وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای حکم کیفری چگونه است؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

اجرای احکام کیفری
سایر موارد کیفری

همانطور که پیشتر در مقاله ای تحت عنوان “وکیل اجرای احکام مدنی” آورده ایم، مرحله اجرای یک حکم، نشان دهنده غایت پیروزی در آن در پرونده است. وکیل اجرای احکام کیفری بیان میدارد: حال در پرونده کیفری یا دعاوی کیفری هنگامیکه حکم قطعی در دست داریم، به سراغ مرحله اجرا میرویم ولیکن تفاوت عمده اجرای احکام کیفری با اجرای احکام مدنی در این امر میباشد که در دعاوی کیفری و در مرحله اجرای حکم، نیازی به تقاضای صدور اجراییه از ناحیه محکوم له (برنده دعوا) نمیباشد.

وکیل اجرای احکام کیفری اذعان میدارد؛ پس از قطعیت حکم (چه اینکه حکم در مرحله بدوی قطعیت یافته باشد چه پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برگشته باشد) پرونده به دادسرایی که در معیت دادگاه صادرکننده رای بدوی قرار دارد ارسال گردیده و مراحل و عملیات اجرای حکم قطعی در این نهاد انجام میگیرد. وکیل اجرای احکام کیفری عنوان داشته: واحدی که در دادسرا به انجام این مهم میپردازد، واحد اجرای احکام کیفری نام داشته و به تعداد نیاز دادورز و کارمند دارد و بر کلیه امور ایشان، قاضی اجرای احکام کیفری نظارت مینماید.

وکیل اجرای احکام کیفری اضافه میدارد: به بیان دیگر، مطابق قانون، اجرای احکام کیفری تحت نظر دادستان انجام میشود و یک قاضی جهت اداره امور مراحل اجرا فعالیت نموده ولیکن اگر در رای مصدور احتیاج به توضیح و تفسیر و تغییر باشد به عهده دادگاه صالح است و دیگر از حیطه اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری خارج است.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل اجرای احکام مدنی | اجرای حکم

وکیل اجرای احکام کیفری و نحوه اجرای حکم دیه

وکیل اجرای احکام کیفری در پی پرسش های عدیده شما عزیزان در خصوص نحوه و چگونگی اخذ دیه به عنوان محکوم به و مجازات محکوم، اینگونه پاسخ مینماید؛ مختصرا بیان میدارد که دیه، مجازاتی است که نوع آن مالی است و جنس این کیفر با سایر کیفرها متفاوت است. لذا در یک پرونده کیفری و یک دعوای کیفری هنگامیکه شخص یا اشخاص به پرداخت دیه محکوم میگردند، مکلف هستند از حکم مصدور تمکین نموده و در موعد مقرر در اجراییه ای که به ایشان ابلاغ میگردد، نسبت به واریز مبلغ دیه اقدام نمایند.

وکیل اجرای احکام کیفری ادامه میدهد: پرسش عمده این است که اگر محکوم علیه از حکم کیفری صادره تمکین ننماید چه میشود؟
وکیل اجرای احکام کیفری می افزاید: در این مرحله، همچون اجرای احکام مدنی میتوان از واحد اجرای احکام کیفری تقاضا نمود که حسابهای بانکی محکوم علیه توقیف گردد تا چنانچه اگر وجوهی در آنها موجود باشد به نفع محکوم له در عوض دیه محکوم شده، از حساب وی اخذ نماید.

وکیل اجرای احکام کیفری یادآوری میدارد: ذکر این نکته ضروری است که در جهت پرداخت دیه که محکوم به یک پرونده کیفری است، محکوم علیه میتواند با تنظیم دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط آن دیه را از محکمه بدوی بنماید و سایر روند این پرونده اعسار همچون سایر دعاوی حقوقی خواهد بود.

وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای حکم کیفری
وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای حکم کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری و نحوه اجرای حکم شلاق

وکیل اجرای احکام کیفری بیان میدارد: شلاق مجازاتی است که یا بصورت تعزیری و یا به دلیل عدم رعایت حدود الهی تحت عنوان شلاق حدی مورد حکم واقع میگردد. کمربند چرمینی که تقریبا یک متر طول دارد و قطر ١/۵ سانتی متری دارد، ابزار انجام این مجازات است.

وکیل دعاوی کیفری می افزاید: چنانچه محکوم علیه زندانی باشد حکم قطعی و اجرای آن به زندان ابلاغ شده و مامور اجرا چنانچه ایراد ضربات شلاق متضمن شرایط زمانی و مکانی خاصی نباشد، و موانع نیز وجود نداشته باشند در همان زندان شلاق را اجرا مینماید. ولیکن اگر اجرای شلاق مشروط به شرایط خاصی باشد مثلا شلاق در ملاعام باشد و زندانی میبایست در یک مکان خاص این مجازات را تحمل نماید آنوقت محکوم علیه به آنجا رهنمون و تحت الحفظ در ملاعام مجازات شلاق اجرا خواهد شد.

وکیل اجرای احکام کیفری متذکر میگردد: هر روز بازداشت پیشین محکوم، معادل سه ضربه شلاق است و از تعداد شلاق های مورد حکم کسر میگردد. بعنوان مثال اگر شخصی به ٨٠ ضربه شلاق محکوم شده باشد و مدت ٢٠ روز در بازداشت بوده باشد، ۶٠ ضربه از شلاق وی کسر و وی مجبور به تحمل ٢٠ ضربه شلاق میباشد.

