بررسی جرم قتل و انواع آن

وکیل قتل و تعریف قتل

قتل ، گرفتن جان دیگری بر خلاف قانون است. قتل ، کشتن یک انسان توسط انسان دیگر بدون مجوز قانونی است. به عبارت دیگر، قتل زمانی رخ میدهد که به حکم قانون نفس دیگری گرفته نشود و انسانی که محقون الدم بوده کشته شده است.
قتل ، سنگین ترین جرم علیه اشخاص میباشد.
قتل جرمی است که به قربانی صدمه ای غیر قابل جبران وارد میسازد که این صدمه، مرگ اوست. اینکه جرم قتل به چه صورت انجام شود و از چه طریقی رخ دهد، فاقد اهمیت است، چرا که در قتل، نتیجه حاصله مهم بوده و آنچه که ممنوع است، کشتن دیگری است نه چگونه کشتن دیگری.

وکیل قتل و بررسی ارکان جرم قتل

وکیل قتل اساسی ترین ارکان وقوع جرم قتل را اینگونه برمیشمارد:

اول آنکه موضوع جرم قتل ، میبایست انسان زنده باشد.
لذا اگر شخصی با قصد قتل به سر کسی که خوابیده است شلیک نماید و سپس معلوم شود که آن شخص پیش از شلیک مرده بوده است، فاعل مرتکب قتل نشده و به دلیل اینکه تصور مینموده که قربانی زنده است و قصد جنایت داشته، مجازات نمیگردد و در این موارد محتمل است بر جرایمی چون جنایت بر میت محکوم گردد ولیکن ارتکاب فعل قتل منتفی است.
دوم آنکه میان فعل یا ترک فعل واقع شده و نتیجه حاصله که مرگ قربانی است، رابطه علیت و سببیت وجود داشته باشد و دلیل سوم یا سبب دیگری این رابطه را قطع ننموده باشد.

وکیل قتل بعنوان مثال بیان میدارد:

شخصی به قصد قتل با ایراد ضربه چاقو به شکم قربانی وی را مورد ضرب و جرح قرار میدهد ولیکن قربانی به بیمارستان منتقل و در بیمارستان به دلیل تزریق آمپول اشتباهی جان خود را ز دست میدهد؛ در این فرض ولو که دلیل بیمارستان رفتن متوفی، ضربه چاقو مرتکب بوده است ولیکن نتیجه حاصله که مرگ مجنی علیه یا همان قربانی است در اثر دلیل دیگری که همان تزریق اشتباهی باشد رخ داده است لذا رابطه سببیت و انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مرتکب منتفی است و مرتکب از بابت ایراد ضرب و جرح عمدی موجب تعقیب و محاکمه قرار خواهد گرفت.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل متخصص قتل عمد | فاعل جرم قتل کیست؟

وکیل قتل در تهران
وکیل قتل در تهران

وکیل قتل | بررسی انواع قتل

وکیل قتل بیان میدارد مطابق ماده ٢٨٩ قانون مجازات اسلامی: ((جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.))
لذا میتوان گفت قتل یا عمدی است تحت عنوان قتل عمد یا شبه عمدی است تحت عنوان قتل شبه عمدی یا قتل خطای محض است که اتهام مرتکب قتل خطای محض میباشد.

وکیل قتل ، صورت اول قتل را که قتل عمد است وفق قانون اینگونه بیان میدارد؛

مطابق ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی: ((جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:

الف) هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود.

ب) هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.

پ) هرگاه مرتکب قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمیشود، لیکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری ضعف پیری یا هروضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت) هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون انکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ١_ در بند ب عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگراینکه جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در اینصورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمیشود.

تبصره ٢_ در بند پ باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکار که نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمیشود.

تبصره ٣_ اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است چنانچه قرائن و اماراتی وجود نداشته باشد که موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به اینکه کار وی نوعا موجب جنایت میشود یا وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی گردد، جنایت عمدی ثابت نمیشود)). لذا صور مختلفه جرم قتل عمد در این ماده بیان گردیده است.

