جرم توهین | مجازات توهین و تفاوت آن با افتراء و قذف

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم توهین- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا
سایر موارد کیفری

آیا توهین جرم است؟

اگر کسی به ما توهین کند مجازات میشود؟ بله، اگر کسی به دیگری توهین نماید قابلیت تعقیب جزایی دارد، توهین جرم است. عمل توهین در قوانین جزایی ایران مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

جرم توهین

جرم توهین یکی از انواع جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود که در فصل پانزدهم قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ تحت عنوان (هتک حرمت اشخاص) و در فصل دوم قانون مارالذکر تحت عنوان (اهانت به مقدسات مذهبی) و نیز قوانین و مواد متفرقه دیگر مورد اشاره قرار گرفته است. انسان ها آزاد آفریده شده انز و در برابری با یکدیگر به سر میبرند و تفاوتی میان ایشان وجود ندارد لذا احدی از آدمیان حق اهانت و خوار نمودن دیگری و تحقیر و توهین به وی را ندارد.

معنای توهین در لغت و حقوق

توهین درلغت به معنای وهن، اهانت، کوچک و خفیف کردن است.
توهین در اصطلاح حقوقی، شامل هرکدام از انواع رفتار، گفتار، نوشتار، اشاره و فعلی است که صدق عنوان توهین نماید و موهن باشد.

مجازات جرم توهین

انواع جرم توهین

یکی از انواع دسته بندی جرم توهین، توهین ساده و توهین مشدده است. دلیل این تقسیم بندی آن است که در نوع دوم این تقسیم یعنی توهین مشدده، کیفیات مشدده وجود دارد که موجب میشود مجازات تشدید بیابد.

توهین ساده:

توهین ساده آن هنگام است که اشخاص عادی جامعه به یکدیگر اهانت میکنند. ماده ۶٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ که بیان کننده عنصر قانونی جرم توهین ساده است اشعار میدارد: ((توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود)) توهین مذکور در این ماده، توهین ساده محسوب می‌شود.
توهین ساده در ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ یک جرم قابل گذشت درنظر گرفته شده است که طبق تبصره یک ماده ١٠٠ قانون فوق الذکر شروع و ادامه و تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست.

توهین مشدده:

توهین مشدده که در واقع تشدید در مجازاتی است که به آن جرم اختصاص می یابد دارای مصادیق و عناوینی است که هرکدام در مقاله های مختص به خود به شرح و تفصیل مورد بیان قرار گرفته است.

توهین مشدد از قبیل:

– توهین به مقدسات
– توهین به رهبری قبلی و فعلی
– توهین به سایر مقامات دولتی ایرانی
– توهین به مقامات سیاسی و …
 
مجازات جرم توهین

مجازات جرم توهین

توهین پیامکی

 • حکم توهین پیامکی چیست؟
 • آیا توهین پیامکی مجازات دارد؟
 • چطور از جرم توهین پیامکی دفاع شود؟
مطابق قانون و مقررات توهین از طریق پیامک و توهین پیامکی جرم بوده و موجب مجازات است. شخصی که سیم کارت به نام او میباشد مسئول پیامک ها و محتوای پیامک های ارسالی میباشد. به عبارت ساده، پیامک همان حرف و سخنی است که به یکدیگر میگوییم. لذا مجازات توهین پیامکی مطابق ماده ۶٠٨ قانون تعزیرات شلاق تا ٧۴ ضربه و جزای نقدی تا صد هزار تومان میباشد.
 
توصیه میگردد در متن پیامک ها و سایر گفتگوها (چت) در فضای مجازی مراقب صحبت ها و سخنان خود باشید زیرا محتوای کلیه پیامک های توهین آمیز در دادگاه قابل استناد میباشد.
 
