وکیل جرم توهین در تهران

وکیل توهین وکیل کیفری است که در پرونده های توهین ساده، توهین مشدده، توهین به مقدسات، توهین به مقامات رسمی و دولتی، توهین پیامکی، توهین از طریق فضای مجازی مانند اینستاگرام و واتساپ و غیره هم از طرف شاکی و هم از طرف متهم وکالت میکند.

آیا توهین جرم است؟

اگر کسی به ما توهین کند مجازات میشود؟ بله، اگر کسی به دیگری توهین نماید قابلیت تعقیب جزایی دارد، توهین جرم است. عمل توهین در قوانین جزایی ایران مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

وکیل توهین جرم توهین را تعریف میکند

جرم توهین یکی از انواع جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود که در فصل پانزدهم قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ تحت عنوان (هتک حرمت اشخاص) و در فصل دوم قانون مارالذکر تحت عنوان (اهانت به مقدسات مذهبی) و نیز قوانین و مواد متفرقه دیگر مورد اشاره قرار گرفته است.

انسان ها آزاد آفریده شده انز و در برابری با یکدیگر به سر میبرند و تفاوتی میان ایشان وجود ندارد لذا احدی از آدمیان حق اهانت و خوار نمودن دیگری و تحقیر و توهین به وی را ندارد.

معنای توهین در لغت و حقوق

توهین درلغت به معنای وهن، اهانت، کوچک و خفیف کردن است.

توهین در اصطلاح حقوقی، شامل هرکدام از انواع رفتار، گفتار، نوشتار، اشاره و فعلی است که صدق عنوان توهین نماید و موهن باشد.

وکیل توهین انواع جرم توهین را بیان میکند

وکیل برای پرونده جرم توهین میگوید: جرم توهین به دو دسته تقسیم میشود. وکیل متخصص جرم توهین بیان میکند: هر یک از این دسته های توهین خود به دسته ها و انواع دیگری تقسیم می شود که شرح ذیل میباشد:

۱- توهین حدی: توهین حدی به توهینی گفته میشود که نوع ومیزان وکیفیت آن توسط شارع مقدس تعیین شده است. و مجازات آن در قانون مشخص شده است. توهین حدی خود شامل:

۱-۱ توهین به مقدسات: منظور از مقدسات ذات الهی و هر آنچه که از لحاظ دینی قابل احترام میباشد. مانند آنکه شخصی در روز عذاداری ائمه لباس کاملا رنگی بپوشد یا هلهله و شادی کند.

۲-۱ سب النبی: توهینی که از روی آگاهی  اراده بوده باشد. اگر افراد از روی اکراه، اجبار، مستی توهین کنند این امر جرم محسوب نمیشود.

۲- توهین تعزیری: جرم توهین تعزیری به دو دسته تقسیم میشود:

۱-۲  توهین ساده: توهینی است که جزء توهین سب النبی و توهین تعزیری مشدده نباشد.

۲-۲ توهین مشدده: توهینی که به شخص یا مقام خاصی بشود. مانند توهین به مقامات، توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی، توهین به سایر مقامات دولتی، توهین به مقامات سیاسی

جرم توهین از منظر اخلاقى

از آنجایى که جرم توهین از دسته جرایم علیه امنیت و آسایش عمومى است. از دید اخلاق و قانون هم ناپسند بوده بگونه اى که در قرآن نیز در سوره هایی مانند همزه، نساء، انعام به آن اشاره شده است.

وکیل توهین ارکان تشکیل دهنده جرم را میگوید

وکیل توهین میگوید: جرم توهین همانند دیگر جرایم برای محقق شدن باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی را داشته باشد.رکن قانونی همان فعل و ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. جرم توهین هم با توجه به نوع توهین در  قانون مجازات تعیین شده است. رکن مادی که رفتار فیزکی و مادی مرتکب را شامل میشود. که در جرم توهین میتواند بصورت شفاهی یا نوشتاری یا فیزیکی(پرتاب کردن میوه) باشد.رکن معنوی که همان سوء نیت اعم از خاص و عام  میباشد. در جرم توهین رکن معنوی همان عمد و اراده مرتکب را شامل میشود.