وکیل اجرای احکام کیفری و نحوه اجرای حکم حبس

وکیل دعاوی کیفری در خصوص اینکه مجازات حبس چگونه اجرا میگردد بیان میدارد:
هنگامیکه مجازات حبس برای محکوم در نظر گرفته میشود، برای اجرای این مجازات دو راه پیش رو وجود دارد؛ یا محکوم علیه در زندان به سر میبرد (به دلیل بازداشت بیشین و عجز از تودیع وثیقه مناسب و یا به دستور مقام قضایی) و با اینکه محکوم علیه آزاد است و به اصطلاح بیرون است.
وکیل اجرای احکام کیفری می افزاید: در حالت نخست حکم و اجراییه آن به زندان ابلاغ شده و مدت بازداشت پیشین در میزان زندانی بودن شخص حساب و از آن کسر میگردد.

وکیل اجرای احکام کیفری میگوید: به عنوان مثال شخصی که میبایست به مدت ٢ سال در زندان باشد و تا قطعیت و اجرای حکم که ٨ ماه به طول انجامیده است و محکوم همچنان در زندان به سر میبرده است، مدت مذکور از ٢ سال کسر و محکوم به مدت ١ سال و ۴ ماه زندانی خواهد ماند.
وکیل اجرای احکام کیفری بیان میدارد؛ چنانچه محکوم آزاد باشد دستور جلب وی صادر گردیده و محکوم را جلب نموده و تحت الحفظ جهت اجرای حکم حبس راهی زندان مینمایند.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون اجرای احکام مدنی

تاثیر رضایت شاکی در اجرای احکام کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری اذعان داشته: همانطور که یک دعوای کیفری و یا پرونده کیفری در خصوص جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی آغاز میگردند، به همان نحو نیز با رضایت شاکی و اعلام گذشت شاکی پرونده کیفری مختومه اعلام میگردد. وکیل اجرای احکام کیفری بدوا بیان میدارد: اعلام گذشت شاکی و رضایت شاکی دارای آثار مختلف و متفاوت و سایر مراحل دادرسی کیفری و جرایم مندرج در قانون مجازات میباشد.

وکیل اجرای احکام کیفری بطور خلاصه خاطرنشان میدارد: اعلام گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، چنانچه پرونده کیفری در مرحله قبل از صدور حکم قطعی باشد، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب میگردد و چنانچه پرونده کیفری در مرحله بعد از صدور حکم قطعی باشد، قرار موقوفی اجرا صادر میگردد.
به دیگر سخن، چنانچه در یک پرونده کیفری، اعلام گذشت شاکی و رضایت وی در خصوص یک جرم قابل گذشت باشد، و این گذشت و رضایت پس از قطعیت حکم و در مرحله اجرای حکم اعمال گردد، موجب میشود که دیگر محکوم به زندان نرود!!

وکیل اجرای احکام کیفری در خصوص اثر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت بیان میدارد: در یک پرونده کیفری با اعلام گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، چنانچه این اعلام گذشت در مرحله اجرای حکم باشد موجب میگردد که محکوم علیه پرونده کیفری بتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را بنماید و در واقع تقاضای تخفیف مجازات خویش را اعلام کند.

ماده ۴٨٣ آیین دادرسی کیفری در مورد اجرای احکام کیفری

وکیل دعاوی کیفری ادامه میدهد: مطابق ماده مرقوم: (( هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است)). لذا به رای صادره در خصوص اعمال یا عدم اعمال تخفیف و همچنین میزان آن نمیتوان اعتراض کرد. به دیگر سخن، رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی نمیباشد.

وکیل اجرای احکام کیفری متذکر میگردد: در هر مرحله از اجرای حکم یک پرونده کیفری چنانچه با مساله و مشکلی مواجه شدیم و نتوانستیم از قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری حکم مساله را بیابیم، به قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کرده و مطابق دستورالعمل ها و الزامات آن عمل مینماییم.

وکیل اجرای احکام کیفری در تهران
وکیل اجرای احکام کیفری در تهران

وکیل برای اجرای احکام کیفری در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در خصوص مرحله مهم و سرنوشت ساز اجرای یک حکم کیفری تلاش میدارد با ارائه مشاوره حقوقی صحیح و واضح جهت آگاهی شما عزیزان از این مرحله، و همچنین با وکالت در این مرحله، به پیش برد هرچه بهتر و کم هزینه تر خصوصا به لحاظ صرف وقت، اقدامات شایسته ای را انجام دهد.
موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران مفتخر است که ارائه دهنده خدمات حقوقی از طریق وکلای پایه یک دادگستری و دارای تحصیلات عالیه در زمینه های تخصصی مربوطه هستند، میباشد. جهت مشاوره با وکیل اجرای احکام کیفری در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۳ میانگین امتیاز: ۴.۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل ضرب و جرح | درباره جرم ضرب و جرح بیشتر بدانید
نوشتهٔ بعدی
توهین پیامکی چیست و چه مجازاتی دارد؟

دیگر مطالب این دسته بندی

60 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
60
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x