وکیل شرکت سهامی عام و بررسی این نوع از شرکت

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شرکت سهامی عام
امور شرکت ها

شرکت سهامی عام چگونه تشکیل میشود؟ مزایای تاسیس این نوع شرکت بعنوان یکی از انواع شرکتهای تجاری چیست؟ بهترین وکیل برای شرکت سهامی عام کیست؟ وکیل امور تجاری در این مقاله مهمترین موارد قانونی را مفصلا توضیح میدهد.

شرکت سهامی عام در قانون تجارت

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن شرکت، بخش و قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین و تادیه مینمایند. در یک شرکت سهامی از نوع عام، میبایست عبارت “شرکت سهامی عام” قبل یا بعد از نام و اسم شرکت در کلیه اوراق و آگهی ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت بدون فاصله، درج و قید گردد. وکیل شرکتهای سهامی ادامه میدهد: موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و سپس حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی که به نام شرکت است، سپرده نمایند.

نکته: نام حساب مذکور، “شرکت در شرف تاسیس” است. این حساب نزد یکی از بانکهای مجاز میباشد.

سرمایه شرکت و افزایش الزامی آن مطابق قانون

وکیل متخصص شرکت های تجاری میگوید: مطابق قانون تجارت، سرمایه شرکت سهامی عام میبایست در هنگام تاسیس حداقل مبلغ ۵ میلیون ریال باشد. حال تصور نمایید که پس از تاسیس شرکت، سرمایه شرکت از این حداقل، کمتر شود، اکنون تکلیف چیست؟ شرکت باید نهایتا در ظرف یک سال، نسبت به افزایش سرمایه و رسانیدن به حداقل مبلغ قانونی، اقدام نماید.


◁◁ بیشتر بدانید:  طرح دعوا علیه شرکت چگونه است؟

سهام بانام و بی نام در شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام سرمایه خود را به سهام تقسیم مینماید. هر سهم، قسمتی از سرمایه شرکت میباشد که مشخص کننده میزان مشرکت، تعهدات و منافع صاحبان آن سهام میباشد. ورقه تعهد سهم، سند قابل معامله و نقل و انتقالی است که به دو دسته سهام بانام و بی نام تقسیم میگردد. وکیل متخصص شرکت سهامی عام اضافه میدارد: سهام بانام آن است که نام و اسم صاحب سهم، در ورقه تعهد سهم، قید میگردد. سهام بی نام نیز آن است که نام صاحب آن بر روی آن درج نشده و به صورت سندی در وجه حامل تنظیم و اصدار می یابد.

سهام ممتازه مطابق قانون تجارت

شرکت سهامی عام میتواند سهام ممتازه صادر نماید. حال سوال این است که سهام ممتازه چیست؟ اگر شرکت سهامی از نوع عام، برای بعضی از سهام، با رعایت مقررات و قوانین تجاری، مزایا و امتیازاتی قائل شود، به آن سهام، سهام ممتازه گفته میشود. مزایای مذکور یا به موجب اساسنامه تعلق میگیرد یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت، این مهم محقق میشود. علی الاصول وقتیکه شرکت در وضعیت بحرانی قرار دارد، اشخاصی با افزایش سرمایه و تزریق پول به شرکت، تقاضای دریافت سهام ممتازه مینمایند.

نحوه اداره و مدیران شرکت سهامی عام

وکیل شرکت های سهامی عام بصورت ساده و تخصصی بیان مینماید: اداره شرکت سهامی عام بصورت کلی توسط مجامع عمومی مربوطه صورت میپذیرد. مجمع عمومی یک شرکت سهامی از نوع عام، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میگردد. تعداد لازم برای حضور در جلسات مطابق الزامات قانون تجارت و اساسنامه شرکت تعیین و مشخص میگردد. شرکت سهامی عام بوسیله هیات مدیره اداره میگردد. اعضای هیات مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند. تعداد ایشان نباید از ۵ نفر کمتر باشد. مدیریت قابل انتقال و تفویض نبوده و اداره شرکت، تکلیف آنها، آنهم به نحو مباشرت میباشد.

نکته: سهامدار بودن اعضای هیات مدیره به حکم ماده ۱۰۷ قانون تجارت الزامی میباشد.

مالیات شرکت های سهامی عام چگونه است؟

وکیل شرکت سهامی عام بنا بر تخصص و تجربه بیان میدارد: در هنگام تاسیس شرکت، نیم هزارم مبلغ سرمایه شرکت، بعنوان مالیات پرداخت میگردد. سپس در گردش سال مالیاتی، مالیات بر عملکرد تعلق میگیرد. به این نحو که حساب سود و زیان محاسبه گردیده و مطابق ساز و کارهای اداره مالیات، مالیات بر دارایی تعلق میگیرد. خوب است بدانید که بهترین کار برای پرداخت مالیات به نحو صحیح و به موقع، داشتن دفاتر تجاری بصورت سیستمی در کنار دفاتر تجاری سنتی میباشد. تا بتوان با انجام حسابداری و حسابرسی از بروز هرگونه مشکل و یا ضرر و زیان و یا مفقودی سود و عواید شرکت جلوگیری نمود.

