وکیل مطالبه مهریه | تعریف مهریه و نحوه مطالبه آن

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل مطالبه مهریه
دعاوی خانواده

وکیل مطالبه مهریه و تعریف مهریه

مهریه یا صداق ، مالی است که در عقد نکاح برای زن (زوجه) تعیین شده و پرداخت آن به عهده مرد (زوج) میباشد و در ماهیت حقوقی آن میتوان گفت مهریه ، بدهی و دینی است که به موجب آن زن از شوهر خود طلبکار میشود و به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه قابل مطالبه از ناحیه زن میباشد که در فرض نخست یعنی در حالت عندالمطالبه ، هر زمان که زن خواستار دریافت مهریه خویش باشد آن را از شوهر خود مطالبه نموده و وی مکلف به پرداخت میگردد و در فرض دوم هنگامیکه زن خواستار مهریه خود میباشد میبایست ابتدا به ساکن استطاعت مالی شوهر را نزد محکمه ثابت نماید و پس از آن مطالبه مهریه کند.

چه چیزی را میتوان به عنوان مهریه تعیین کرد؟

وکیل مطالبه مهریه در پاسخ به این پرسش بیان میدارد مطابق مادتین ١٠٧٨ و ١٠٧٩ قانون مدنی هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد و مهر باید بین طرفین تا حدی که موجب رفع جهالت از آن باشد معلوم و مشخص گردد.
لذا طرفین عقد یعنی زن و شوهر میتوانند توافق نمایند که مهریه زن هزاران سکه باشد یا وجه رایج کشور باشد یا صرفا یک شاخه گل و یا شاخه نباتی باشد. طرفین در تعیین مهریه آزاد هستند.

سوالات کلی در رابطه با مهریه

  • از چه هنگام زن مستحق دریافت مهریه میشود؟
  • چه زمانی زن میتواند مهریه خود را مطالبه کند؟

وکیل مطالبه مهریه یا بطور کلی تر وکیل خانواده در پاسخ به سوالات فوق بیان میدارد هنگامیکه درخواست زن مبنی بر مطالبه مهریه خویش است مطابق ماده ١٠٨٢ قانون مدنی: ((به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.))
یکی از بارزترین انواع تصرف در مالی خویش و اعمال مالکیت، اخذ و دریافت و مطالبه آن است لذا زن میتواند پس از وقوع عقد نکاح، درخواست مطالبه مهریه خویش را نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خانواده و دعاوی رایج خانوادگی در دادگاه ها

وکیل مطالبه مهریه و بررسی حق حبس در مهریه

وکیل طلاق در تهران در ارائه مشاوره حقوقی به مراجعه کنندگان خانمی که به موسسه رجوع مینمایند در ابتدا بیان میدارد که آیا دارای حق حبس میباشند یا خیر؟
حق حبس مطابق ماده ١٠٨۵ قانون مدنی به این شرح است: ((زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.))

وکیل متخصص مطالبه مهریه موکدا بیان میدارد ماده مرقوم دارای قیود بسیار مهمی است که ضمانت اجرای احد از شروط مندرج در آن در ماده ١٠٨۶ قانون مدنی بیان شده است.
اولا: زن میتواند از تمکین (ایفا وظابف زناشویی) امتناع ورزد مادامیکه مهریه او حال باشد و معلق به زمان یا وعده خاصی نباشد.
دوما: حق دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است این امر میباشد که زن همچنان مستحق دریافت نفقه نیز باقی میماند به عبارت ساده تر زن میتواند تمکین خاص ننماید و خرج زندگی اش را هم دریافت کند.

ولیکن اگر زن با میل و رغبت خود و طوعا از شوهر خویش تمکین نماید و رابطه زناشویی برقرار نماید دیگر حق حبس ندارد و نمیتواند بدون تمکین از شوهرش مطالبه نفقه نماید. مطابق ماده ١٠٨۶ قانون مدنی: ((اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده نماید ولیکن حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.)) یعنی مطالبه مهریه بدون حق حبس برای زن برقرار است.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تمکین و همه چیز در مورد تمکین

وکیل مطالبه مهریه در تهران

وکیل مطالبه مهریه در تهران

وکیل متخصص مطالبه مهریه در نکاح منقطع

در نکاح منقطع یا به لفظ عامیانه عقد موقت (صیغه) مطابق ماده ١٠٩۵ قانون مدنی تعیین و ذکر مهریه از شرایط اساسی و صحت عقد موقت میباشد و چنانچه این شرط رعایت نگردد مرجب بطلان نکاح منقطع (صیغه) میگردد.
ماده ١٠٩۵ قانون مدنی: ((در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است)).
وکیل خانواده و به عبارتی وکیل مطالبه مهریه در ادامه بیان داشته: از همین حیث است که در عقد موقت ولو ذکر یک سکه و یا مبلغ اندکی به عنوان مهریه، رایج و متداول است و الزاما در دفترچه صیغه نامه مهریه قید میگردد.

وکیل مهریه خوب و مشاوره حقوقی تخصصی

اصولا مطالبه مهریه از ناحیه زن هنگامی صورت میگیرد که زندگی زناشویی ایشان دچار مشکل گردیده است آنهم به دلایل و عناوین مختلف اعم از ناسازگای و یا عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج زن از بابت اخلاق غیر حسنه شوهر و یا هزاران دلیل دیگر.. لذا علی القاعده هنگامیکه زن میخواهد از شوهر خویش جدا شود و خواستار خاتمه دادن به زندگی مشترکشان میباشد مطالبه مهریه مینماید و بیان میکند که من مهریه ام را میخواهم.
در این فرض، وکیل مطالبه مهریه خوب وبا ارائه مشاوره حقوقی لازمه در این خصوص و تفهیم مراحل قانونی و رویه قضایی موجود در دادگاه ها به زوجه بیان میدارد احوط آن است که در ابتدا دادخواست مطالبه مهریه تنظیم و تقدیم دادگاه شود تا حکم قضیه معلوم و مسلم گردد.

