فروش مال غیر- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا

وکیل فروش مال غیر در مقاله پیش رو تلاش بر ارائه مطالبی کاربردی از قبیل تعریف این جرم، عناصر تشکیل دهنده آن، مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده و فروش مال مشاعی دارد. میتوانید با مطالعه چند دقیقه ای مقاله حاضر بر ابعاد کلی آن علم و اشراف حاصل نمایید.

تعریف فروش مال غیر در قانون

وکیل جرم فروش مال غیر بیان می دارد، به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد بعنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.

نکته: جرم فروش مال غیر وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ در صورت وجود شرط مذکور، جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و اعلام رضایت شاکی در فروش مال غیر موجب مختومه شدن پرونده کیفری میشود. شرط مذکور رعایت نصاب مالی مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات مالکیت در فروش مال غیر

عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر

وکیل فروش مال غیر عنوان می دارد، فروش مال غیر مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر می باشد، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی که در ذیل هر یک از عناصر نامبرده بصورت خلاصه تقدیم حضور میگردد. میتوانید تحقق و تجمع عناصر تشکیل دهنده جرم را مقاله نمونه شکواییه فروش مال غیر مشاهده نمایید.

عنصر قانونی:

وکیل انتقال مال غیر در تشریح عنصر فوق بیان می دارد، هر فعل یا ترک فعلی که از سوی انسان ها سر می زند زمانی قابل مجازات است که در قانون جرم انگاری شده باشد، به عبارت دیگر باید یک فعل یا ترک فعل در قانون جرم شناخته شده باشد تا بتوان افراد را به علت ارتکاب آن رفتار ها مجازات نمود.

وکیل فروش مال غیر در ادامه بیان می دارد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل قبح عقاب بلابیان نیز بیانگر این عنصر می باشند، چرا که نمی توان فردی را به علت ارتکاب رفتاری مجازات نمود در حالی که پیش از این آن عمل را جرم نشناخته باشیم.

عنصر قانونی جرم فروش یا انتقال مال غیر، ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۵/۱/۱۳۰۸ می باشد. که عنوان می دارد:

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. یکی از موارد دفاع در فروش مال غیر همین امر میباشد که شاکی مدعی اثبات این امر میگردد که انتقال گیرنده عالم. آگاه به خریداری مال غیر بوده است. لذا از ایشان نیز شاکی بوده و خواستار محکومیت و نیز میگردد.

نکته: به جرم انگاری که توسط مقنن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی صورت گرفته است، عنصر قانونی گفته میشود.

عنصر مادی:

وکیل پرونده فروش مال غیر در تشریح عنصر فوق بیان می دارد، عنصر مادی جرم در واقع نمود خارجی قصد مجرمانه در عالم واقعیت می باشد، تا زمانی که فرد فکر مجرمانه خویش را در عالم واقع به انجام نرساند نمی توان فرد را مجازات نمود. چرا که در قانون مجازات اسلامی تفکر مجرمانه قابل مجازات نمی باشد. مانند آنکه فروش مال غیر در اموال مشاع باید به منصه ظهور برسد و به صرف اینکه احد از مالکان یا شرکا ادعای فروش یا ابراز قصد فروش بنماید، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کفایت نمیکند.

وکیل فروش مال غیر در ادامه بیان می دارد، در جرم فروش مال غیر، عنصر مادی این جرم، فعل انتقال حقوقی مال از سوی مباشر جرم می باشد. به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر در خودرو بدین نحو است که  به صرف امضای ذیل قرارداد انتقال از سوی انتقال دهنده این جرم محقق می شود.

نکته: با تحقق عنصر مادی است که صحبت از انجام جرم و طرح پرونده کیفری به میان می آید. ولیکن باید همواره به یاد داشته باشید که به صرف تحقق عنصر مادی نمیتوان مدعی تحقق جرم و خواستار طرح پرونده کیفری شد. زیرا باید در ابتدا این امر توسط وکیل متخصص فروش مال غیر مورد بررسی قرار بگیرد که عمل رخداده، جرم انتقال مال غیر است یا معامله فضولی است؟ لذا همواره باید به تفاوت فروش مال غیر بعنوان یک جرم و معامله فضولی بعنوان یک دعوای حقوقی توجه ویژه نمود.

