دعاوی حقوقی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

نحوه تنظیم دادخواست اعسار

نحوه تنظیم دادخواست اعسار چگونه میباشد؟

نحوه تنظیم دادخواست اعسار و ارتباط آن با حقوق شهروندی چیست؟ مراحل ثبت دادخواست اعسار چگونه است؟ وکیل متخصص حقوقی و تنظیم دادخواست به صورت مفصل در این مقاله به شرح و بسط این مهم میپردازد. چه اشخاصی میتوانند دادخواست اعسار تقدیم نمایند؟ قبل از…
نقش وکیل در پرونده حقوقی

نقش وکیل در پرونده حقوقی

نقش وکیل در پرونده حقوقی چیست؟ مستند قانونی استفاده از وکیل در پرونده حقوقی و کیفری کدام است؟ وظایف بهترین وکیل حقوقی در دعاوی چیست؟ وکیل متخصص پرونده های حقوقی در جلسات دادگاه چگونه عمل می نماید؟ نقش وکیل در صلح و سازش و انعقاد…
همه چیز درباره اعسار و معسر

همه چیز درباره اعسار و معسر

اعسار در عالم حقوق به چه معناست؟  معسر به چه کسی اطلاق میشود؟ اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به چه معناست؟ چه کسی میتواند دادخواست اعسار بدهد؟ بهترین وکیل اعسار در این مقاله مفصلا پاسخ میدهد. تعریف لغوی کلمه اعسار قبل از آنکه به معنای…
دعوای مطالبه طلب

دعوای مطالبه طلب چگونه است؟

طلب به چه معناست؟ مطالبه طلب با سند چگونه است؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه طلب کجاست؟ طرح و اقامه دعوای مطالبه طلب چگونه است؟ نحوه تنظیم دادخواست مطالبه طلب چگونه است؟ وکیل مطالبه طلب بصورت تخصصی و مفصلا در این مقاله پاسخ…
الزام فروشنده به تحویل مورد معامله

الزام فروشنده به تحویل مورد معامله (مبیع)

الزام فروشنده به تحویل مورد معامله (مبیع) به چه معناست؟  طرح دادخواست الزام فروشنده به تحویل مورد معامله (مبیع) چگونه است؟ الزام فروشنده به تحویل مورد معامله در اموال منقول و غیر منقول چگونه است؟ حق حبس و حق فسخ در معاملات چگونه است؟ وکیل…
اثبات پرداختن ثمن معامله

اثبات پرداختن ثمن معامله چگونه میباشد؟

نحوه اثبات پرداختن ثمن معامله چگونه است؟ چه کسی باید پرداخت ثمن معامله را به اثبات برساند؟ دعوای استرداد ثمن در معاملات به چه معناست؟ وکیل حقوقی متخصص در زمینه معاملات و تنظیم قراردادها بصورت تخصصی پاسخ میدهد. پول یا وجه نقد بعنوان ثمن معامله…
تحویل اصل اسناد مالکیت

تحویل اصل اسناد مالکیت چگونه است؟

تحویل اسناد مالکیت به چه معناست؟ دادخواست استرداد سند مالکیت یا مبایعه نامه عادی چگونه تنظیم میشود؟ وکیل حقوقی برای طرح و اقامه این دعوا چگونه عمل مینماید؟ وکیل تنظیم دادخواست مفصلا پاسخ میدهد. تحویل اصل اسناد مالکیت از گذشته تا امروز بشر برای حل…
اثبات مالکیت با قولنامه

اثبات مالکیت با قولنامه چگونه میباشد؟

اثبات مالکیت با قولنامه چگونه محقق میشود؟ دادخواست اثبات مالکیت با قولنامه عادی چگونه تنظیم میشود؟ بهترین وکیل حقوقی برای اثبات این دعوای حقوقی کیست؟ وکیل تنظیم دادخواست مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد. پیشینه قولنامه یا قرارداد عادی چرا مردم قرارداد عادی امضا مینمایند؟…
ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی چگونه است؟

ابطال سند رسمی چیست؟ دعوای حقوقی مربوط به آن چیست؟ چگونه میتوان سند رسمی را باطل کرد؟ استناد به گواهی گواهان در این دعوا تا چه حد معتبر است؟ آیا با اثبات جعل یک سند میتوان آن را باطل نمود؟ وکیل دعاوی حقوقی مفصلا در…
تجویز انتقال منافع به غیر

تجویز انتقال منافع به غیر

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر چیست؟ دادخواست حقوقی تجویز انتقال منافع به غیر به کدام دادگاه تقدیم میشود؟ ادله اثبات این دعوا از چه قرار است؟ وکیل متخصص دعاوی حقوقی مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد. تجویز انتقال منافع به غیر چیست؟ دعوای تجویز…
فهرست