وکیل افراز مال مشاع | قوانین و شرایط افراز

وکیل افراز مال مشاع

وکیل افراز مال مشاع به وکیل حقوقی گفته میشود که احکام قانون درخصوص چگونگی افراز مال مشاع را بداند و توانایی تنظیم دادخواست حقوقی مربوطه را داشته باشد. وکیل افراز مال مشاع شخصا تنظیم دادخواست نموده و تا پایان صدور حکم قطعی همراه شما خواهد بود.

تعریف مال در قانون مدنی

وکیل افراز مال مشاع  میگوید: در قانون تعریف مشخصی از مال ارائه نشده است اما وکیل افراز مال مشاع یا همان وکیل دعاوی ملکی با توجه به مواد قانون مدنی و نظریه دکترین تعریف مال را بدین شرح بیان می دارد “هر چیزی که منفعت عقلایی و مشروع  داشته و قابل تقویم در برابر وجه رایج کشور باشد”

مال مشاع چیست؟

در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط تعریف مشخصی از مال مشاع ارائه نشده است لذا موسسه حقوقی امین عدالت کبریا با جلب نظر وکیل متخصص در افراز مال مشاع تعریف مال مشاع را بدین شرح بیان می دارد “مال مشاع به معنای مال تقسیم نشده میان دو یا چند نفر است که مشخص نیست سهم هر یک در کدام بخش از مال قرار گرفته است”. مشاع در مقابل مفروز قرار می گیرد که به معنای قسمت های تقسیم شده یک مال است.

افراز مال مشاع چیست؟

وکیل افراز مال مشاع  میگوید: افراز در لغت به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر است. در قانون مدنی در ماده در مواد ۵۹۸ تا ۶۰۶ به بحث تقسیم اموال مشترک پرداخته شده است، که در ادامه به اختصار بدان خواهیم پرداخت.

◁◁ بیشتر بدانید:  اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

وکیل افراز مال مشاع انواع افراز را بیان میکند

همانطور که گفته شد افراز به معنای تقسیم یک چیز میان چند نفر است. حال افراز در حقوق در زمانی محقق می شود که مالی میان چند نفر مشترک باشد. مال مشترک میان چند نفر ممکن است به چند روش تقسیم گردد.

۱- افراز اموال مشاع به صورت توافقی

وکیل افراز مال مشاع میگوید: در صورتی که شرکای یک مال بر تقسیم مال توافق نمایند مال مشترک را بدون مشکل تقسیم می نمایند و این حالت بهترین حالت تقسیم بوده و طرفین می توانند شخصا یا با مراجعه به وکیل افراز مال مشاع و بدون مراجعه به محاکم و طی روند دادرسی طولانی به خواسته خویش که همانا افراز مال مشاع می باشد برسند. این امر در ماده ۵۹۱ قانون مدنی پیش بینی گردیده است.

۲- افراز اموال مشاع از طریق اداره ثبت

وکیل افراز مال مشاع میگوید: به استناد ماده ۱ قانون قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب  ۱۳۵۷/۸/۲۲ در صورتی که افراز در خصوص ملکی باشد که مراحل ثبتی آن خاتمه یافته است، باید برای افراز ملک از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک اقدام نمود. منظور از پایان یافتن مراحل ثبتی بدین معناست که ملک دارای سند مالکیت باشد یا البته اگر درخواست مرتبط ثبت شود و آگهی نوبتی آن منتشر شود و حدود قانونی ملک نیز مشخص شود و همچنین نسبت به مهلت واخواهی اعتراضی وجود نداشته باشد که بتوان در ادامه ملک مورد نظر را در دفاتر املاک ثبت کرد، باز هم میتوانیم بگوییم که عملیات ثبتی خاتمه یافته است.

۳- افراز اموال مشاع از طریق دادگاه

وکیل افراز مال مشاع میگوید: در مواردی می بایست به ناچار برای افراز مال به دادگاه مراجعه کرد که توصیه می گردد جهت کسب نتیجه مورد نظر حتما از مشاوره وکیل افراز مال مشاع بهره مند گردید. این موارد به شرح ذیل می باشند:

۱) زمانی که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد

۲) مال منقول باشد

۳) تقسیم ترکه متوفی

۴) میان شرکا فردی غایب یا مفقود الاثر باشد

در موارد فوق جهت تقسیم مال می بایست به دادگاه رجوع کرد.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آیین نامه آن

وکیل متخصص افراز مال مشاع
وکیل متخصص افراز مال مشاع

وکیل افراز مال مشاع موارد غیرقابل افراز را بیان میکند

سوال پیش گفته از متداول ترین سوالاتی است که از وکیل متخصص در افراز مال مشاع پرسیده می شود و وکیل افراز مال مشاع در پاسخ بدین شرح بیان می دارد که، قانونگذار افراز اموال مشاع را برای استقلال مالکین بر میزان مالکیت خود در نظر گرفته است لذا در زمانی که این استقلال موجب بروز ضرر های بسیار برای یکی از شرکا شود افراز ممکن نیست. توضیح بیشتر اینکه به استناد ماده ۵۹۵ قانون مدنی در صورتی که تقسیم مال مشاع موجب از مالیت افتادن حصه ی یکی از شرکا شود تقسیم مال ممنوع است حتی اگر شرکا بر تقسیم رضایت داشته باشند.

وکیل افراز مال مشاع ادامه میدهد: حالت بعدی زمانی است که تقسیم مال به استناد ماده ۵۹۱ قانون مدنی متضمن ضرر برای یکی از شرکا باشد. در این حالت تقسیم ممکن نیست چرا که تقسیم باید به تراضی صورت گیرد. در این حالت اگر تقاضای تقسیم از سوی شریکی که تقسیم موجب ضرر او می شود صورت گرفته باشد به استناد ماده ۵۹۲ قانون مدنی در این حالت تقسیم مانعی ندارد ولی اگر از سوی شریکی باشد که متضرر نمی شود در این حالت تقسیم دارای اشکال است و ممکن نیست.