مزایای تاسیس این نوع شرکت از انواع شرکتهای تجاری در چیست؟

وکیل متخصص در شرکتهای سهامی عام میگوید: از عمده ترین سوالات شما عزیزان این است که تاسیس کدام شرکت از انواع شرکتهای تجاری، انتخاب درست و صحیحی میباشد؟ شرکت با مسئولیت محدود تاسیس نماییم یا سهامی خاص؟ خوب است بدانید چنانچه قصد مشارکت و جذب سرمایه با ساز و کار دقیق و مشخص قانونی دارید، بهترین نوع شرکت، شرکت سهامی عام میباشد. همچنین چنانچه دارای اهداف بلند مدت و برنامه ریزی در طول زمان برای آینده هستید و میخواهید علاوه بر شرکت مادر، شرکت های دیگر و شعب دیگر در سایر نقاط کشور تاسیس نمایید، بهترین انتخاب، تاسیس شرکت سهامی عام میباشد.

نکته: شرکت سهامی خاص از حیث سهولت در مدیریت و تصمیم گیری اعضای هیات مدیره و بطور کلی اداره شرکت، به سایر شرکتهای تجاری ارجح میباشد.

پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام به چه معناست؟

پذیره نویسی به معنای آن است که شخص با انجام آن، متعهد میشوند که قسمتی از سرمایه شرکت را تامین نمایند و در سهام شرکت سهامی عام شریک گردند.پذیره نویسی یک عمل حقوقی است. لذا باید اشخاص متقاضی دارای اهلیت تمتع و استیفا باشند. خوب است بدانید اگر شخصی دارای آورده غیرنقدی باشد، نمیتواند آورده خود را از طریق پذیره نویسی به شرکت وارد و تزریق نماید. درنهایت میتوان گفت، پذیره نویسی موجب ورود شخص به شرکت میباشد.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفا چیست؟

وکیل متخصص شرکت به ساده ترین بیان ابراز میدارد: اهلیت تمتع به معنای شایستگی و لیاقت شخص در دارا شدن حق و حقوق میباشد. یعنی شخص بتواند که صاحب حق باشد. به عبارت دیگر، انسان ها به صرف تولد و زنده به دنیا آمدن، دارای اهلیت تمتع میگردند. اهلیت استیفا به معنای توانایی و اجازه شخص در دخل و تصرف در اموال و دارایی های خویش است بدون آنکه منع و مانع قانونی داشته باشد. به دیگر سخن، شخص میبایست توانایی اجرای حقوق مدنی خود را داشته باشد. پس شخص مجنون، اهلیت تمتع دارد ولیکن اهلیت استیفا ندارد. لذا صغیر یا محجور به دلیل سفاهت نمیتواند راسا اقدام به پذیره نویسی در شرکت سهامی عام بنماید.

نقش مدیرعامل در شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام میبایست مدیرعامل تعیین گردد. اعضای هیات مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به سمت مدیریت عاملی منصوب نمایند. هیات مدیره شرکت سهامی عام میتواند هر زمان که بخواهد، مدیرعامل را عزل نماید. وکیل متخصص امور شرکتهای تجاری میگوید: درست است که اداره کل امور شرکت به عهده اعضای هیات مدیره است، ولیکن اداره عملی شرکت و پرداختن به اجرای تصمیمات هیات مدیره به عهده مدیرعامل است. زیرا مدیرعامل شرکت سهامی عام، در محدوده اختیاراتی که اعضای هیات مدیره به وی اعطا مینمایند، نماینده شرکت تلقی شده و از طرف شرکت دارای حق امضا میباشد.

نکته: اعطای وکالت از طرف شرکت به وکیل پایه یک دادگستری برای انجام وکالت در دعاوی مربوط به شرکت علی الاصول توسط امضای مدیرعامل، مهر شرکت و امضای احد از اعضای هیات مدیره صورت میپذیرد.

ابطال معاملات مدیران شرکت

وکیل شرکت سهامی عام بصورت تخصصی توضیح میدارد: مطابق قوانین و مقررات قانون تجارت، مدیران شرکت از انجام برخی از معاملات بطور کل ممنوع شده و حق انعقاد آنها را با شرکت یا برای شرکت ندارند. مانند آنکه مدیرعامل در انجام یک معامله با شرکت سهیم باشد و سود ببرد. اگر چنین معاملات ممنوعه ای صورت بپذیرد، و مجمع عمومی عادی پس از انعقاد، آنها را تصویب نکند، شرکت میتواند تا ۳ سال از تاریخ انعقاد یا تاریخ اطلاع از انعقاد، نسبت به طرح دعوا در دادگاه صلاحیتدار اقدام نموده و ابطال معاملات مدیران متخلف را خواستار شود.

