وکیل کیفری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

خسارت فروش مال غیر

خسارت فروش مال غیر چیست و چگونه مطالبه میشود؟

در جرم فروش مال غیر چه کسانی متضرر میشوند؟ در پرونده کیفری جرم انتقال مال متعلق به دیگری، چه شخص یا اشخاصی میتوانند مطالبه خسارت نمایند؟ معنای مطالبه خسارت فروش مال غیر چیست؟ وکیل کیفری بصورت تخصصی پاسخ میدهد. خسارت فروش مال غیر چیست؟ خسارت…
ادامه مطلب
خیانت در امانت سفته

خیانت در امانت سفته چیست؟

جرم خیانت در امانت سفته چگونه محقق میشود؟ آیا میتوان ثابت کرد که سفته بعنوان امانت به دیگری داده شده است؟ نحوه اثبات خیانت در امانت سفته چگونه است؟ وکیل خیانت در امانت بصورت تخصصی در این مقاله پاسخ میدهد. خیانت در امانت سفته چه…
ادامه مطلب
لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری باید دارای چه نکاتی باشد؟ چگونه میتوانیم بهترین لایحه دفاع از طرف شاکی را بنویسیم؟ چگونه از نگارش لایحه های تکراری در یک پرونده کیفری جلوگیری نماییم؟ بهترین وکیل تنظیم لایحه میگوید. اولین لایحه دفاعیه شاکی باید چگونه…
ادامه مطلب
مرور زمان در جرم سرقت

مرور زمان در جرم سرقت چگونه است؟

مهلت شکایت از جرم سرقت چقدر است؟ مرور زمان در جرم سرقت به چه معناست؟ مرور زمان در انواع سرقتهای تعزیری از چه قرار است؟ مهلت شکایت در چه جرایمی وجود دارد؟ وکیل سرقت بصورت تخصصی پاسخ میدهد. مرور زمان مهلت شکایت در جرم سرقت…
ادامه مطلب
رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع چه اثری دارد؟ آیا رضایت و گذشت شاکی موجب مختومه شدن پرونده کیفری رابطه نامشروع میشود؟ جرم رابطه نامشروع قابل گذشت است؟ تصمیم دادگاه و رویه عملی محاکم با توجه به گذشت شاکی در این جرم چگونه است؟ وکیل…
ادامه مطلب
مجازات عدم اثبات فروش مال غیر

مجازات عدم اثبات فروش مال غیر

مجازات عدم اثبات فروش مال غیر چیست؟ انتساب اتهام جرم انتقال مال متعلق به دیگری به متهم و عجز از اثبات آن برای شاکی چه مجازاتی را در پی دارد؟ متهم پس از حصول برائت میتواند اعاده حیثیت کند؟ وکیل فروش مال غیر مفصلا بیان…
ادامه مطلب
خیانت در امانت چک

خیانت در امانت چک چگونه تحقق می یابد؟

خیانت در امانت چک چگونه محقق میشود؟ برای شکایت از خیانت در امانت چک باید کجا برویم؟ اثبات خیانت در امانت چک چگونه است؟ وکیل خیانت در امانت مفصلا پاسخ میدهد. ماهیت چک امانتی یا چک تضمینی چک امانی چیست؟ چرا کسی به دیگری چک…
ادامه مطلب
نمونه شکوائیه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع تا چه حد کمک کننده میباشد؟ برای شکایت از رابطه نامشروع باید چکار کنیم؟ چگونه میتوانیم از همسر خود تحت عنوان رابطه نامشروع شکایت نماییم؟ وکیل رابطه نامشروع در حین ارائه نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع به بیان…
ادامه مطلب
سرقت حدی و مجازات آن

سرقت حدی و مجازات آن

سرقت حدی چیست؟ چه زمانی سرقت حدی محقق میشود؟ راه اثبات و ادله اثباتی جرم سرقت حدی کدام است؟ مجازات جرم سرقت حدی وفق قانون چیست؟ تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی چیست؟ وکیل دعاوی کیفری که در پرونده کیفری این جرم، به اختصار وکیل…
ادامه مطلب
فهرست