وکیل دعاوی حقوقی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

چه هنگام سخن از دعاوی حقوقی به میان می آید؟ چگونه تشخیص دهیم که مساله ما جزو دعاوی حقوقی است یا باید از طرق دعاوی کیفری اقدام نماییم؟ وکیل دعاوی حقوقی در مقاله پیش رو تلاش بر ارائه بهترین پاسخ ها داشته است. با مطالعه چند دقیقه ای مقاله حاضر میتوانید به بینش و اطلاعات صحیح و درستی نسبت به کلیت این دعاوی و نقش وکیل دعاوی حقوقی در پرونده ها و مواردی همچون مزایای اخذ وکیل دست یابید.

وکیل حقوقی و تعریف دعاوی حقوقی

دعوا در لغت به معنای تنازع و درگیری است. مقصود از دعوا در عالم حقوق، قرابت نزدیکی با معنای لغوی آن دارد ولیکن به جهت اینکه تنازع و درگیری پیش آمده با قرار گرفتن در چارچوب قوانین، دعوا نامیده شده و طرح و اقامه و پیگیری آن را دعاوی حقوقی مینماند. وکیل دعاوی حقوقی ادامه میدهد: دعاوی حقوقی زمانی بوجود می آیند که در عالم واقع، میان افراد جامعه، در کشاکش روابط پیچیده موجود، حقی از شخصی زایل میگردد و آن شخص برای دادخواهی اقدام به تشکیل پرونده حقوقی مینماید. خواه آن شخص حقیقی باشد یا حقوقی. زایل شدن حق، نمود خارجی و قانونی بسیاری دارد از قبیل: عدم وفا به عهد، تخلف از شرط مرضی الطرفینی، امتناع از انجام تعهدات قراردادی و یا تعهدات قانونی، عدم پرداخت ثمن و یا تحویل مبیع و غیره هریک میتوانند موضوع طرح دعوای حقوقی و تشکیل پرونده حقوقی گردد و نیاز به وکیل داشته باشد.
 
در عالم واقع، یا با اراده و عامدانه از شخصی، حقی زایل میگردد، یا بدون عمد و قصد و گاها از روی بی احتیاطی یا عدم مهارت کافی، موجب بروز و ایراد ضرر به شخصی میشویم که طرح دعوا و پرونده حقوقی را در پی خواهد داشت و بازهم صحبت از نیاز به وکیل دعاوی حقوقی به میان می آید. مثال اول هنگامیست که خریدار، ثمن معامله را عمدا پرداخت نمینماید و مثال دوم آن است که با ایجاد آتشی در نزدیکی منزل دیگری، موجب حریق خانه او میشویم که به حکم قانون مسئول در خسارات رخداده هستیم. پس هنگامیکه حقی از شخصی زایل میشود، وی در جهت احقاق حقوق خود و دادخواهی، اقدام به طرح دعوا یا دعاوی حقوقی متعددی مینماید و پرونده حقوقی بصورت تخصصی نیاز به طرح و پیگیری دارد و وکیل واقف بر امور مرتبط و ویژه آن است.
 
 
دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی

تشریح نحوه طرح دعاوی حقوقی

وکیل دعاوی حقوقی اذعان میدارد: پس از تصمیم بر طرح یک دعوای حقوقی، خوب است بدانید که اقامه و طرح دعاوی حقوقی دارای اصول و قوانینی است که آن اصول و قوانین آمره بوده و تخلف از آنها موجب شکست در دعوا و نرسیدن به مقصود در پرونده حقوقی میگردد. قوانین آمره میبایست در صورت و متن دادخواست رعایت گردند زیرا مقام رسیدگی کننده حتی قبل از آنکه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید، به جهت عدم رعایت قوانین شکلی دادخواست، دعوا را رد نموده و وارد رسیدگی ماهوی نمیگردند. به عبارت دیگر، حتی به سخنان شما گوش نمیدهند و فورا دعوا را رد مینمایند. این امر موجب تحمیل هزینه دادرسی بر خواهان دعوای حقوقی شده و این هزینه به وی عودت داده نمیشود.
 
وکیل دعاوی حقوقی تشریح میدارد: دانستن این امر الزامیست که نخستین مرحله از مراحل یک دعوای حقوقی و تشکیل پرونده، تنظیم و تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست در دعاوی حقوقی، حکم همان خشت اول بنا میباشد که اگر معمار آن را کج قرار دهد، تا ثریا دیوار کج خواهد رفت. پس اگر حین تنظیم دادخواست، قوانین و مقررات آمره شکلی و ماهوی، رعایت نگردد، قطعا نتیجه مطلوب از دعوا حاصل نمیگردد. با استفاده از مشاوره حقوقی یک وکیل دعاوی حقوقی متخصص، میتوانید تا حد زیادی از وقوع مشکل فوق پیشگیری نمایید.

دادخواست چیست؟

وکیل دعاوی حقوقی تبیین میدارد: دادخواست فرم چاپی مخصوصیست که صورت آن توسط قوه قضاییه تنظیم و شامل ستون خواهان، خوانده، نماینده قانونی، خواسته، دلایل و منضمات و شرح دادخواست میباشد. تنظیم دادخواست و درج نکات ضروری و لازم در متن آن و نحوه چگونگی طرح موضوع دعوا تحت عنوان خواسته باید به صورت تخصصی توسط وکلای پایه یک صورت پذیرد تا احتمال و امکان وجود خطا و اشتباه در آن به حداقل ممکن برسد. به دیگر سخن شما میتوانید با مراجعه به موسسه حقوقی امین عدالت و اخذ مشاوره حقوقی از وکیل و اعطای وکالت به وی درصد برد خود در پرونده را افزایش چشمگیری دهید.
 
با عنایت به پیچیده بودن دعاوی حقوقی و عدم اطلاع افراد جامعه نسبت به طرح دعاوی حقوقی و نحوه تنظیم دادخواست های حقوقی و نیاز به مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی در این امور، دپارتمان حقوقی موسسه حقوقی امین عدالت با کادری مجرب و حرفه ای در جهت آگاهی هموطنان عزیز سوالات متداولی را که از سوی شما متقاضیان مطرح می گردد، به شرح ذیل به صورت مختصر و کاربردی پاسخ می دهد. از دیگر فواید استفاده از وکیل تخصصی در پرونده حقوقی استفاده از دانش وکیل در خصوص اطلاع و اگاهی از رویه عملی حاکم بر محاکم و روند یک پرونده حقوقی است که وکیل دعاوی حقوقی به ابهامات ذهن موکلین محترم بصورت قابل فهم و ساده پاسخ مینماید.
 

مزایای اخذ وکیل دعاوی حقوقی در پرونده

با همراه داشتن وکیل دعاوی حقوقی میتوانید به اضطراب ناشی از ندانستن پاسخ پرسش های خود خاتمه دهید. بهترین و کاملترین سخن در جهت بیان اهمیت و فایده اخذ وکیل این است که گفته شود، کار را به کاردان و کارشناس آن سپرده اید. وکیل است که میتواند با صبر و بردباری به دغدغه های شما پاسخ داده و الفاظ و عبارات حقوقی را به زبان ساده و قابل فهم بیان میدارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی حقوقی کجاست؟

پس از وقوع دعوای حقوقی در عالم واقع و تشکیل پرونده حقوقی، یعنی تضییع حق و دادخواهی از آن و پس از تنظیم صحیح دادخواست و شرح خواسته در آن، نوبت بر آن میرسد که اکنون چه کسی در چه محلی به خواسته ی شما گوش میدهد و آن را میپذیرد و یا رد مینماید؟
 
دادگستری محلی است که کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در آن مورد پذیرش و بررسی قرار میگیرند. دادگستری به شعبات حقوقی و کیفری تقسیم شده و دعاوی حقوقی در شعبات حقوقی طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرند. همچنین نظر به وجود نهاد شورای حل اختلاف با در نظر گرفتن موضوعات دعاوی حقوقی و میزان خواسته، مرجع شورای حل اختلاف نیز دارای صلاحیت بوده و در برخی دعاوی حقوقی صالح به رسیدگی میباشند.
 
نکته: رسیدگی به دعاوی حقوقی به صورت دو مرحله ای بوده و دیگر مرحله ای به نام دادسرا که مربوط به دعاوی کیفری است در این دعاوی جایگاهی ندارد. به دیگر سخن، دعاوی حقوقی از ابتدا در یکی از شعبات دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند و شخص رسیدگی کننده به آن دعاوی، قاضی نامیده میشود که به پرونده حقوقی رسیدگی مینماید.
 
وکیل دعاوی حقوقی می افزاید: به نخستین مرحله ای که به دعاوی حقوقی رسیدگی مینماید، مرحله بدوی و حکمی که در این مرحله صادر میگردد، حکم بدوی گفته میشود. از همین مرحله نخست میتوانید وکیل دعاوی حقوقی داشته باشید. محکمه بدوی با حضور یک قاضی رسمیت یافته و تشکیل میگردد. احکام صادره در محکمه بدوی علی الاصول قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مرحله بالاتر را دارند.
 
به دومین مرحله که به دعاوی حقوقی رسیدگی مینماید، دادگاه تجدیدنظر گفته میشود. هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر دارای سه عضو میباشد که با وجود دو عضو (قاضی) رسمیت یافته و جلسات دادرسی تشکیل میگردد. احکام صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی میباشند. چنانچه در پرونده حقوقی خود از ابتدا وکیل اخذ ننموده بودید موکدا توصیه میشود که در این مرحله یعنی تجدیدنظرخواهی حتما وکیل دعاوی حقوقی را اخذ نمایید زیرا آرا صادره از این مرحله قطعی و به مرحله اجرا گزارده میشوند.
وکیل دعاوی حقوقی- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا
وکیل دعاوی حقوقی

عملکرد خوب وکیل حقوقی در پرونده ها

با توجه به گستردگی این نوع دعاوی و همچنین قوانین مرتبط با آن نیاز است که وکیل حقوقی تسلط کامل بر کلیه قوانین داشته و با تکیه بر علم و تجربه خویش نوع دعوای مورد نظر را تشخیص داده و در تنظیم دادخواست به تمامی جوانب امر دقت نماید چرا که دعاوی حقوقی و پرونده حقوقی عموما دارای هزینه دادرسی سنگینی می باشد و کوچکترین اشتباه و سهل انگاری در بررسی پرونده و طرح دعوا موجب ضرر های مالی و چه بسا سبب مختومه شدن پرونده و تضییع حقوق موکل می شود. لذا وکیل دعاوی حقوقی و سایر وکلای موسسه حقوقی امین عدالت همواره تلاش مینمایند که موکلین متحمل هزینه دادرسی مجدد نگردند. البته وکیل دعاوی حقوقی در نخستین جلسه ارائه مشاوره حقوقی به مراجعه کنندگان محترم و موکلین گرامی حدود هزینه دادرسی لازم را ارائه مینمایند تا موکل بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد.

خوب است بدانید موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با توجه به اینکه عموما کارهای گروهی و استفاده از نظرات متفاوت موجب نتیجه با کیفیت تری می شود، اقدام به تشکیل دپارتمانی تخصصی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی حقوقی نموده که ابتدائا اقدام به بررسی پرونده به صورت گروهی می نمایند و با تشخیص صحیح خواسته مراجعه کننده اقدام به طرح دادخواست با بهره مندی از نظرات وکلای متخصص در این زمینه می نماید، چرا که طرح داخواست به عنوان اولین گام در جهت احقاق حقوق موکل از مهمترین اقدامات وکیل محسوب می شود و همواره این مهم را بر عهده وکیل دعاوی حقوقی که مورد وثوق موسسه میباشد قرار میدهد.

 

ادله اثبات در دعاوی حقوقی چیست؟

 
وکیل پرونده حقوقی به بیان ساده و قابل فهم عام بیان میدارد: در هر زمان و هر مکان، هنگامیکه با اخبار جدید و یا سخنان یک شخص روبه رو میشویم، در ابتدا این پرسش به ذهن متبادر میگردد که آیا این خبر صحت دارد؟ به عبارت عامیانه میگوییم: از کجا معلوم حرفش واقعیت داشته باشد؟ این قبیل پرسش ها جملگی حاکی از اهمیت این مساله است که باید در ابتدا صحت و سقم هر مساله را سنجید و پس از حصول یقین درباره صحت و واقعیت خبر یا سخن، آن را پذیرفته و به آن عمل مینماییم. در عالم حقوقی نیز، همین امر وجود دارد که در کتب قوانین ما مورد قانون گذاری قرار گرفته است.
 
هنگامی که شخصی، مدعی تضییع حقی از حقوق خویش میشود، وکیل دعاوی حقوقی به وی میگوید می بایست در تنظیم دادخواست خویش ادله اثبات ادعای خویش را ذکر و در روند و جلسات رسیدگی حسب مورد، ارائه دهد. به عبارت دیگر، خواهان باید بیان کند به چه دلیلی خوانده را طرف دعوا قرار داده و محکومیت او را از محکمه میخواهد. خوب است بدانید شما عزیزان با پرسش هایی که وکیل دعوای حقوقی از شما مینماید متوجه میشوید که چه ادله ای در دست داشته که حتی از وجود آنها و اثر آنها در اثبات دعوا در پرونده حقوقی خود بیخبر بوده اید.
 
وکیل دعاوی حقوقی همچنین ابراز میدارد: لزوم وجود ادله اثبات دعوا منطقی و عقلانی است، چرا که اگر غیر از این بود، به اصطلاح معروف، سنگ روی سنگ بند نمیشود و باب سوء استفاده گشوده و بسیاری از افراد جامعه با طرح دعاوی واهی و دروغین و تشکیل پرونده حقوقی، بدون نیاز به ارائه ادله به دنبال محکوم نمودن دیگری میپردازند.
 