ممنوعیت تحصل وام یا اعتبار از شرکت

مدیر عامل یک شرکت سهامی عام و اعضای هیات مدیره نمیتوانند از شرکت تقاضای وام یا اعتبار نمایند. لذا شرکت مطابق قانون تجارت ممنوع است که دیون آنها را تضمین نماید. اگر چنین اقداماتی که به حکم آمره قانون تجارت ممنوع است، تحقق یابد، یعنی شرکت سهامی عام برای مدیرعامل اعتباری را در نظر بگیرد، این اعمال به خودی خود باطل و بلااثر میباشند. به عبارت دیگر، هیچگونه تعهدی را برای شرکت به وجود نمی آورند.

انحلال شرکت سهامی عام چگونه است؟

انحلال شرکت سهامی عام به چه صورت است؟ آیا انحلال علت های مختلفی دارد؟ اگر به مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت توجه نمایید، درمیابیم که اگر به علت ضررهای وارد شده بر شرکت، نصف سرمایه شرکت از دست برود، هیات مدیره مکلف میگردد که بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را ترتیب دهد تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد. اگر امکان افزایش سرمایه وجود نداشته باشد، یا مجمع اساسا دعوت نگردد، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.

نکته: انحلال به علت ورشکستگی تابع مقررات مخصوص به خود میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  طرح دعوا علیه شرکت منحل شده چگونه است؟

سایر موارد تقاضای انحلال شرکت

شرکت سهامی عام میتواند بنا به دلایل ذیل منحل شود:

  • اتمام موضوع شرکت یا غیرممکن شدن عمل به آن
  • انقضای مدت شرکت
  • ورشکستگی
  • با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
  • به موجب حکم قطعی دادگاه

بازرسان شرکت سهامی عام و مقررات مربوطه

وکیل متخصص شرکت های تجاری بخصوص سهامی عام بطور خلاصه توضیح میدهد: در شرکت سهامی عام، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس را انتخاب مینماید. انتخاب همان اشخاص بصورت مجدد و دوباره، به سمت بازرسی بلامانع و بلا ایراد است. البته خوب است بدانید که اعضای هیات مدیره میتوانند هر زمان که بخواهند بازرسان شرکت را عزل نمایند مشروط به اینکه جانشین آنها را نیز انتخاب کرده باشند.

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت میپذیرد. سپس مجمع عمومی عادی، یک یا چند بازرس علی البدل را نیز انتخاب میکند. تا درصورت معذوریت یا فوت یا سلب شرایط یا استعفا یا عدم قبول سمت از سمت بازرسان منتخب، ایشان انجام وظیفه نمایند.

بهترین وکیل برای امور تجاری این شرکت

بهترین وکیل برای امور تجاری و مشاوره حقوقی در عملکرد و قراردادهای یک شرکت سهامی عام کیست؟ خوب است بدانید که بهترین وکیل، شخصی است که فعالیت در امور تجاری را حرفه خود قرار داده باشد. یعنی به وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و انعقاد قرارداد با شرکتهای تجاری دارای تجربه و تخصص کافی بوده و از قوانین و مقررات خاص قانون تجارت اطلاع و آگاهی داشته باشد. لذا وکیل متخصص شرکت سهامی عام میبایست از مجامعه عمومی عادی و فوق العاده مطلع بوده و بداند نحوه عملکرد شرکت در افزایش یا کاهش سرمایه چگونه باید باشد و یا مقررات مربوط به تبدیل سهام و تنظیم قرارداد برای شرکت را بداند.

◁◁ بیشتر بدانید:  استخدام وکیل برای شرکت چگونه است؟

وکیل شرکت سهامی عام
وکیل شرکت سهامی عام

وکیل شرکت سهامی عام

برای کسب اطلاعات دقیق و تخصصی درخصوص کلیه زمینها های فعالیت وکیل تجاری با موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا تماس حاصل نموده و با دریافت نوبت مشاوره حقوقی، از دانشو تجربیات وکیل امور تجارتی بهره مند شوید. پرواضح است که بسیاری از نیازهای شرکت سهامی عام میبایست قبل از تصمیم گیری و اقدام، با موازین قانونی انطباق داده شده و نتایج احتمالی را از زبان وکیل متخصص شرکتها دریافت نمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل شرکت با مسئولیت محدود و بررسی این نوع از شرکت
نوشتهٔ بعدی
وکیل شرکت سهامی خاص و بررسی این نوع از شرکت

دیگر مطالب این دسته بندی

0 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x