عنصر روانی:

وکیل فروش مال غیر در تشریح عنصر فوق بیان می دارد، عنصر روانی در واقع قصد واقعی فرد مجرم از انجام بزه مورد نظر می باشد. در جرم فروش مال غیر فروشنده می بایست با علم به اینکه مال متعلق به او نمی باشد اقدام به انتقال مال مذکور نماید. اگر فرد انتقال دهنده به تصور اینکه مال خویش است اقدام به انتقال مال نماید با اثبات این امر فعل او جرم نیست و شامل معامله فضولی می شود. در این فرض اعمال مقررات مربوط به مجازات فروش مال غیر در حق وی میسور و متصور نمیباشد.

معامله فضولی چیست؟

در قانون مدنی مبحثی تحت عنوان معامله فضولی وجود دارد. در عالم حقوق و اعتبار اصل بر این است که هر کسی برای خودش و به سمت اصیل معامله مینماید. و اصل بر عدم نمایندگی در معاملات است. لذا اگر کسی دارد بعنوان نماینده و برای دیگری معامله ای را منعقد مینماید، باید عنوان و سمت خود را در معامله ذکر نماید. حال تصور کنید شخص الف مال متعلق به ب را بدون سونیت و قصد مجرمانه برای شخص ب معامله مینماید و شخص ب بعنوان خریدار، هیچگونه اطلاع و آگاهی از انجام این معامله ندارد. زیرا تکلیف خریدار مال غیر بر مبنای تفحص و جست و جو در سمت فروشنده نمیباشد. اکنون انچه که رخ داده معامله فضولی میباشد که نیازمند تنفیذ یا رد آن از سوی مالک یعنی شخص ب است.

◁◁ بیشتر بدانید:  دفاع در فروش مال غیر چگونه می باشد؟

وکیل فروش مال غیر است که میتواند با دانش و تجربه و اشرافی که بر رویه عملی محاکم و دادگاه ها دارد، در خصوص تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم به درستی اظهار نظر نماید. وکیل فروش مال غیر در جلسات مشاوره حقوقی تخصص خود به موکل میگوید که شرایط اثبات این جرم در پرونده وی وجود دارد یا خیر. وکیل خوب کیفری در زمینه جرم انتقال مال غیر کیفیت ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و به موکل ابراز میدارد که ادله مورد استناد ایشان تا چه حد و میزانی تاب و توان اثبات و رسانیدن قاضی به یقین قضایی را دارند. چه بسا در بسیاری از موارد، وکیل فروش مال غیر به شما توصیه مینماید که از پیگیری و اقدام در پرونده کیفری، یعنی تنظیم شکواییه و اقامه دعوا خودداری نموده و راه دعوای حقوقی را در پیش بگیرید.

زمان تحقق فروش مال غیر

وکیل انتقال مال غیر ارایه میدارد، جرم فروش مال غیر هم از سوی مالک اولیه مال قابل تحقق است و هم از سوی غیر مالک بدین نحو که اگر مالک مالی بعد از اینکه مال خویش را به شخص دیگری انتقال داد، همان مال را با قراداد دیگری به شخص سومی انتقال دهد. حال ممکن است این انتقال ها با سند عادی باشد یا رسمی. اینکه انتقال ها با سند رسمی صورت پذیرد یا با سند عادی موجب می شود که عنوان جرم تغییر یافته و در بعضی موارد انتقال مال غیر و در بعضی موارد معارض محسوب گردد که در مقاله معامله معارض بدان خواهیم پرداخت. لذا شاکی یا وکیل متخصص فروش مال غیر باید در ارایه دلایل اثبات جرم فروش مال غیر، نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهند تا بتوانند وقوع جرم را به اثبات برساند.

وکیل فروش مال غیر در ادامه بیان می دارد، انتقال مال غیر از سوی شخص ثالث بدین نحو است که فردی بدون اینکه مالک مالی باشد اقدام به انتقال آن می نماید.این نوع انتقال از سوی شخص غیر مالک بسیار نزدیک به معامله فضولی می باشد با این تفاوت که در معامله فضولی فرد انتقال دهنده فاقد سوءنیت می باشد. در مقاله مربوط به تفاوت های انتقال مال غیر و معامله فضولی بیشتر در این خصوص توضیح خواهیم داد.

