بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت

بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت

بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت را بیاموزید. نحوه توقیف اموال منقول از طریق اجراییات ثبت نیاز به دانش حقوقی دارد.  بهترین وکیل اجرای ثبت تهران را از ما بخواهید. صفر تا صد بازداشت اموال منقول و توقیف آنها در یک نگاه برای شما توضیح داده شده است. با بهترین موسسه حقوقی در تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید.

بازداشت اموال منقول از اجراییات ثبت

وکیل متخصص اجراییات ثبت تهران میگوید: فصل پنجم از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به بازداشت اموال منقول و توقیف آنها اختصاص یافته است. مطابق ماده ۴۱ آن، بازداشت اموال متعهد، به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد. حال در ادامه به ذکر جزییات آن و مراحل توقیف اموال منقول پرداخته میشود.

نحوه توقیف اموال منقول در اجرای ثبت

پس از تقاضای متعهدله، نحوه توقیف اموال منقول در اجرای ثبت به این صورت است که، مامور اجرا، با حضور نماینده دادستان، و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی، و با معرفی متعهدله، اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید. و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست. همچنین خوب است بدانید چنانچه مامور اجرا نتواند، ارزش مال منقول را تعیین نماید، از خبره محلی استفاده می‌شود.

محل بازداشت نمودن اموال منقول

اموال منقول موضوع توقیف و بازداشت، درهمان جایی که هستند، بازداشت می‌شوند. ولیکن ممکن است، در صـورت نیاز، به جای محـفوظی نقل مکان داده شوند. اما بدایند که باید مال و اموال منقول توقیف شده و بازداشت شـده به حافظ سپرده شود. در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ، انتخاب شخص حافظ با مامور اجرا میباشد.

مامـور اجرا اگر در انتخاب حافظی که واجد شرایط امانت باشد، و شـرایط دیگر راجع به امین مرتکب تقصیر شود، با شخص حافظ متضامنا مسئول جبران خسارات وراده بر ذینفع خواهند بود.

◁◁ بیشتر بدانید:  بازداشت اموال نزد شخص ثالث در اجرای ثبت

چه اشخاصی نمیتوانند حافظ باشند؟

مامور اجرا نمی‌توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:

الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان. و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند. و به مخدوم یا خدمه آنان. مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.

پس از بازداشت اموال منقول، مامور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده، و ذیل صورتمجلس رسید می‌گیرد. مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال توقیف شده را به آنان نیز می ‌دهد.

بازداشت بخشی از اموال متعهد

در صورتی که متعهدله بخواهد قسمتی از مال متعهد را بازداشت نماید، و متعهد یا بستگان او غایب باشند، باید از بقیه اموال منقول وی، صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تنظیم گردد. وکیل متخصص اجرا می افزاید: همچنین اگر بخواهند مال منقول بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا قرار دارد، خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراییات ثبت معرفی کند.

نکته: بازداشت منافع نیز جایز و ممکن است. برای دریافت مشاوره حقوقی هم اکنون تماس بگیرید.

حق تقدم در توقیف اموال منقول

بازداشت اموال منقول با رعایت حق تقدم به این صورت است که، هرگاه چند طلبکار و متعهدله، علیه یک نفر درخواست صدور اجراییه داشته باشند، اجراییات ثبت، آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است را، ارجح دانسته، و ایشان نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

بازداشت اموال منقول با اجراییه های متعدد

اگر اجراییه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد، و طلبکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال منقول متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال منقول مورد نظر، آن مال بین بستانکاران به نسبت طلب آنان تقسیم خواهد شد. تفاوتی نمی‌کند که اجراییه‌های متعدد از ثبت صادر شده باشد، یا اجرا احکام دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.

بازداشت اموال منقول متعلق به شهرداری

بازداشت اموال منقول متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.

ممنوعیت بازداشت اموال منقول

خوب است بدانید بازداشت مال و اموال منقولی که دارای سند رسمی نیستند، یعنی فاقد سند رسمی هستند، در صورتیکه در تصرف شخص دیگری باشد، و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت داشته باشد، ممنوع است. ولو که متعهدله یا همان بستانکار، آن مال را جهت استیفای دین و طلب خود، معرفی یا شناسایی کرده باشد.

لیست و صورت اموال مورد توقیف

وکیل اجرای ثبت تهران میگوید: مطابق ماده ۶۴ قبل از بازداشت اموال منقول، باید لیست و صورت اموال منقول که قرار است بازداشت شود، مرتب شده، و در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده، نوشته شود. بازداشت اموال منقول اگر مشمول طلا و نقره آلات باشد، و عیار آنها معین باشد، در صورتمجلس قید می‌گردد. همچنین درخصوص بازداشت جواهر، عدد و اندازه و صفات و اسامی ‌آنها معین و قید می‌شود.