وکیل توهین شرایط تحقق جرم را میگوید

آیا استفاده از هر الفاظ و گفتاری جرم توهین محسوب میشود یا آنکه جرم توهین باید شرایطی را برای محقق شدن دارا باشد؟ وکیل جرم توهین بیان میکند: در پروندهایی که موضوع آنها اتهام یا جرم توهین میباشد باید شرایط ذیل را دارا باشند تا بتوان به آنها عنوان جرم توهین را داد. این شرایط به شرح ذیل میباشند:

۱- توهین باید بصورت شفاهی، گفتاری یا فعل و ترک فعل باشد. گاهی بدون گفتار اما بصورت فعل میباشد. مانند پرتاب کردن آب دهان بروی شخص. انجام دادن حرکاتی با بدن(شکلک)

۲- رفتار فرد باید از نظر عرف توهین و اهانت آمیز باشد.

۳- معین بودن فرد مخاطب توهین. توهین جمعی جرم محسوب نمیشود مگر آنکه توهین به تک تک اعضاء باشد.

۴- زنده بودن مخاطب برای توهین. توهین به مردگان جرم محسوب نمیشود مکر آنکه اهانت و هتک حرمت به بازماندگان مربوط شود.

۵- توهین باید صریح باشد. منظور آن است که از طریق تفسیر و توضیح یک کلام نباشد. مانند نیش و کنایه (اگر صراحتا اهانت باشد جرم است در غیر این صورت جرم نیست)

۶- احساس حقارت کردن و حقیر شدن برای محقق شدن جرم توهین کافی است. یعنی لزومی ندارد که شخص ناراحت بشود همین که احساس حقیر شدن کرد، برای محقق شدن جرم توهین کافی است.

معیارهاى تشخیص جرم توهین چیست؟

وکیل جرم توهین اشعار مى دارد: براى آنکه فعل ارتکابى جرم توهین قلمداد شود میبایستى معیارهایی را بهمراه داشته باشد که عبارتنداز:

۱- تنها داشتن خشونت وبیان الفاظی  از روى خشونت الفاظى توهین محسوب نمى شود.

۲- مخاطب توهین باید شخصی غیر از خود توهین کننده باشد (توهین به خود جرم محسوب نمیشود).

۳-  توهین باید به شخص حقیقی باشد.  توهین به اشخاص حقوقی که افراد گسترده تری را در بر میگیرد توهین کیفری محسوب نمیشود.

۴- توهین به طبقه وگروه خاص باید با تعیین مصادیق خاص باشد.

۵- حرکات و الفاظ باید صراحتا توهین باشد.

۶- ابتدایی بودن توهین ضروری است. مثلا اگر در توهین شفاهی رفتار مرتکب به گونه ای تحریک آمیز بوده و باعث شده که طرف مقابل پاسخ شفاهی بدهد، رفتار شخص دوم جرم نیست. فقط با توجه به بند (پ) ماده ۳۸ قانون مجازات بدلیل تحریک از کیفیات مخففه برخوردار میشود.

۷- توهین با ترک فعل قابل تحقق است. مانند آنکه فرد نظامی به مافوق خود سلام نظامی ندهد.

۸- حضوری بودن توهین شرط نیست. توهین میتواند در غیاب شخص و د ر حضور دیگران صورت پذیرد.

۹- علنی بودن شرط تحقق جرم توهین است. اما در موارد مصرح در  قانون (ماده ۵۱۷ توهین به مقامات) در صورت حضور شخص مورد توهین، علنی بودن توهین ضرورتی ندارد.

۱۰-  توهین به مردگان توهین کیفری محسوب نمیشود. مگر آنکه عرفا توهین به بازماندگان مرتبط شود.

