اجرای احکام کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری کیست؟ بهترین وکیل اجرای احکام کیفری در تهران کیست؟ موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ دارای وکیل متخصص برای اجرای احکام کیفری میباشد. با ما همراه باشید. تا اطلاعات کاربردی و لازم درباره نحوه عملکرد وکیل اجرای احکام کیفری را در اختیار شما قرار دهیم. حل مشکلات حقوقی خود را از ما بخواهید.

تفاوت اجرای حکم کیفری با حکم مدنی

وکیل اجرای احکام کیفری میگوید مهمترین وجه تمایز اجرای احکام کیفری و مدنی در آغاز این مرحله یعنی تشکیل مرحله اجرا میباشد. همانطور که پیشتر در مقاله ای تحت عنوان “وکیل اجرای احکام مدنی” آورده ایم، مرحله اجرای یک حکم، نشان دهنده غایت پیروزی در آن در پرونده است. وکیل اجرای احکام کیفری بیان میدارد: حال در پرونده کیفری یا دعاوی کیفری هنگامیکه حکم قطعی در دست داریم، به سراغ مرحله اجرا میرویم. ولیکن تفاوت عمده اجرای احکام کیفری با اجرای احکام مدنی در این امر میباشد که در دعاوی کیفری و در مرحله اجرای حکم، نیازی به تقاضای صدور اجراییه از ناحیه محکوم له (برنده دعوا) نمیباشد.

محل اجرای یک حکم کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری اذعان میدارد؛ پس از قطعیت حکم (چه اینکه حکم در مرحله بدوی قطعیت یافته باشد، چه پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برگشته باشد) پرونده به دادسرایی که در معیت دادگاه صادرکننده رای بدوی قرار دارد، ارسال میگردد. زیرا مراحل و عملیات اجرای حکم قطعی در این نهاد انجام میگیرد. وکیل اجرای احکام کیفری عنوان داشته: واحدی که در دادسرا به انجام این مهم میپردازد، واحد اجرای احکام کیفری نام دارد. و به تعداد نیاز دادورز و کارمند دارد. و بر کلیه امور آنها، قاضی اجرای احکام کیفری نظارت مینماید.

وکیل اجرای احکام کیفری و اجرای حکم دیه در سال ۱۴۰۱

وکیل متخصص اجرای احکام کیفری در تهران در پی پرسش های عدیده شما عزیزان، در خصوص نحوه و چگونگی اخذ دیه به عنوان محکوم به و مجازات محکوم، اینگونه پاسخ مینماید؛ پرداخت دیه، یک نوع مجازات است. نوع این کیفر، مالی است. جنس این کیفر با سایر کیفرها متفاوت است. لذا در یک پرونده کیفری و یک دعوای کیفری هنگامیکه شخص یا اشخاص به پرداخت دیه محکوم میگردند، مکلف هستند از حکم مصدور تمکین نمایند. و در موعد مقرر در اجراییه ای که به ایشان ابلاغ میگردد، نسبت به واریز مبلغ دیه اقدام نمایند. به همین جهت انتخاب یک وکیل متخصص در اجرای احکام کیفری، تصمیمی شایسته و مفید میباشد. ما را یاری رسان در حل پرونده اجرای خود بدانید.

اگر محکوم علیه حکم کیفری دیه را اجرا نکند

وکیل اجرای احکام کیفری می افزاید: در این مرحله، همچون اجرای احکام مدنی میتوان از واحد اجرای احکام کیفری در قالب تنظیم لایحه بصورت کتبی تقاضا نمود. که حسابهای بانکی محکوم علیه توقیف گردد. تا چنانچه اگر وجوهی در آنها موجود باشد، به نفع محکوم له یعنی برنده دعوا، از حساب وی اخذ نماید. این مال به جای دیه ای که محکوم علیه پرونده، محکوم شده است، برداشت میگردد. بهترین کار این است که این امور را با اعطای وکالت به وکیل متخصص اجرای حکم کیفری بسپارید. زیرا با اینکار کمک شایانی در نتیجه مرحله اجرا و صرف وقت و هزینه به خود نموده اید. هم اکنون از مجموعه موسسه حقوقی ما وکیل برای اجرای حکم کیفری انتخاب نمایید.

وکیل اجرای احکام کیفری و نحوه اجرای حکم شلاق

وکیل اجرای احکام کیفری بیان میدارد: شلاق مجازاتی است که یا بصورت تعزیری و یا به دلیل عدم رعایت حدود الهی تحت عنوان شلاق حدی مورد حکم واقع میگردد. کمربند چرمینی که تقریبا یک متر طول دارد و قطر ١/۵ سانتی متری دارد، ابزار انجام این مجازات است.

