در جامعه و نظم عمومی جامعه را برهم زده است، مجازات حبس را برای مرتکب در نظر داشته ولیکن به جهت اینکه تناسب میان فعل مرتکب و کیفر و مجازات او رعایت گردد دست قضات را در میزان حبس باز گذاشته است.
 
◁◁ بیشتر بدانید:  چرا باید در پرونده خیانت در امانت از وکیل استفاده کنیم؟
 
وکیل خیانت در امانت در تهران
وکیل خیانت در امانت در تهران

وکیل خیانت در امانت در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران بر اساس آنچه که در قوانین مدون جاری داخلی کشور ما در جریان و معتبر است و با در نظر گرفتن رویه عملی دادگاه ها خصوصا در مورد موضوعات و دعاوی کیفری از این قبیل، سعی بر عملکرد صحیح و به جا در پرونده های کیفری خود است.

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این جرم و دیگر مسائل حقوقی مربوطه با کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری از جمله دعوای خیانت در امانت در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا تماس بگیرید. وکیل جرم خیانت در امانت در تهران بهترین راهکارها و پیشنهادات را در جهت احقاق حقوق شما ارائه خواهد نمود.
به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۵۶ میانگین امتیاز: ۴.۹]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
شروع به جرم خیانت در امانت و بررسی ابعاد مختلف آن

دیگر مطالب این دسته بندی

84 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نیکبخت
1 سال قبل

سلام
ایا اداره تشخیص هویت مرکزی پلیس بین‌الملل میتواند قدمت تعین سن تحریر در قولنامه عادی توهین سن کاغذ آن را تشخیص دهد مثلا میتواند بگویند مربوط به چه سالی می باشد؟

اقتداری
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. یکی از دوستان مالی رو نزد من آورد تا براش نگه دارم البته من قبول نکردم ولی ایشون مال رو گذاشت و رفت. حالا مال تلف شده و ایشون از من به جرم خیانت در امانت شکایت کرده. میشه راهنمایی کنید چطور از خودم دفاع کنم؟

كوشكي
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. ببخشید سوالی داشتم از محضرتون چرا اثبات عمد و سوء نیت در جرم خیانت در امانت از اهمیت بالایی برخوردار است؟

خاکی
2 سال قبل

سلام خسته نباشید . چرا برای برخی جرائم مثل خیانت در امانت شروع وبه جرم در نظر گرفته میشه؟

2 سال قبل
پاسخ به  خاکی

با سلام این موضوع در ید اختیار قانون گذار است و ایشان مرجع تشخیص این امر محسوب میشود. و اینکه برخی از جرائم آنی هستند.

سلطنت
2 سال قبل

سلام وقت بخیر من به جرم خیانت در امانت محکوم شدم و الان چند ماه از حبسم گذشته میخواستم بدونم چه زمانی میتونم تقاضای آزادی مشروط بکنم؟

حاتم
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. میشه بفرمایید لزوم استفاده از وکیل در این طیف پرونده ها چیست؟

اشترانی
2 سال قبل

سلام خسته نباشید من برای پرونده ی خیانت در امانت از وکلای موسسه شما مشاوره گرفتم خیلی عالی مراحل رو بهم توضیح دادن و کاملا منو روشن کردن دستشون درد نکنه.

سلامی
2 سال قبل

سلام برای انجام کاری باید از کشور خارج میشدم و اموالم رو به شخصی که مورد اعتماد و امین بود برام سپردم و رفتم بعد از بازگشت از سفرم به دنبال بازپس گیری اموالم به فرد امین مراجعه کردم و دیدم ایشون بخشی از از مال منو بخاطر بدهی که به یک شخص دیگه داشتم به اون داده . لطفا بفرمایید من چکار باید بکنم تا مالم رو پس بگیرم؟

مراد
2 سال قبل

سلام تفاوت سوء نیت خاص و عام چیه ؟ میشه لطفا برام توضیح بدید؟

علیمی
2 سال قبل

سلام چرا پرونده خیانت در امانت با رضایت شاکی بسته نمیشه؟