نکته: ذکر کلیه ادله اثباتی در دادخواست و در ستون دلایل و منضمات ضروری و الزامی است.
 
وکیل دعاوی حقوقی ادامه میدهد: به این جهت در قوانین و مقررات کشور ما، ادله و دلایلی تحت عنوان ادله اثبات دعوا به رشته تحریر درآمده است. ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی جنبه موضوعیت داشته و می بایست صرفا همان ادله ای که در قانون احصا شده است در دعوا موجود و مورد استناد قرار گیرند. به عنوان مثال، هنگامیکه شما در طرح دعوای حقوقی سند مالکیت در دست دارید، باید آن سند به عنوان یکی از ادله، در ستون دلایل و منضمات دادخواست ذکر گردد. وکیل مربوطه سایر ادله قانونی را که حسب مورد در پرونده شما نیاز است مورد بررسی قرار داده و در محل مناسب از آن استفاده مینماید.
 

نحوه عملکرد وکیل حقوقی

وکیل دعاوی حقوقی به این دلیل که در زمینه پرونده های حقوقی فعالیت مینماید میتواند نقش بسزا و مفیدی در سرنوشت دعوای شما ایفا نماید. او میتواند در جلسات مشاوره حقوقی شما را از رویه عملی دادگاه ها درخصوص موضوع پروندتان مطلع سازد. وکیل دعاوی حقوقی عمده فعالیت خود را در شعبات محاکم حقوقی متمرکز ساخته لذا توان و فرصت پیگیری بیشتری نسبت به سایر وکلا دارد. یک وکیل پایه یک میتواند بنا بر صلاحیت تمام و کمالش در کلیه زمینه ها و دعاوی حقوقی و کیفری فعالیت نماید ولیکن در عصر امروز کلیه مشاغل و حرفه ها به سمت تخصصی شدن پیش میروند. لذا بهترین عملکرد زمانی حاصل میشود که وکیل مربوطه، متخصص در زمینه مطروحه باشد مانند وکیل دعاوی حقوقی که متخصص در زمینه های ارجاعی از قبیل عقد بیع، صلح، ضمان، سرقفلی، شرکت و اجرای احکام مدنی میباشد.

وکیل دعاوی حقوقی در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با درنظر گرفتن میزان حساسیت در دعاوی حقوقی که اصولا هزینه دادرسی سنگینی نیز در پی دارند، با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و خصوصا با استفاده از وکیل دعاوی حقوقی تلاش در طرح دعاوی حقوقی و پرونده حقوقی بی نقص و عاری از ایراد داشته تا موکل به خواسته هایش در چارچوب قانون برسد. تطبیق اظهارات موکل با قوانین ماهوی و شکلی و حتی کشف ادله اثباتی که از چشم موکل مغفول مانده است به عهده کادر مجرب موسسه حقوقی امین عدالت کبریا در تهران میباشد.
 
بهترین توصیه این است که برای طرح هرگونه دعاوی حقوقی و پرونده حقوقی ابتدائا از مشاوره با وکیل حقوقی بهرمند گردید و با شناخت درست از خواسته خویش و تبعات طرح دادخواست های اشتباه صحیح ترین و کوتاه ترین راه را برای رسیدن به حقوق خویش انتخاب نمایید. هدف ما نیز این است که با صرف کمترین زمان و هزینه به مقصود خود برسید. جهت مشاوره حقوقی و تشکیل پرونده حقوقی خود و یا رفع ابهامات موجود در ذهن خود از رویه عملی دادگاه ها با وکیل حقوقی در تهران با ما تماس بگیرید.
 

مجموعه مقالات دعاوی حقوقی

وکلای پایه یک دادگستری متخصص دعاوی حقوقی در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران مقالات ذیل را جهت آگاهی و آشنایی علاقمندان به دعاوی حقوقی ، جزئیات قوانین حقوقی و همچنین نحوه طرح و رسیدگی به دعوای حقوقی و پاسخگویی به سوالات متداول این حوزه از دعاوی تهیه نموده اند چراکه پاسخ بسیاری از سوالات شما عزیزان در مقالات ذیل درج گردیده و با یکبار مطالعه آنها به بسیاری از ابهامات ذهنی شما نیز پاسخ های روشنی داده میشود همچنین میتوانید ضمن مطالعه، نقطه نظرات خود را برای ما ارسال نموده و در صورت نیاز به مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی در تهران با ما تماس بگیرید. رضایت جز با عدالت حاصل نمی اید.

دعاوی حقوقی

دعوای حقوقی
فهرست