وکیل افراز مال مشاع می افزاید: حالت آخری که تقسیم مال در ان امکان پذیر نیست زمانی است که به استناد ماده ۵۸۹ قانون مدنی ضمن عقدی طرفین شریک در مال، تقسیم مال مشترک را منع کرده باشند و خود را ملزم به عدم تقسیم کرده باشند. در این صورت اگر یکی از شرکا خواستار تقسیم باشد این کار برای او امکان پذیر نیست چرا که تقسیم در این حالت نیاز به توافق دو طرف دارد.

وکیل افراز مال مشاع کیست؟

در دعاوی ملکی و پرونده های افراز اموال مشاع زمانی که شما به یک وکیل متخصص در افراز مال مشاع مراجعه می کنید اولین اقدامی که از سوی وکیل صورت می گیرد این است که با بررسی مدارک تشخیص دهد آیا مال مورد نظر مشاع است یا خیر، در مرحله بعدی می بایست به این نکته توجه نمود که مال مورد نظر مال منقول است یا غیر منقول به جهت اینکه صلاحیت رسیدگی با توجه به نوع مال تعیین می گردد. در مرحله بعد توجه به این نکته ضرروری است که تعداد مالکین مال مشاع چند نفر می باشند چرا که طرح دادخواست در افراز مال مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مال مشاع باشد. مرحله آخر که در واقع اولین اقدام در جهت افراز اموال مشاع می باشد طرح دادخواستی دقیق و حرفه ای از سوی وکیل افراز مال مشاع می باشد.

مواد قانونی مرتبط با دعاوی افراز مال مشاع

از مواد قانونی حاکم بر دعاوی افراز می توان به مواد ۵۸۹ تا ۶۰۶ قانون مدنی اشاره نمود و همچنین قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب  ۱۳۵۷/۸/۲۲ اشاره نمود و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور که به صورت پراکنده بدان اشاره شده است.

پرونده افراز مال مشاع در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟

دعاوی افراز در دو مرجع قابل رسیدگی است که یکی از این مراجع قضایی و دیگری مراجع غیر قضایی است. مرجع قضایی در رسیدگی به دعاوی افراز دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول می باشد چرا که به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دارسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل وقوع اموال غیر منقول می باشد. مرجع غیر قضایی در افراز اموال مال مشاع اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می باشد. همانطور که پیش تر گفته شد این مرجع زمانی صالح به رسیدگی است که مراحل ثبتی ملک به اتمام رسیده باشد.

آیا برای افراز رضایت همه شرکا لازم است؟

وکیل پرونده افراز مال مشاع در پاسخ به این سوال دو فرض را در نظر می گیرد:

  •  فرض اول: زمانی که شرکا دو نفر باشند در این حالت اگر تقسیم مال مشاع متضمن ضرر برای هیچ یک از شرکا نباشد افراز مال مشاع بلامانع است. اگر یکی از شرکا حاضر به افراز نشود در این حالت شریکی که خواستار افراز است با مراجعه به محاکم الزام شریک دیگر را به تقسیم مال مشاع خواستار می شود و دادگاه نیز شریک ناراضی را اجبار به تقسیم می کند.
  • فرض دوم: زمانی است که تعداد شرکا بیش از دو نفر باشد در این حالت شرکایی که راضی به تقسیم باشند به استناد ماده ۵۹۰ قانون مدنی مال مشاع به نسبت سهمشان مابین آنها تقسیم می شود و مابقی سهام بین سایر شرکا به حالت اشاعه باقی می ماند.
وکیل افراز مال مشاع در تهران
وکیل افراز مال مشاع در تهران

وکیل افراز مال مشاع در تهران

وکالت دارای شاخه های گسترده ای می باشد و فعالیت در هر یک از عرصه ها نیازمند تخصص در آن حوزه است و در حا حاضر به هیچ عنوان نمی توان گفت وکیلی تسلط بر تمامی حوزه های عرصه وکالت را دارد. به همین جهت برای اراده خدمات با کیفیت به موکلین نیاز است که هر وکیل دارای تخصص در حوزه خاص باشد و وکیل افراز اموال مشاع نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با تشکیل دپارتمان های تخصصی در همه حوزه های وکالت و بهره مندی از مجرب ترین و موفق ترین وکلا در آن حوزه ها تلاش دارد تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به شما هموطنان عزیز ارائه نماید. جهت طرح و رسیدگی به دعاوی ملکی و بهره مندی از مشاوره بهترین وکیل افراز مال مشاع در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۱ میانگین امتیاز: ۴.۶]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

35 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
سلمان
2 سال قبل

سلام وقت بخیر میخواستم لطفا برام مال مشاع رو توضیح بدید.

داود فر
2 سال قبل

سلام خسته نباشید، افراز مال مشاع در چه صورتی صحیح و بلامانع است؟

شرافت
3 سال قبل

سلام در چه صورت معامله فضولی باطل اعلام میشه؟ لطفا توضیح بدید. ممنون.

کامروا
3 سال قبل

سلام من و دامادمون تو یک زمین شریک بودیم و ایشون زمین رو بدون اطلاع بنده فروخته تحت چه عنوانی میتونم ازش شکایت کنم؟

نیکو
3 سال قبل

سلام ملکی دارم در شمال کشور که برای افراز آن نیاز به وکیل دارم، آیا شما قبول زحمت میکنید؟