از طرفی وکیل مطالبه مهریه خوب و متخصص این موضوع را نیز به موکل بیان میدارد که اگر شوهرش حاضر به طلاق توافقی نمیباشد، لذا زن میبایست از کل یا بخشی از مهریه خود را بذل نمیاد یعنی ببخشد و رها کند تا نشان کراهت از شوهر خویش باشد و بتواند نزد قاضی اثبات نماید که من تا این اندازه از زندگی مشترک با این شوهر گریزان و بیزارم که حاضرم از طلب خویش بگذرم و فقط طلاقم را بگیرم.
به عبارت متداول و عرف دیرین ما میشود همان ضرب المثل: ((مهرم حلال، جونم آزاد)).

◁◁ بیشتر بدانید:  درخواست تعدیل مهریه

وکیل مطالبه مهریه و طلاق به درخواست زوج

وکیل مطالبه مهریه خوب در فرضی که مرد خواستار طلاق است می افزاید:

چنانچه زوج خواستار طلاق باشد پس از تنظیم دادخواست طلاق و تقدیم آن به محکمه صالح و طرح دعوای طلاق، با این پرسش از ناحیه قاضی مواجهه میشود که

  • تکلیف حقوق مالی زن به چه صورت است؟

اگر شوهر با زنش در مورد حق و حقوقی مالی زوجه توافق و تفاهمی داشته باشند، طبق همان عمل میگردد و قاضی دادگاه مطابق آن تراضی اقدام به انشا رای مینماید ولیکن در اکثر مواقع آنهم زمانیکه مرد اقدام به طرح دعوای طلاق مینماید زن توافقی ننموده و بلکه خواستار عدم جدا شدن از شوهر خویش است ولیکن مطابق قانون و وفقه اسلامی، طلاق به یک اراده آنهم به اراده مرد واقع میگردد لذا مرد در طلاق دادن زن خود نیاز به ارائه هیچ دلیل و علتی نمیباشد ولیکن میبایست تکلیف حقوق مالی زن خود را روشن نماید. از جمله حقوق مالی که به عهده مرد میباشد مهریه زوجه است.

وکیل مهریه به مرد اعلام میدارد آیا توان پرداخت دفعتا واحده مهریه همسر خود را دارد یا خیر؟ اگر زوج ملائت داشته و از توان مالی خوبی برخوردار باشد با پرداخت مهریه زن خویش وی را طلاق میدهد و چنانچه مرد مدعی عدم ملائت باشد و ابراز دارد که معسر میباشد و میتواند مهریه زن خود را بصورت اقساطی پرداخت نماید، در این فرض دادگاه صالح پس از تعیین اقساط مهریه زوجه ، حکم طلاق را صادر مینماید.

وکیل مطالبه مهریه خوب ابراز داشته: به بیان ساده تر میتوان اینگونه گفت که قسط بندی مهریه زن از طریق دادگاه در فرض دادخواست طلاق از ناحیه زوج، موجب عدم اجرای صیغه طلاق نمیباشد! یعنی نیازی نیست که مرد تا پایان اقساط مهریه صبر نماید بلکه با قسط بندی آن، طلاق جاری خواهد شد.

وکیل متخصص مطالبه مهریه در تهران

وکیل متخصص مطالبه مهریه در تهران

وکیل مطالبه مهریه متخصص در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران به یاری وکلای پایه یک خو چه در کلیه زمینه های دعاوی خانواده تحت عنوان وکیل خانواده چه در حیطه جزئی تر و تخصصی تر چون وکیل مطالبه مهریه و یا وکیل طلاق ، بر این امید همت میدارند که بتوانند مراجعه کنندگان محترم اعم از مرد یا زن را با آگاه ساختن از حقوق و البته تکالیف قانونی شان در انتخاب راه درست حقوقی هدایت و کمک نمایند.

زیرا دعاوی خانواده از هر قسم که باشد اعم از مطالبه مهریه ، طلاق ، نفقه ، حضانت و غیره، دعاوی دشواری به لحاظ بار عاطفی و رعایت مسائل اخلاقی هستند! لذا بسیار حائز اهمیت است که چه دعوایی بر مبنای رعایت کدام مصلحت طرح میشود. چه بسا طرح دعاوی متعدد و بیهود آسیب و ضرر جبران ناپذیری به اشخاص وارد سازد اعم از ضرر مادی و فرسایش روحیه و توان روانی اشخاص طرفین دعوا.

لذا امید بر آن است کلیه خانواده ها و زوجین در حفظ و تقویت کیان خانواده و احترام به ارکان آن کوشا و فداکار باشند ولیکن در فرض تصمیم بر جدایی، راه هایی را انتخاب نمایند که کمترین آسیب را بهمراه داشته باشد. جهت مشاوره تخصصی با وکیل مطالبه مهریه در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل طلاق در تهران | طلاق به درخواست مرد و زن
نوشتهٔ بعدی
وکیل طلاق از طرف مرد | طلاق به درخواست زوج

دیگر مطالب این دسته بندی

44 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
44
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x