وکیل توهین در مجازات جرم توهین چه نقشی دارد؟

مجازات جرم توهین با توجه به انواع آن متفاوت میباشد. در پرونده هایی که موضوع آنها جرم توهین میباشد، با توجه به نوع توهین مجازات آنها به قرار ذیل میباشد:

مجازات توهین به افراد عادی با توجه به قانون کاهش سال ۱۳۹۹، جزای نقدی از بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال میباشد. (جزای نقدی درجه ۶)

۱- مجازات جرم توهین حدی از نوع توهین به مقدسات، اگر مرتکب به مقدسات و هر یک از ائمه اهانت کند اگر جزء ساب النبی باشد مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، به اعدام محکوم خواهد شد و در غیر این صورت به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

۲-  مجازات جرم توهین مشدده با در نظر گرفتن اشخاص مورد نظر مجازات بدین شرح میباشد:

۱-۲ مجازات جرم توهین به مقامات و کارکنان دولتی حبس از ۳ تا ۶ ماه و یا ۷۴ ضربه شلاق ویا ۵۰ تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۲-۲ مجازات  توهین به مقام رهبری قبلی و بعدی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال میباشد.

۳-۲ مجازات جرم توهین به مقامات سیاسی حبس از ۱ تا ۳ ماه میباشد. با توجه به قانون کاهش مجازات ۱۳۹۹ مجازات توهین به مقامات سیاسی به ۱۵ تا ۴۵ روز کاهش یافت.

۴-۲ مجازات جرم توهین به مشاغل و حرفه خاص، مانند وکالت با توجه به قانون آن حرفه و مشاغل خاص میباشد. مجازات توهین به ماموران شهرداری، حبس از ۵/۱ ماه تا ۳ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی معادل ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال خواهد بود.

۵-۲ مجازات جرم توهین به مقدسات و مقامات از طریق مطبوعات، با توجه به قانون مطبوعات مواد ۲۶ حبس از ۱ تا ۵ سال درمورد توهین مقدسات در صورت ارتداد بودن آن. و توهین مقامات و مراجع لغو پروانه ومجوز و مسئول بودن نویسنده و مدیر مطبوعات را شامل میشود.

۶-۲ مجازات جرم  توهین به مسئولین نظامی، با توجه به قانون نیروهای مسلح مواد ۴۸ و ۴۹ .در صورت توهین به مافوق، حبس از ۲ ماه تا ۱ سال و اگر فرمانده یا مسئول نظامی به افراد تحت امر خود توهین کنند، به حبس از ۲ ماه تا ۱ سال محکوم خواهند شد.

وکیل توهین میتواند حسب سابقه متهم، بیم تجری و گستاخی وی، شرایط و وضعیت اجتماعی و خانوادگی وی، متقاضی اعمال تخفیف و یا تشدید در مجازات باشد. 

مجازات جرم توهین
مجازات جرم توهین

وکیل توهین پیامکی

 • حکم توهین پیامکی چیست؟
 • آیا توهین پیامکی مجازات دارد؟
 • چطور از جرم توهین پیامکی دفاع شود؟

وکیل توهین پیامکی میگوید: مطابق قانون و مقررات توهین از طریق پیامک و توهین پیامکی جرم بوده و موجب مجازات است. شخصی که سیم کارت به نام او میباشد مسئول پیامک ها و محتوای پیامک های ارسالی میباشد. به عبارت ساده، پیامک همان حرف و سخنی است که به یکدیگر میگوییم. لذا مجازات توهین پیامکی مطابق ماده ۶٠٨ قانون تعزیرات شلاق تا ٧۴ ضربه و جزای نقدی تا صد هزار تومان میباشد.

توصیه میگردد در متن پیامک ها و سایر گفتگوها (چت) در فضای مجازی مراقب صحبت ها و سخنان خود باشید زیرا محتوای کلیه پیامک های توهین آمیز در دادگاه قابل استناد میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  توهین پیامکی چیست و چه مجازاتی دارد؟

تفاوت توهین، افترا و قذف

 • آیا توهین با افترا فرق دارد؟
 • قذف چیست؟
 • آیا قدف همان توهین است؟
 • افترا چیست؟

توهین، به کار بردن الفاظ رکیک و موهن و تحقیرآمیز میباشد مانند آنکه به شخص آبروداری گفته شود شما بی آبرو هستی!

افترا، هنگامست که شخصی به دیگری عمل مجرمانه و فعل مجرمانه ای را منتسب مینماید ولیکن از اثبات آن عجز دارد.

مانند آنکه شخصی به دیگری بگوید تو دزد هستی! دزدی یک فعل و عمل مجرمانه است و تا اینحا هنوز افترا واقع نشده است اگر شخص منتسب کننده نتواند ثابت نماید که دیگری دزد است، مرتکب جرم افترا شده است و مفتری محسوب میگردد.

مطابق ماده ٢۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است ولو که مرده باشد. قذف حد است و از حدود الهی است و مجازات قذف ٨٠ ضربه شلاق حدی است.

 مشاوره با وکیل توهین موجب میگردد که شما بدانید پرونده کیفری دقیقا در قالب کدام یک از اتهامات فوق طرح میشود.

وکیل متخصص جرم توهین

وکیل خوب توهین یا وکیل متخصص در قذف یا وکیل خبره در افترا در ابتدای امر با بررسی و تشخیص این موضوع که فعل واقع شده در کدام دسته از عناوین کیفری قرار میگیرد اقدام به طرح دعوای کیفری حسب مورد توهین، قذف و یا افترا مینماید و شما را از پیمودن راه اشتباه بر حذر میدارد.

مصادیق توهین عملی

وکیل توهین میگوید: توهین عملی یا توهین فعلی متفاوت از توهین لفظی یا توهین شفاهی است.

توهین لفظی:

توهین لفظی که فحش و فحاشی نامیده میشود. توهین لفظی در ماده ۶٠٨ قانون تعزیرات تحت عنوان “هر کلام زشت و رکیک و مستهجن” ذکر گردیده است.

توهین فعلی:

توهین فعلی یا عملی آن هنگام است که مرتکب از لفظ موهن و زشتی استفاده نکرده و سخن ناروا و مستهجنی نزده است ولیکن با رفتار خود موجب اهانت به دیگری شده است.

مصادیق توهین عملی از قبیل:

وکیل توهین میگوید: انداختن آب دهان روی دیگری، هل دادن دیگری و یا طعنه زدن به او در جهت تحقیر نمودن و از روی عمد و قصد، مسخره کردن، در آوردن زبان و یا سایر شکلکها که موجب تحقیر باشد، پرتاب چیزهایی از قبیل تخم مرغ و گوجه و سبزی گندیده به سمت دیگری یا رجال سیاسی و دولتمردها ولو در جهت نشان اعتراض، نشان دادن انگشت دست که دارای معنی خاص است و غیره.

نکته حائز اهمیت در موارد فوق و تشخیص مصادیق توهین عملی، رجوع به عرف زمان و مکان وقوع عمل میباشد. ممکن است نشان دادن انگشت دست در یک کشور نشان پیروزی و موفقیت و موجب شادی و خوشحالی باشد ولی نشان دادن همان انگشت در کشور دیگر، توهین تلقی شده و موجب مجازات مرتکب شود.

وکیل توهین میگوید: جرم توهین فقط مربوط به الفاظ نمیباشد. وکیل جرم توهین در ادامه مى گوید: جرم توهین مى تواند بصورت نوشته(کتابت)، گفتار و عملى که شخص از خود نشان مى دهد باشد. در پرونده هایى که موضوع آنها، نشان دادن زبان یا انگشت یا پرتاپ کردن آب دهان یا میوه یا استفراغ عمدى به روى دیگرى جرم توهین محسوب مى شود؟ وکیل جرم توهین توضیح مى دهد؛چنین پروندهایی را با عنوان موضوع جرم توهین مورد رسیدگى قرار مى دهند. چون عمل ارتکابى برخلاف اخلاق حسنه و عرف جامعه بوده است. نکته: مقصود از عرف، همان عرف مکانی و زمانی است که در هر قشر و جامعه متفاوت و مختص بخود است.

توهین به مقدسات

 • آیا توهین به مقدسات مذهبی جرم است؟

وکیل توهین میگوید: بله توهین به مقدسات جرم است. زیرا در جامعه و حکومتی که مقدسات شیرازه و بنیان شکل گیری حکومت و قوانین جاری در آن است، هسته مرکزی اتحاد و عقاید غیرقابل تغییر میان افراد جامعه و حکومت وقت میباشد لذا احدی حق تعرض به مقدسات جامعه را ندارد.