◁◁ بیشتر بدانید:  توهین پیامکی چیست و چه مجازاتی دارد؟
 

تفاوت توهین ، افترا و قذف

 • آیا توهین با افترا فرق دارد؟
 • قذف چیست؟
 • آیا قدف همان توهین است؟
 • افترا چیست؟
توهین ، به کار بردن الفاظ رکیک و موهن و تحقیرآمیز میباشد مانند آنکه به شخص آبروداری گفته شود شما بی آبرو هستی!
افترا ، هنگامست که شخصی به دیگری عمل مجرمانه و فعل مجرمانه ای را منتسب مینماید ولیکن از اثبات آن عجز دارد.
مانند آنکه شخصی به دیگری بگوید تو دزد هستی! دزدی یک فعل و عمل مجرمانه است و تا اینحا هنوز افترا واقع نشده است اگر شخص منتسب کننده نتواند ثابت نماید که دیگری دزد است، مرتکب جرم افترا شده است و مفتری محسوب میگردد.
مطابق ماده ٢۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است ولو که مرده باشد. قذف حد است و از حدود الهی است و مجازات قذف ٨٠ ضربه شلاق حدی است.
 
وکیل متخصص جرم توهین
وکیل خوب توهین یا وکیل متخصص در قذف یا وکیل خبره در افترا در ابتدای امر با بررسی و تشخیص این موضوع که فعل واقع شده در کدام دسته از عناوین کیفری قرار میگیرد اقدام به طرح دعوای کیفری حسب مورد توهین، قذف و یا افترا مینماید و شما را از پیمودن راه اشتباه بر حذر میدارد.
 

مصادیق توهین عملی

توهین عملی یا توهین فعلی متفاوت از توهین لفظی یا توهین شفاهی است.

توهین لفظی:

توهین لفظی که فحش و فحاشی نامیده میشود. توهین لفظی در ماده ۶٠٨ قانون تعزیرات تحت عنوان “هر کلام زشت و رکیک و مستهجن” ذکر گردیده است.

توهین فعلی:

توهین فعلی یا عملی آن هنگام است که مرتکب از لفظ موهن و زشتی استفاده نکرده و سخن ناروا و مستهجنی نزده است ولیکن با رفتار خود موجب اهانت به دیگری شده است.

مصادیق توهین عملی از قبیل:

انداختن آب دهان روی دیگری، هل دادن دیگری و یا طعنه زدن به او در جهت تحقیر نمودن و از روی عمد و قصد، مسخره کردن، در آوردن زبان و یا سایر شکلکها که موجب تحقیر باشد، پرتاب چیزهایی از قبیل تخم مرغ و گوجه و سبزی گندیده به سمت دیگری یا رجال سیاسی و دولتمردها ولو در جهت نشان اعتراض، نشان دادن انگشت دست که دارای معنی خاص است و غیره.
نکته حائز اهمیت در موارد فوق و تشخیص مصادیق توهین عملی، رجوع به عرف زمان و مکان وقوع عمل میباشد. ممکن است نشان دادن انگشت دست در یک کشور نشان پیروزی و موفقیت و موجب شادی و خوشحالی باشد ولی نشان دادن همان انگشت در کشور دیگر، توهین تلقی شده و موجب مجازات مرتکب شود.
 
وکیل جرم توهین در تهران

وکیل جرم توهین در تهران

توهین به مقدسات

 • آیا توهین به مقدسات مذهبی جرم است؟
بله توهین به مقدسات جرم است. زیرا در جامعه و حکومتی که مقدسات شیرازه و بنیان شکل گیری حکومت و قوانین جاری در آن است، هسته مرکزی اتحاد و عقاید غیرقابل تغییر میان افراد جامعه و حکومت وقت میباشد لذا احدی حق تعرض به مقدسات جامعه را ندارد.
 
 • توهین به مقدسات مذهبی چه مجازاتی دارد؟
 • به توهین کننده به مقدسات مذهبی چه گفته میشود؟
مطابق ماده ۵١٣ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵: ((هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین علیهم السلام یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اهانت نماید، اگر مشمول ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر اینصورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.))
ماده ۵١٣ دو مجازات را برای مرتکب توهین به مقدسات در نظر گرفته است. برای تشخیص این امر که توهین کننده مرتکب ساب النبی شده است یا توهین به مقدسات نموده میبایست به منابع معتبر فقهی رجوع و حکم آن قضیه را استخراج نمود. به جهت خطیر بودن امر تشخیص در ساب النبی بودن یا نبودن توهین کننده و جلوگیری از تشتت آرا و اختلاف نظر در رویه و احکام دادگاه ها، ماده ٢۶٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بیان داشته: ((هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هر یک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محوک میشود.))