وکیل خوب فروش مال غیر

وکیل خوب فروش مال غیر ابتدائا باید به بررسی دقیق مدارک ابرازی از سوی موکل بپردازد تا به این نتیجه برسید که فعل واقع شده انتقال مال غیر است یا خیر، در صورتی که فعل واقع شده انتقال مال غیر نباشد، می بایست از طریق معامله فضولی در پی احقاق حقوق موکل بود. نکته دومی که باید بدان توجه ویژه نمود این است که چه نوع انتقال صورت گرفته است. چرا که، جرم انتقال یا فروش مال غیر تنها در صورتی محقق می شود که مال از طریق حقوقی منتقل شود. در غیر اینصورت شامل جرم انتقال مال غیر نمی شود. در نهایت با در نظر گرفتن کلیه موارد پیش گفته و همچنین رعایت مرور زمان و مهلت شکایت در جرم مذکور، اقدام به طرح دعوای صحیح و کامل در جهت احقاق حقوق موکل خویش نماید.

انتقال به چه معناست؟

وکیل فروش مال غیر در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، انتقال در عالم واقع به دو شکل است:

۱- انتقال فیزیکی:

منظور از انتقال فیزیکی دادن مال به صورت فیزیکی به دیگری است. به عنوان مثال شخص الف گوشی شخص ب را به شخص ج دهد. اکثرا در قالب خرید و فروش رخ مینماید. مانند فروش خودروی غیر به دیگری.

۲- انتقال حقوقی:

انتقال حقوقی انتقالی است که در آن انتقال دهنده مال را در قالب یکی از عقود حقوقی مانند: بیع، اجاره و… به سایرین یا خود انتقال دهد. مانند انکه صاحب بنگاه املاکی، باغ متعلق به شخص الف را به خودش صلح کند. خوب است بدانید ممکن است انتقال مال غیر با سند عادی نیز محقق شود.

تعریف عقد صلح

عقد صلح در قانون مدنی از جمله عقود معین آمده است که میتواند در مقام انجام اعمال حقوقی باشد و یا در مقام خاتمه به یک نزاع و درگیری باشد که طرفین آن را ختم به صلح مینمایند. عقد صلح میتواند بصورت رایگان یعنی بدون عوض و یا بصورت معوض باشد.

نکته: عوض تعیین شده در عقد صلح معوض باید طوری باشد که ماهیت عقد منعقده به بیع تبدیل نگردد.

فروش مال غیر با سند رسمی یا عادی

وکیل فروش مال غیر عنوان می دارد، در فروش مال غیر تفاوتی ندارد شخص مال را با سند عادی انتقال دهد یا سند رسمی، جرم انتقال مال غیر شامل هر دو این انتقال ها می شود. چرا که جرم انتقال مال غیر بر خلاف جرم کلاهبرداری که نیاز دارد تا ضرری در اثر کار کلاهبردار به بزه دیده وارد آید یا مالی از او اخذ گردد، از جرایم مقید به نتیجه نمی باشد و به صرف اینکه فعل انتقال صورت پذیرد جرم محقق شده است زیرا جرم انتقال مال غیر یک جرم مطلق است.

◁◁ بیشتر بدانید:  مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس

فروش مال غیر در مال مشاع
فروش مال غیر در مال مشاع

فروش مال غیر در مال مشاع

وکیل فروش مال غیر در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، فروش مال غیر در مال مشاع دارای رویه روشنی در محاکم ما نمی باشد چرا که عده ای معتقدند به دلیل اینکه در مال مشاع سهم هر یک از شرکا در جزء جزء مال منتشر است و فروش مال غیر زمانی محقق می شود که کل مال متعلق به دیگری باشد لذا در این فرض جرم فروش مال غیر محقق نمی گردد.

وکیل فروش مال غیر در ادامه بیان می دارد، اما عده ای دیگر بر این باورند که اگر شریک مال مشاع به اندازه سهم خود از مال را به صورت مشاعی انتقال دهد مشمول انتقال مال غیر نیست ولی اگر بیش از سهم خود را انتقال دهد مشمول جرم انتقال مال غیر بوده و قابل مجازات است.

با توجه به نبود رویه ای روشن در محاکم دادگستری و اهمیت مبحث مرور زمان در جرایم بدین جهت که با تسری مرور زمان به جرم کلیه آثار جرم از بین رفته و از سوی بزه دیده نیز قابل پیگیری نمی باشد، وکیل حرفه ای در افروش مال غیر می تواند با استفاده از این راهکار کمک شایانی به احقاق حق موکل نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  فروش مال غیر در اموال مشاع

فروش مال غیر در اموال منقول و غیر منقول

وکیل انتقال مال غیر در تشریح عنوان فوق بیان می دارد،انتقال مال غیر در هر دو نوع از اموال قابل تحقق می باشد. انتقال مال غیر در اموال منقول مانند انتقال مال غیر در خودرو و انتقال مال غیر در اموال غیر منقول مانند انتقال مال غیر در آپارتمان قابل تحقق است.