وکیل متخصص کیفری می افزاید: چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، حکم قطعی و اجرای آن به زندان ابلاغ میشود. و مامور اجرا چنانچه ایراد ضربات شلاق متضمن شرایط زمانی و مکانی خاصی نباشد، و موانع نیز وجود نداشته باشند، در همان زندان شلاق را اجرا مینماید. ولیکن اگر اجرای شلاق مشروط به شرایط خاصی باشد. مثلا شلاق در ملاعام باشد، و زندانی میبایست در یک مکان خاص این مجازات را تحمل نماید، آنوقت محکوم علیه به آنجا رهنمون و تحت الحفظ در ملاعام مجازات شلاق اجرا خواهد شد.

احتساب مدت زمان بازداشت متهم در شلاق

وکیل اجرای احکام کیفری متذکر میگردد: هر روز بازداشت پیشین محکوم از ابتدای دستگیری و تشکیل پرونده تا به انتهای صدور حکم قطعی، معادل سه ضربه شلاق است. و در زمان اجرای حکم، این مورد محاسبه شده و از تعداد شلاق های مورد حکم کسر میگردد. بعنوان مثال اگر شخصی به ٨٠ ضربه شلاق محکوم شده باشد، و مدت ٢٠ روز در بازداشت بوده باشد، ۶٠ ضربه از شلاق وی کسر و وی مجبور به تحمل ٢٠ ضربه شلاق میباشد.


وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای احکام کیفری
وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای حکم کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری و نحوه اجرای حکم حبس

وکیل دعاوی کیفری در خصوص اینکه مجازات حبس چگونه اجرا میگردد بیان میدارد:

هنگامیکه مجازات حبس برای محکوم در نظر گرفته میشود، برای اجرای این مجازات دو راه پیش رو وجود دارد؛ یا محکوم علیه در زندان به سر میبرد. (به دلیل بازداشت پیشین و عجز از تودیع وثیقه مناسب و یا به دستور مقام قضایی) و یا اینکه محکوم علیه آزاد است. و به اصطلاح بیرون از زندان است.

وکیل اجرای احکام کیفری می افزاید: در حالت نخست حکم و اجراییه آن به زندان ابلاغ شده و مدت بازداشت پیشین در میزان زندانی بودن شخص حساب و از آن کسر میگردد.

بهترین وکیل اجرای احکام کیفری در تهران میگوید: به عنوان مثال شخصی که میبایست به مدت ٢ سال در زندان باشد، و تا قطعیت و اجرای حکم که ٨ ماه به طول انجامیده است. و محکوم همچنان در زندان به سر میبرده است، مدت مذکور از ٢ سال کسر و محکوم به مدت ١ سال و ۴ ماه زندانی خواهد ماند.

وکیل متخصص اجرای احکام کیفری بیان میدارد؛ چنانچه محکوم آزاد باشد، دستور جلب وی صادر گردیده و محکوم را جلب مینمایند.سپس تحت الحفظ جهت اجرای حکم حبس راهی زندان میشود.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون اجرای احکام مدنی

رضایت شاکی در اجرای حکم قطعی کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری اذعان داشته: همانطور که یک دعوای کیفری و یا پرونده کیفری در خصوص جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی آغاز میگردند، به همان نحو نیز با رضایت شاکی و اعلام گذشت شاکی، پرونده کیفری مختومه اعلام میگردد. وکیل اجرای احکام کیفری بدوا بیان میدارد: اعلام گذشت شاکی و رضایت شاکی دارای آثار مختلف و متفاوت و سایر مراحل دادرسی کیفری و جرایم مندرج در قانون مجازات میباشد.

وکیل اجرای احکام کیفری بطور خلاصه خاطرنشان میدارد: اعلام گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، چنانچه پرونده کیفری در مرحله قبل از صدور حکم قطعی باشد، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب میگردد و چنانچه پرونده کیفری در مرحله بعد از صدور حکم قطعی باشد، قرار موقوفی اجرا صادر میگردد. به دیگر سخن، چنانچه در یک پرونده کیفری، اعلام گذشت شاکی و رضایت وی در خصوص یک جرم قابل گذشت باشد، و این گذشت و رضایت پس از قطعیت حکم و در مرحله اجرای حکم اعمال گردد، موجب میشود که دیگر محکوم به زندان نرود.

وکیل اجرای احکام کیفری در خصوص اثر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت بیان میدارد: در یک پرونده کیفری با اعلام گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، چنانچه این اعلام گذشت در مرحله اجرای حکم باشد موجب میگردد که محکوم علیه پرونده کیفری بتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را بنماید و در واقع تقاضای تخفیف مجازات خویش را اعلام کند.