 • توهین به مقدسات مذهبی چه مجازاتی دارد؟
 • به توهین کننده به مقدسات مذهبی چه گفته میشود؟

مطابق ماده ۵١٣ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵: ((هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین علیهم السلام یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اهانت نماید، اگر مشمول ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر اینصورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.))

ماده ۵١٣ دو مجازات را برای مرتکب توهین به مقدسات در نظر گرفته است. برای تشخیص این امر که توهین کننده مرتکب ساب النبی شده است یا توهین به مقدسات نموده میبایست به منابع معتبر فقهی رجوع و حکم آن قضیه را استخراج نمود. به جهت خطیر بودن امر تشخیص در ساب النبی بودن یا نبودن توهین کننده و جلوگیری از تشتت آرا و اختلاف نظر در رویه و احکام دادگاه ها، ماده ٢۶٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بیان داشته: ((هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هر یک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محوک میشود.)) حتما برای دفاع از اتهام انتسابی و اخذ تخفیف در مجازات خود، وکیل توهین خانم یا آقا تعیین کنید تا از حقوق شما دفاع کند.

جرم توهین به رهبری قبلی و فعلی

وکیل توهین میگوید: رهبر که شخص روحانی میباشد در ذات عقاید افراد جامعه، شخصی واجب الاحترام تلقی شده و همگان خود را مکلف به احترام و حفظ شان و شخصیت ایشان میدانند.

ماده ۵١۴ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۴ در راستای تحقق بخشیدن به فلسفه اخیرالذکر و حفظ کیان نهاد رهبری قبلی و فعلی بیان داشته است: ((هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ((رضوان الله علیه)) و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.))

شمول ماده ۵١۴ هرگونه توهین لفظی و یا عملی را در بر میگیرد. جرم توهین به مقام معظم رهبری به دلیل آنکه در ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد اشاره قرار نگرفته است، لذا جرمی غیرقابل گذشت تلقی شده و صرف اینکه توهین کننده یا مرتکب در اهانت عامد باشد یعنی مست و بیهوش و فاقد اراده نباشد و آگاهی به مخاطب کلام خود داشته باشد برای تحقق جرم توهین به رهبری کفایت مینماید.

وکیل توهین چه ویژگی هایی دارد؟

وکیل خبره در جرم توهین که آگاه به قوانین و واقف به مقررات مربوط به جرم توهین و انواع آن میباشد، میتواند از میان شرح واقعه ای که موکل ارائه میدهد سایر جرایم محقق شده مثل توهین را نیز تشخیص و در کنار سایر عناوین کیفری موجود به تعقیب کیفری متهم از بابت جرم توهین نیز اقدام نماید. وکیل خوب در توهین شما را در انتخاب درست راه کیفری رهنمون میسازد و از کج روی و انحطاط دعوای شما جلوگیری مینماید.

جرم توهین به سایر مقامات دولتی ایران

وکیل توهین میگوید: هنگامیکه شخصی در منصب و یا مقام دولتی قرار میگیرد، حاکی از آن است که منصوب کننده آن شخص به آن مقام، دولت بوده است و آن شخص در راستای انجام وظیفه و انجام خدمات دولتی مشغول به کار و فعالیت است لذا مستلزم احترام و حفظ شان مقام ایشان میباشیم.

مطابق ماده ۶٠٩ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵: ((هرکس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان عالی محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ٧۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.))

 • برای شمول ماده ۶٠٩ تحقق چند شرط ضرورت دارد:

اول؛ توهین (با توجه به سمت) شخص مورد اهانت انجام گیرد. توهین کننده باید به مقام توهین شونده آگاه باشد هرچند که دانستن سمت دقیق مثل اینکه معاون است یا رییس، ضرورت ندارد. وکیل توهین همواره از این موضع دفاع مینماید.

دوم؛ توهین شونده یا مخاطب توهین باید حین اهانت دارای آن سمت دولتی باشد و داشتن سمت دولتی قبل از توهین و بعد از آن تاثیری ندارد و از مصادیق ماده ۶٠٨ میباشد. وکیل توهین باید به این نکته توجه نماید.

سوم؛ توهین میبایست در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد که تحقق یکی از در شرط اخیرالذکر کفایت میکند.