بازداشت اموال منقول اگر شامل کتب باشد، اسم کتاب و مصنف و تاریخ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) در نوع مال التجاره تعداد عدل نیز تصریح می‌شود.

بازداشت اموال منقول اگر شامل سهام و کاغذهای قیمتی باشد، عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می‌شود. و همچنین در لیست و صورت اموال قابل توقیف، نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

نکته: عدد و مقدار و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود. و صورتمجـلس باید به امضا و مهر مامور اجرا برسد.اگر در صورت ریز اشیا، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت و لیست، تصریح و به امضاء مامور اجرا و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

بازداشت مازاد احتمالی

بازداشت اموال منقول دارای مازاد احتمالی، به این شرح است که مازاد احتمالی، مازاد احتمالی مال مورد وثیقه، یا توقیف شده، قابل بازداشت است. حال باید بدانید که ماخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام ذیل است:

الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده یا همان حق حراج.
ج ـ حق الاجرا.
هـ- حق الوکاله وکیل در صورتیکه جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هایی که بستانکار دارای وثیقه، پرداخت کرده است و برابر مقررات این آیین‌نامه حق وصول آنها را از متعهد دارد.

نکته: حکم فوق در مورد کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است، نیز جاری است.

۸ نکته مهم بازداشت اموال منقول

۱- تکلیف شخص ثالثی که خود را دارای حق حساب میکند، چیست؟

بازداشت اموال منقول اگر با ادعای شخص ثالث مبنی بر وجود حقی بر آن، مواجه شد، مراتب در صورتمجلس برای رسیدگی های بعدی قید میگردد.

۲- چه اشخاصی صورتمجلس بازداشت اموال منقول را امضا میکنند؟

در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند، بازداشت اموال منقول و صورت ریز اشیا به امضای آنها نیز می‌رسد. و هرگاه از امضا امتناع نمایند، مراتب امتناع و خودداری ایشان در صورتجلسه قید می‌گردد.

۳- بازداشت اموال منقول در محلی محفوظ چگونه است؟

هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد، مامور اجرا مدخل آن را بسته، و مهروموم می‌نماید.

۴- بازداشت اموال منقول که در حفاظ نمیباشد، چگونه است؟

هرگاه اشیا و اموال منقول در جای محفوظ و معینی نباشد، به هر کدام از اشیای موجود، کاغذی الصاق کرده و مهر می‌کند. متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مامور اجرا را مهر نمایند.

۵- اقدام قانونی در مورد فساد اشیا و اموال منقول چیست؟

هرگاه طول مدت بازداشت اموال منقول، باعث فساد بعضی از اشیا شود، از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اشیای مزبور را باید جدا کرده، طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.

۶- سلب حق اعتراض طرفین پرونده به اقدامات مامور اجرا چگونه است؟

بازداشت اموال منقول اگر در حضور هر یک از متعهدله و متعهد، صورت بگیرد، یعنی موقع عملیات بازداشت حاضر باشند، و ایرادی را مطرح ننماید، و در صورتمجلس قید نشود، دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت.

۷- بازداشت اموال منقول خانه زوجین چگونه است؟

هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد، که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال و استفاده زنانه است، متعلق به زن، و غیرقابل توقیف است. و آنچه که عادتا مورد استعمال و مصرف مردانه است، متعلق به شوهر، و غیرقابل توقیف است. لذا مابقی اموال، مشترک بین زوجین محسوب شده و قابل بازداشت است. مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

۸- بازداشت اموال منقول مشاع چگونه است؟

هرگاه مالی که بازداشت می‌شود، بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد، یعنی ایشان دارای مالکیت مشاعی بر آن مال یا اموال منقول باشد، شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  اصطلاحات تخصصی اجرای ثبت

نحوه بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت
نحوه بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت

بهترین وکیل اجراییات تهران را از ما بخواهید

بازداشت اموال منقول از طریق اجرای ثبت، علاوه بر آنکه نیاز به دانش حقوقی و مهارت یک وکیل متخصص دارد، به پیگیری و صبر وکیل در روند پرونده و عملیات اجرایی نیز نیازمند است. به همین جهت زمانی میتوان ادعای بهترین بودن را مطرح نمود، که وکیلی قادر و توانا در این خصوص فعالیت نماید. به همین جهت میتوانید هم بصورت حضوری و هم بصورت تلفنی از وکیل خانم و وکیل آقا در مجموعه مشاوره حقوقی کاربردی و عملی دریافت نمایید. تا به مهارت ایشان پی ببرید. اعتماد شما، افتخار ماست.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments