اجرای ثبت

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می باشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد. میتوانید برای انجام کلیه مراحل اجرای ثبت، از خدمات حقوقی بهترین وکیل اجراییات ثبت استفاده نمایید.

مشاوره با وکیل اجرای ثبت

مشاوره با وکیل اجرای ثبت

مشاوره با وکیل اجرای ثبت به منظور کسب اطلاعات کاربردی و آگاهی از رویه عملی پرونده اجرای ثبت انجام میشود. مشاوره با وکیل اجراییات ثبت برای شما روشن میدارد که آیا مسیر پرونده اجرا را تا کنون صحیحا طی نموده اید یا خیر؟ مشاوره تلفنی…
ارزیابی مال توسط اجرای ثبت

ارزیابی مال توسط اجرای ثبت

ارزیابی مال توسط اجرای ثبت یکی از تکالیف این نهاد اجرایی میباشد. ارزیابی مال توسط اجرای ثبت به معنای قیمت گذاری برای ملک مورد ادعا توسط کارشناس رسمی دادگستری میباشد. ارزیابی مال در اجراییات ثبت دارای ضوابط و مقررات خاصی است. صفر تا صد ارزیابی…
بازداشت اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت

بازداشت اموال غیر منقول در اجرای ثبت

بازداشت اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت به معنای بازداشت مال غیرمنقول مانند زمین و ملک و باغ و غیره میباشد. بازداشت اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت زمانی صورت میگیرد که مطابق ماده ۴۱ متعهدله آن را تقاضا نموده باشد. بازداشت اموال غیرمنقول از…
بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت

بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت

بازداشت اموال منقول در اجرای ثبت را بیاموزید. نحوه توقیف اموال منقول از طریق اجراییات ثبت نیاز به دانش حقوقی دارد.  بهترین وکیل اجرای ثبت تهران را از ما بخواهید. صفر تا صد بازداشت اموال منقول و توقیف آنها در یک نگاه برای شما توضیح…
ترتیب اجرای ثبت در ادارات ثبت

ترتیب اجرا در ادارات ثبت

ترتیب اجرا در ادارات ثبت چگونه است؟ ترتیب اجرای یک سند از طریق واحد یا دایره اجراییات اسناد رسمی چگونه است؟ روند عملیات اجرایی از طریق اداره ثبت اسناد و واحد اجرای آن چگونه است؟ ترتیب اجرا توسط وکیل متخصص چگونه است؟ پرداخت هزینه های…
بازداشت اموال نزد شخص ثالث در اجرای ثبت

بازداشت اموال نزد شخص ثالث در اجرای ثبت

بازداشت اموال نزد شخص ثالث در اجرای ثبت چگونه است؟ بهترین وکیل اجراییات ثبت تهران برای توقیف مال نزد شخص ثالث کیست؟ نحوه بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث چگونه است؟ با بهترین موسسه حقوقی تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید. ارایه خدمات حقوقی…
اصطلاحات تخصصی اجرای ثبت

اصطلاحات تخصصی اجرای ثبت

آیا با اصطلاحات تخصصی اجرای ثبت آشنا هستید؟ اگر بخواهید بدون داشتن وکیل متخصص اجرای ثبت، شخصا اقدام کنید، حداقل باید معانی اصطلاحات تخصصی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی را بدانید. لذا با بهترین موسسه حقوقی تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید. تا…