بررسی اجمالی ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی

بیان شد که قتل به معنی سلب حیات از دیگری برخلاف قانون است. لذا در یک تقسیم بندی کلی قتل به دو دسته قتل عمدی و غیرعمدی تقسیم میشود و قتل غیر عمد به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم میگردد.

عناصر تشکیل دهنده قتل عمد

عنصر قانونی جرم قتل عمد مواد ٢٩٠ و ٣٨١ قانون مجازات اسلامی است.
عنصر مادی جرم قتل عمد تبلور خارجی عمل پیش بینی شده در قانون به هر نحو و فعل و ترک فعلی که از ناحیه مرتکب سربزند است. مانند شلیک گلوله، خفه نمودن با دست، پرتاب دیگری از ارتفاع، بمب گذاری، سم خوراندن و یا شیرندادن به طفل شیرخوار و غیره.
عنصر معنوی قتل، علم و آگاهی به حکم و موضوع است و سوء نیت عام به معنای اراده فاعل به ارتکاب است و سوء نیت خاص به معنای قصد تحقق نتیجه که همان سلب حیات از دیگری است میباشد.

چه کسی میتواند مرتکب قتل شود؟ موضوع قتل چیست؟

فاعل جرم قتل عمد هرکسی میتواند باشد و صرفا نیاز است که عنصر روانی که همان نیت و قصد قتل است و انتساب فعل و یا ترک فعل مجرمانه به فاعل وجود داشته باشد.
موضوع جرم قتل عمد انسان به ماهو انسان است در حالیکه حیات دارد و زنده است و خون وی دارای حرمت بوده و ریختن خون او غیرمجاز باشد. مفهوم اخیر در مقابل انسان مهدور الدم قرار میگیرد که ریختن خون او حلال و به عبارت ساده تر خون او باید هدر شود.

اهمیت وسیله در ارتکاب قتل

وسیله جرم در قتل حائز اهمیت نبوده و قتل به هر وسیله و طریقی قابل تحقق است.
وکیل قتل موکدا بیان میدارد قتل از جمله جرایم آنی و مقید به نتیجه است لذا سلب حیات از دیگری باید تحقق یابد.

بررسی مفاهیم ماده ٢٩٠

عمل نوعا کشنده که در ماده مرقوم ذکر گردیده بیانگر قصد تبعی مرتکب به انجام فعل و خواستار نتیجه بودن آن است.
همچنین است در مورد بند ب ماده فوق الاشعار که عمل نوعا کشنده نمیباشد یعنی اگر آن فعل یا ترک فعل بر افراد متعارف جامعه واقع گردد موجب فوت ایشان نشده ولیکن در مورد بند پ قربانی با شرایطی که دارد این عمل نوعا کشنده محسوب میشود بعنوان مثال اگر انسانی را از ارتفاع یک متری رها یا پرت نمایند فوت ننموده ولیکن چنانچه نوزادی را از همان ارتفاع رها یا پرت نمایند موجب سلب حیات از ان نوزاد خواهد بود.

لذا این عمل در مورد نوزاد میشود نوعا کشنده و یا ایراد ضربه مشت و یا ضربه محکمی به قفسه سینه دیگری موجب ایست قلبی و فوت او نمیشود ولیکن اگر شخصی دارای بیماری قلبی باشد این عمل بر او نوعا کشنده خواهد بود. در فرض اخیر اصل بر عدم آگاهی مرتکب بر وجود چنین شرایط ویژه و خطرناکی است و اثبات این امر را که فاعل از شرایط خاص قربانی مثلا بیماری قلبی او خبر داشته و آگاه و مطلع بوده است بر عهده اولیای دم است.

وکیل پرونده قتل به تفصیل شروع به قتل را بیان خواهد نمود ولیکن در این مقاله همین نکته بیان میگردد که شروع به قتل در فرضی جرم و قابل مجازات است که عدم تحقق مرگ بدون اراده مرتکب باشد لذا اگر مرتکب به میل خود عمل را ترک کند به معنای جرم نبودن چنین شروعی است لذا ماده ١٢۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: ((هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک نماید به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم میشود.))

به عنوان مثال:

وکیل قتل عمد بیان میدارد اگر کسی دیگری را با ضربه چاقو مجروح سازد و قصد قتل وی را داشته باشد ولیکن از ایراد ضربات دیگر خودداری کند و اتفاقا مجروح را به بیمارستان برساند و از قتل وی صرف نظر کند، عمل فاعل شروع به قتل نبوده بلکه تحت عنوان ایراد جرح عمدی قابل تعقیب و محکومیت خواهد بود.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم قتل غیر عمد و مجازات آن در قانون

وکیل متخصص قتل در تهران
وکیل متخصص قتل در تهران

وکیل قتل در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا مفتخر است که با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در روند پرونده هایی با موضوع قتل اعم از عمد و غیر عمد آن که در دسته دعاوی کیفری آنهم با اهمیت ویژه قرار میگیرند و صلاحیت محاکم آن بصورت خاص و مجزاست بصورت گروهی و تیمی عمل نموده و تلاش بر به کاربردن کلیه راهکارهای حقوقی و مندرج در قانون مجازات اسلامی و کتب دکترین حقوق جزای ایران در عملکرد مثبت در پرونده های قتل همچون سایر دعاوی کیفری نتیجه درخشان و چشم گیری را داشته باشند.

درست است که جرم قتل از شنیع ترین و غیرقابل جبران ترین جرایم کیفری و از دردناک ترین دعاوی کیفری است ولیکن دفاع از حق و حقوق هر دوطرف دعوا چه مرتکب جرم یا همان قاتل و چه اولیای دم وفق قانون و فقه اسلامی واجب و برعهده وکلای خبره و کاردان میباشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با التفات به قوانین و مقررات در برقراری عدالت و انصاف خصوصا در چنین موضوعات حائز اهمیتی اهتمام تمام داشته و به یاری قضات عالی مقام میشتابد. تا آنچه که در عالم واقع رخ میدهد تحت عدالت بوده و این امر باشد که بیگناهی مجازات نشود. در صورت نیاز به مشاوره با وکیل دعاوی کیفری به ویژه وکیل قتل در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۹ میانگین امتیاز: ۴.۶]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

56 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
منصور
1 سال قبل

با سلام، منو ۳ سال قبل که مسافر کشی میکردم گرفتن بردن شهری دیگه گفتن آدم کشتی یک شاهد اومد گفت همینه بعد که با انکار قاطع من مواجه شدن گفتن شاهد اصلی بیارین اومد گفت این نیست ۲۰ روز زندان بودم بعد سند گذشتم، الان هر چی میرم پیش قاضی میگه برو رضایت بگیر تا سند آزاد بشه، هرچی میگم من که جرمی نکردم میگه همینه.

پنداری
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. میخواستم بدونم بر اساس وجود مدارک و شواهد حکم قتل به صورت غیابی هم صادر میشه؟

مرادفر
2 سال قبل

سلام خسته نباشید. اگه جنازه فردی که به قتل رسیده در خیابانی پیدا بشه و هیج اثری از قاتل نباشه تکلیف این پرونده چگونه خواهد بود؟

مکی
2 سال قبل

سلام میشه جرم جنایت بر میت رو توضیح بدید؟ ممنون میشم .

مهران
2 سال قبل

اگر فردی قبل ازینکه مرتکب جرم قتل شده باشه شیشه و مواد روانگردان مصرف کرده باشه و تو حال خودش نباشه و قتل انجام بده ایا قاضی قبول میکنه قصاص نکنه و تخفیف بده؟