وکیل توهین جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی را توضیح میدهد

ماده ۵١٧ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ بیان میدارد: ((هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمروی خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.))

 • نکته: با توجه به قانون کاهش مجازات ۱۳۹۹ مجازات توهین به مقامات سیاسی به ۱۵ تا ۴۵ روز کاهش یافت.

نماینده سیاسی مورد قصد در این ماده، نماینده سیاسی آن کشور میباشد لذا ممکن است یک شخص، نماینده سیاسی کشورش در ایران باشد ولیکن نماینده رییس آن کشور نباشد اما بازهم از مصادیق ماده مرقوم است.

توهین به مقامات سیاسی خارجی باید علنی باشد. یعنی توهین باید حداقل در حضور یک شاهد انجام شود و یا در محل و مکانی که معد برای حضور اشخاص است انجام شود، ولو که در آن لحظه کسی در آنجا نباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل کیفری

جرم توهین در کجا مورد رسیدگی قرار میگیرد

مرجع و دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم توهین با توجه به نوع توهین متفاوت میباشد. وکیل توهین میگوید: در صورتی که جرم توهین نسبت به افراد عادی و معمولی باشد، دادگاه صالح دادگاه کیفری ۲ میباشد. اما اگر توهین به مقامات دولتی مانند رهبر یا مقامات سیاسی باشد، دادگاه عمومی انقلاب صالح به رسیدگی است.

پس بطور کلی اگر توهین از طریق مطبوعات بود بدلیل تعارض در رسیدگی و صلاحیت رای وحدت رویه اینگونه میاشد: دادگاه انقلاب و کیفری استان صالح هستند در موارد دیگر با صدور آرای وحدت رویه،  تعارض صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در مورد آن دسته از جرایم مطبوعاتی که با صلاحیت دادگاه انقلاب نیز هم پوشانی دارد با توجه به حساسیت موضوع با صدور یک رای وحدت رویه یا تغییر قوانین، به نفع دادگاه کیفری استان حل و فصل گردد.

وکیل توهین
وکیل توهین

وکیل جرم توهین در تهران

وکیل جرم توهین در ادامه مطالب اضافه میکند: جرم توهین از دسته جرایم قابل گذشت است. یعنی با شکایت شاکی آغاز میشود و با رضایت وی در هر مرحله از رسیدگی پایان میابد. چرا که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده است. از سوی دیگر این جرم، جرمی مطلق میباشد (حتی اگر توهین شونده ناراحت نشود باز هم جرم محقق شده است). موسسه حقوقی امین عدالت کبریا با حضور وکلای پایه یک دادگستری در زمینه های حقوقی و کیفری، تنظیم لایحه، شکواییه، دفاعیه و مشاوره آماده مشاوره به شما عزیزان در پروندهای گوناگون و کسب رضایت در پرونده های شما میباشند. برای رسیدن به رضایت بیشتر با وکیل متخصص در جرم توهین مشاوره نمایید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۹ میانگین امتیاز: ۴.۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

58 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مجید فتاحی
1 سال قبل

سلام اگر دختری یا پسری در ملا عام مثلا در کوچه یا خیابان، با حالت مسخره کردن و خندیدن به اشعار طرف و خواندن آن و ذکر اسم طرف چه جرمی دارد و چه حکمی دارد از نظر قانون؟

شفائی
3 سال قبل

سلام وقت بخیر سوالی داشتم از محضرتون . مگه در قانون اساسی آزادی بیان وجود نداره؟ پس چرا زدن برخی حرف ها میتونه باعث ایجاد دردرسر بشه؟

محمودنیا
3 سال قبل

سلام خسته نباشید. اگه رضایت شاکی در پرونده توهین رو جلب بشه تاثیرش در حکم چه خواهد بود؟

لایق
3 سال قبل

سلام وقت بخیر . سوالی داشتم آیا جریمه نقدی که برای مجازات جرم توهین در نظر گرفته شده برای خواهان است؟

میلاد
3 سال قبل

آیا شلاقی که برای قذف در نظر گرفته شده قابل تبدیل به جریمه نقدی هست؟