ماده ۴٨٣ آیین دادرسی کیفری در مورد اجرای احکام کیفری

وکیل متخصص پرونده های کیفری ادامه میدهد: مطابق ماده مرقوم: (( هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است)).

لذا به رای صادره در خصوص اعمال یا عدم اعمال تخفیف و همچنین میزان آن نمیتوان اعتراض کرد. به دیگر سخن، رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی نمیباشد. همه این موارد را از وکیل اجرای احکام کیفری خود بخواهید.

نکته: در هر مرحله از اجرای حکم یک پرونده کیفری چنانچه با مساله و مشکلی مواجه شدیم و نتوانستیم از قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری حکم مساله را بیابیم، به قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کرده و مطابق دستورالعمل ها و الزامات آن عمل مینماییم.

هزینه وکیل اجرای احکام کیفری در ۱۴۰۱

حق الوکاله وکیل اجرای احکام کیفری در سال ۱۴۰۱ در موسسه حقوقی ما همانند سالهای پیشین میباشد. موسسه حقوقی امین عدالت در تهران در مورد حق الوکاله وکیل متخصص اجرای حکم قطعی کیفری، هیچگونه افزایش هزینه ای در نظر نگرفته است. ما به فکر همکاری با موکلین خود هستیم. هدف ما ارایه خدمات حقوقی برای همه افراد جامعه میباشد. لذا پرداخت حق الوکاله به نحو اقساط از امتیازاتی است که موسسه ما برای مراجعه کنندگان محترم درنظر گرفته است. وکیل اجرای احکام کیفری با صبوری و دلسوزانه در مرحله اجرا اقدامات قانونی لازم را انجام میدهد. کافی است به ما اعتماد کنید. اعتماد شما، سرمایه ماست. ما هرگز سرمایه خود را از دست نمیدهیم.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

وکیل اجرای احکام کیفری در تهران
وکیل اجرای احکام کیفری در تهران

وکیل برای اجرای احکام کیفری در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در خصوص مرحله مهم و سرنوشت ساز اجرای یک حکم کیفری تلاش میدارد با ارایه مشاوره حقوقی تخصصی، صحیح و واضح جهت آگاهی شما عزیزان از این مرحله، و همچنین با وکالت در این مرحله، به پیش برد هرچه بهتر و کم هزینه تر خصوصا به لحاظ صرف وقت، اقدامات شایسته ای را انجام دهد.

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در سال ۱۴۰۱ نیز مانند سالهای گذشته، مفتخر است که ارایه دهنده خدمات حقوقی از طریق وکلای پایه یک دادگستری و دارای تحصیلات عالیه در زمینه های تخصصی مربوطه هستند، میباشد. جهت مشاوره با وکیل اجرای احکام کیفری در تهران با ما تماس بگیرید. مشتاق کمک به شما میباشیم.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۵ میانگین امتیاز: ۴.۲]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

68 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
...
8 ماه قبل

سلام، حکم قطعی اومده بود که رد اموال به شاکی و یه سال حبس تعزیزی یا به جاش ده میلیون جریمه نقدی، با اینکه پول شاکی و حتی بیشتر هم دادم و شاکی رضایت داده، پیام اومده که پرونده رفته اجرای احکام باید چیکار کنم؟

سیدرضا
9 ماه قبل

عرض سلام و ادب، بعد از مراجعه نکردن شش ساله محکوم به اجرای احکام و مسدود شدن حساب‌های بانکی (در محکومیت درجه ی هفت ) در این مدت، اجرای احکام یکسال قبل قرار موقوفی اجرا صادر کرده و پرونده مختومه اعلام شده، حالا می‌توان برای رفع انسداد حساب‌ های بانکی اقدام کرد یا اگر مراجعه کنیم به اجرای احکام حکم موقوفی اجرا باطل میشه؟

زهرا
10 ماه قبل

یه سوال، از اجرای احکام پیام آمده پرونده شما با شماره بایگانی …..به شعبه ۳ اجرای احکام واصل شد. درصورت نیاز به حضور به شما ابلاغ می‌شود. آیا باید به شعبه مراجعه کرد یا منتطر ماند؟

خازنی
1 سال قبل

دخترم ۲۴ سالشه بجرم فسادوفحشا گرفتنش البته درگروهی بودن که دخترم با انها همکاری نمیکرد انها دختر میفرستادن دبی حالا ۸ سال حکم بدوی زدن براش حکم رفته تجدید نظر به نظرتون این ۸ سال رومیشه خرید یا تعلیق کرد

زهرا غفاری
2 سال قبل

ایا دوسال حبس تعزیزی را میشود از قاضی درخواست جریمه کرد