جرم توهین به رهبری قبلی و فعلی

رهبر که شخص روحانی میباشد در ذات عقاید افراد جامعه، شخصی واجب الاحترام تلقی شده و همگان خود را مکلف به احترام و حفظ شان و شخصیت ایشان میدانند.
ماده ۵١۴ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۴ در راستای تحقق بخشیدن به فلسفه اخیرالذکر و حفظ کیان نهاد رهبری قبلی و فعلی بیان داشته است: ((هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ((رضوان الله علیه)) و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.))
شمول ماده ۵١۴ هرگونه توهین لفظی و یا عملی را در بر میگیرد. جرم توهین به مقام معظم رهبری به دلیل آنکه در ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد اشاره قرار نگرفته است، لذا جرمی غیرقابل گذشت تلقی شده و صرف اینکه توهین کننده یا مرتکب در اهانت عامد باشد یعنی مست و بیهوش و فاقد اراده نباشد و آگاهی به مخاطب کلام خود داشته باشد برای تحقق جرم توهین به رهبری کفایت مینماید.
 
وکیل خوب توهین
وکیل خبره در توهین که آگاه به قوانین و واقف به مقررات مربوط به جرم توهین و انواع آن میباشد، میتواند از میان شرح واقعه ای که موکل ارائه میدهد سایر جرایم محقق شده مثل توهین را نیز تشخیص و در کنار سایر عناوین کیفری موجود به تعقیب کیفری متهم از بابت جرم توهین نیز اقدام نماید. وکیل خوب در توهین شما را در انتخاب درست راه کیفری رهنمون میسازد و از کج روی و انحطاط دعوای شما جلوگیری مینماید.

جرم توهین به سایر مقامات دولتی ایران

هنگامیکه شخصی در منصب و یا مقام دولتی قرار میگیرد، حاکی از آن است که منصوب کننده آن شخص به آن مقام، دولت بوده است و آن شخص در راستای انجام وظیفه و انجام خدمات دولتی مشغول به کار و فعالیت است لذا مستلزم احترام و حفظ شان مقام ایشان میباشیم.

مطابق ماده ۶٠٩ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵: ((هرکس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان عالی محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ٧۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.))
 
 • برای شمول ماده ۶٠٩ تحقق چند شرط ضرورت دارد:
اول؛ توهین (با توجه به سمت) شخص مورد اهانت انجام گیرد. توهین کننده باید به مقام توهین شونده آگاه باشد هرچند که دانستن سمت دقیق مثل اینکه معاون است یا رییس، ضرورت ندارد.
دوم؛ توهین شونده یا مخاطب توهین باید حین اهانت دارای آن سمت دولتی باشد و داشتن سمت دولتی قبل از توهین و بعد از آن تاثیری ندارد و از مصادیق ماده ۶٠٨ میباشد.
سوم؛ توهین میبایست در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد که تحقق یکی از در شرط اخیرالذکر کفایت میکند.
 

جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵١٧ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ بیان میدارد: ((هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمروی خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.))
نماینده سیاسی مورد قصد در این ماده، نماینده سیاسی آن کشور میباشد لذا ممکن است یک شخص، نماینده سیاسی کشورش در ایران باشد ولیکن نماینده رییس آن کشور نباشد اما بازهم از مصادیق ماده مرقوم است.

توهین به مقامات سیاسی خارجی باید علنی باشد. یعنی توهین باید حداقل در حضور یک شاهد انجام شود و یا در محل و مکانی که معد برای حضور اشخاص است انجام شود، ولو که در آن لحظه کسی در آنجا نباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل دعاوی کیفری

وکیل جرم توهین در تهران

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم توهین ، افترا ، قذف و دیگر مسائل حقوقی مربوط به جرم توهین و نحوه شکایت از توهین کننده با کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری از جمله دعوای توهین در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران تماس بگیرید. مشاوران حقوقی موسسه بهترین راهکارها و پیشنهادات را در جهت احقاق حقوق شما ارائه خواهند نمود. هم اکنون با وکیل متخصص جرم توهین در تهران تماس بگیرید.
به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۹ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
وکیل قتل | بررسی جرم قتل و انواع آن

دیگر مطالب این دسته بندی

56 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
56
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x