آیا فروش غیر برای مالک اصلی مال هم مجازات دارد؟

وکیل فروش مال غیر در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر در صورتی که مالک مال از انتقال مال به دیگری آگاه باشد اما پس از گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع از انتقال، مالک بودن خود را به انتقال گیرنده به موجب اظهارنامه اطلاع ندهد معاون جرم محسوب می شود. در بسیاری از موارد در دعاوی کیفری هنگامیکه اثبات مالکیت در فروش مال غیر مطرح میشود، به سونیت یا علم و آگاهی و اطلاع مالک نیز پرداخته میشود.

فروش مال غیر چه مجازاتی دارد؟

وکیل فروش مال غیر بیان می دارد، به موجب قانون، فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است و مجازات آن مانند مجازات جرم کلاهبرداری می باشد. مجازات فروش مال غیر به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبشکه در مقاله حکم رد مال در فروش مال غیر مفصلا بیان شده است، حبس از ۱ تا ۷ سال و همچنین جزای نقدی معادل مالی است که اخذ کرده است. ولیکن اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ که در عرف عامه مردم به مجازات جدید کاهش حبس معروف شده است، مجازات مذکور به نصف حداقل و حداکثر تقلیل یافته است. یعنی مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری مانند جرم فروش مال غیر از ۶ ماه حبس تا سه سال و نیم حبس در نظر گرفته میشود.

وکیل متخصص انتقال مال غیر

توجه داشته باشید که جرم انتقال یا فروش مال غیر وفق قانون جدید کاهش زندانها با رعایت شرایط و مقرره های قانونی آن، قابل گذشت محسوب شده است. ولیکن اگر رعایت نصاب مالی مقرر از قرار ۱۰۰ میلیون تومان بعنوان ارزش و بهای مال موضوع جرم، رعایت نگردد، جرم فروش مال غیر همچنان غیرقابل گذشت محسوب میشود. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان آن است که از دانش و تخصص وکیل متخصص فروش مال غیر در پرونده کیفری خود بهره مند شوید.

وکیل متخصص فروش مال غیر که در موسسه حقوقی و داروی امین عدالت کبریا بصورت تخصصی فعالیت مینماید، با اشراف بر قانون جدید کاهش زندانها به نحو صحیح و وقانونی، اعمال مقررات مربوطه را از دادگاه تقاضا مینماید. وکیل فروش مال غیر میتواند با شرکت در کلیه جلسات دادگاه نسبت به ارایه بهترین دفاع از شما بعنوان موکل خویش اقدام نموده و اقدامات قانونی شایسته ای را ابراز نماید.

 مرور زمان در فروش مال غیر

وکیل فروش مال غیر در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است و مجازات آن هم مانند کلاهبرداری در نظر گرفته می شود. اما اینکه منظور این ماده از ارجاع مجازات فروش مال غیر تنها محدود به مجازات می شود یا کلیه احکام کلاهبرداری شامل انتقال مال غیر نیز می شود، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. به همین خاطر رویه واحد در محاکم در این زمینه موجود نیست. وکیل متخصص در فروش مال غیر با تحلیل مناسب از مواد قانونی می تواند اقدام به ارائه بهترین راهکار جهت رسیدن به مقصود مورد نظر موکلین نماید.

نکته: مرور زمان به معنای حذف یا بی اثر شدن یک مقرره قانونی در یک موضوع خاص پس از گذشت مدت زمانی که توسط قانونگذار تعیین شده است، میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  ۵ دلیل استفاده از وکیل فروش مال غیر

وکیل فروش مال غیر
وکیل فروش مال غیر

وکیل فروش مال غیر در تهران

با توجه به مطالبی که در این مقاله مطالعه فرمودید نیک دریافتید که جرم فروش مال غیر یکی از جرایم مهم کیفری می باشد که به جهت عدم اطلاع افراد جامعه از قوانین و مجازات های حاکم بر آن بسیار شایع می باشد. لذا موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری، انتقال مال غیر، کلاهبرداری ، سرقت ، جعل ، خیانت در امانت و سایر دعاوی کیفری در تهران این نوید را به شما می دهد با مطالعه دقیق و حرفه ای پرونده شما توسط گروهی از وکلای پایه یک دادگستری بهترین راهکارها در جهت احقاق حقوق شما پیش بینی شده و به کار گرفته شود. جهت مشاوره با وکیل دعاوی کیفری به ویژه وکیل فروش مال غیر در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴۰ میانگین امتیاز: ۴.۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

66 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
علی
1 سال قبل

درود بر شما
ملکی را با مدارک جعلی فروشنامه ای به من فروختند و متوجه شدیم که کلاهبرداری کردند و فروش مال غیر اتفاق افتاده و صاحب ملک هم اصلا از موضوع خبر نداشته، به وکیل مراجعه کردیم و پرونده تشکیل دادیم ولی هنوزکه ۶ ماه از موضوع گذشته کلاهبردار هنوز حکم جلبش نیومده و وکیل اصرار داره که این موضوع طول میکشه و باید صبور باشیم و شاید تا ۲ سال طول بکشه، خواستم سوال کنم آیا همینطور هست؟ و کلاهبرداری که با مدارک جعلی انجام شده و اینطور واضح هست اینقدر طول میکشه تا دادگاه به اثبات برسه؟ و آیا میتوانیم وکیلمان را عوض کنیم؟تکلیف پولی که قرارداد بستیم چه میشه؟ واینکه در روند پرونده اختلال ایجاد نمیشه و طولانی تر نمیکنه؟ در ضمن آیا علاوه بر رد مال میتونم خسارت خودم را به روز دریافت کنم؟ چون از مقاله شما اینطور متوجه شدم که دعوای کیفری مانع از دریافت خسارت به روز می باشد و در حالی است که وکیل ما دعوای کیفری برای کلاهبرداری مطرح کرده و برام سواله که گرفتن حکم جلب یک کلاهبردار که به وضوح مدارک را جعل کرده و ملک را به من فروخته اینقدر زمان میبره؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم.

حسین کاشانی
1 سال قبل

سلام بنده زمینی را که بنام همسرم بود طی دست نوشته ای به شخصی واگذار کردم. بعد از گذشت یک ماه و عدم پرداخت وجه بنده بدلیل اینکه در فشار بودم مجبور به فروش زمین به شخص دیگری شدم. حالا شخص اول از بنده شاکی شده است. ممنون میشم راهنمایی کنید.

روشایی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر باتوجه به لایحه ای که در سال ۱۴۰۰ من باب غرامت مبیع در مال غیر امده حقیقت دارد که فروشنده باید قیمت روز زمین را به خریدار پرداخت کند؟ یا همان خسارت پول را باید بدهد مچکرم
چون قبلا گفته بودید قیمت روز زمین را نمیتواند خریدار بگیرد

سعید جمالی
2 سال قبل

با سلام
بنده زمینی رو خریداری نمودم ‌بابت ثمن معامله یک خودرو و یک آپارتمان دادم و سند خودرو رو انتقال دادم و سند زمین قرار بود سر یک تاریخ مقرر در محضر تنظیم بشه ک فروشنده حاضر نشد که من طی یک اظهارنامه بهشون ابلاغ کردم ک وفق قرارداد جهت تنظیم سند حاضر بشه در غیر صورت مشمول خسارت خواهد شد متاسفانه جوابی حاصل نشد بعد از پی گیریهای مکرر متوجه شدیم ایشان با استفاده از اسناد مجعول اقدام ب فروش مال غیر شده و در زمین هیچ مالکیتی نداره که از ایشون شکایت کردیم و پرونده در مرحله تحقیقات دادسرا است که بعد از استعلامات مالک رو پیدا کردیم ک مشخص میشه مالک اصلی فوت و وراث قانونی حدود ۸ نفر میباشد و هیچ کدام از وراث فروش و اطلاعی نداشتند از موضوع زمین ک یکی از وراث اومد تحقیقات کلانتری عنوان کرد فقط به املاکی مراجعه کرده که زمین رو براشون بفروشن و اون املاک تصویر سند رو لا گوشی گرفته تا زمین رو براشون بفروشه و متعاقب این پی گیریها بنده یک اظهارنامه ب کل وراث دادم تا از موضوع مطمن بشم که مجدد همون فردی ک کلانتری اومده بود فقط پاسخ داد که اصلا نفروختن زمین رو و مالک زمین هستند به نظرتون نتیجه دادسرا و دادکاه با این شکل چه خواهد شد ؟
آیا خسارات قانونی در شکایت کیفری قابل وصول خواهد بود ؟

غزاله
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. میشه از موسسه شما فقط برای نگارش لایحه استفاده کرد؟