بررسی ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان | پرداخت های ارزی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

بررسی حقوقی ماده 38 شرایط عمومی پیمان
بررسی شرایط پیمان

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به امروز به بررسی ۳۷ ماده از آن توسط وکیل حرفه ای قراردادهای پیمانکاری پرداخته ایم. در این مقاله قصد داریم به بررسی تخصصی ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان بپردازیم. برای اینکه با جوانب مختلف پرداخت های ارزی در شرایط عمومی پیمان آشنا شوید، برای مقاله وقت بزارید و تا انتهای آن را مطالعه کنید.

ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان

ماده ۳۸ در نشریه ۴۳۱۱ شرایط عمومی پیمان بیان شده است و برای بررسی دقیق این ماده لازم است که ابتدا با متن ماده مذکور آشنا شویم. در ادامه متن ماده مورد نظر برای شما عزیزان منتشر گردیده است.

ماده ۳۸- پرداخت های ارزی

هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان پیمانکار برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان، احتیاج به ارز داشته باشد، بدین ترتیب رفتار می شود.

الف) اگر در اجرای بند الف ماده ۱۷ برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار قرار می دهد، به شرط آنکه در قرارداد آنها، قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از ۵۰ درصد بیشتر باشد، به ارز پیش بینی شده باشد.

ب) برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث، به طوری که دست کم دارای ۹۰ روز اعتبار باشد، اقدام نماید. پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان، کنترل نماید و به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور اسناد دریافتی را بررسی می کند و پس از تائید، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول آنها، نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ نماید.

اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود. کارفرما بر اساس اسناد تائید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می نماید. پیمانکار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمرک، به هزینه خود، اقدام می نماید. پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیت ها منظور گردید، پرداخت های قبلی که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است، از طلب پیمانکار کسر می شود.

ج) اگر در اجرای بند های (الف) و (ب) نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند، در صورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود؛ و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد.

د) تعدیل نرخ کارهای موضع بند (ب) در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است، می باشد.

ه) اگر برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها در داخل نیست و باید خارج از کشور وارد شود، از سوی کارفرما تسهیلات ارزی در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد، در این مورد، به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود. پرداخت هزینه تامین ماشین آلات و ابزار موضوع این بند، به عهده پیمانکار و مالکیت آنها، متعلق به پیمانکار است.

وکیل متخصص در پیمانکاری

در هر زمینه ای باید کار را به کاردان سپرد، وکالت در یک پرونده ممکن است موجب شود تا سرنوشت یک شرکت تغییر کند. بنابراین شما برای انتخاب وکیل در پرونده های خود باید از حساسیت بسیار بالایی برخوردار باشید و از وکیلی استفاده نمایید که دارای تخصص لازم در قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان باشد. ما این نوید را به شما می دهیم که وکلای موسسه ما از تجربه و تخصص کافی در این زمینه بهره مند هستند و تا پایان پرونده ها و رسیدن به نتیجه ای مطلوب شما را یاری می کنند.


ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان | پرداخت های ارزی

بند الف ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان

بند الف ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص پرداخت دستمزد متخصصان خارجی می باشد که برای اجرای قراردادهای پیمانکاری از سوی پیمانکار استخدام می شوند. در صورتی که در قراردادهای پیمانکاری، فراهم نمودن ارز برای پرداخت دستمزد این متخصصان بر عهده گارفرما قرار داده شده باشد، کارفرما موظف است که در زمان پرداخت به نرخ رسمی بانک مرکزی مقدار ارز لازم را فراهم کند و پیمانکار نیز باید مبلغ ریالی ارز مذکور را به کارفرما پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که کارفرما به تعهد خود مبنی بر پرداخت ارز عمل نکند، پیمانکار می تواند الزام کارفرما به انجام تعهد مذکور را مطالبه نماید و همچنین مسئولیت تاخیر های به وجود آمده در این راستا بر عهده کارفرما می باشد.

بند ب ماده ۳۸شرایط عمومی پیمان

بند ب ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص خرید مصالح و تجهیزات خارجی می باشد. در صورتی که تامین اعتبار برای خرید مصالح و تجهیزات از خارج کشور در قرارداد بر عهده کارفرما باشد، پیمانکار بر اساس قرارداد و بر نامه زمانی تفصیلی، پروفرم های قرارداد را به گونه ای که دارای اعتبار حداقل ۹۰ روزه باشد تهیه می کند و به مهندس مشاور تحویل می دهد. مهندس مشاور این اسناد را بررسی می کند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ صول مدارک، نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند تا نسبت به خرید محصول اقدام گردد. برای هر کاری تخصص لازم است، انعقاد قرارداد پیمانکاری قطعا از تخصصی ترین کار ها در یک پروژه پیمانکاری است لذا توصیه می شود برای انعقاد یک قرارداد بی نقص به تیم حرفه ای ما اعتماد کنید.

نکته: باید توجه داشته باشید که اسناد خرید محصول به طور کلی به نام کارفرماست و بعد از رسیدن محصول به کارگاه، بعد از محاسبه فاکتور محصولات خریداری شده و مطالبقت آن با صورت وضعیت ها، مبلغ ان از حساب پیمانکار کسر می گردد.

بند ج ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان

بند ج ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص تغییذ نرخ تبدیل ارز از تاریخ پیشنهاد پیمانکار تا روز تبدیل است. در صورتی که نرخ تبدیل ارز از تاریخ پیشنهاد پیمانکار تا روز پرداخت کاهش پیدا کند، در این صورت گارفرما از پیمانکار طلبکار می شود و باید این مبلغ در صورت وضعیت های لحاظ شود اما اگر نرخ تبدیل از روز پیشنهاد تا روز پرداخت افزایش پیدا کند، پیمانکار از کارفرما طلبکار می شود و در این صورت این تفاوت قیمت باید از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت گردد.

بند ه ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان

بند ه ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص ماشین آلات و ابزاری است که برای اجرای پروژه لازم است و باید توسط پیمانکار تهیه گردد. در صورتی که در قرارداد پیمانکاری این امر پیش بینی شده باشد، تامین ارز برای تهیه ابزار لازم برای اجرای قرارداد پیمانکاری باید از سوی کارفرما صورت گیرد در این شرایط نیز کارفرما موظف به تامین ارز لازم برای خرید این محصولات می باشد و مطابق مواد پیش گفته عمل می گردد.

نکته: باید توجه داشته باشید که ابزارآلات مذکور در این بند با مصالح و تجهیزات متفاوت است، ابزار آلات متعلق به پیمانکار است و هزینه آن را هم باید پیمانکار پرداخت نماید، فقط تامین ارز آن بر عهده کارفرما است. اما مصالح متعلق به کارفرماست.

◁◁ بیشتر بدانید:  تحلیل حقوقی ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان | پرداخت ها

ماده 38 شرایط عمومی پیمان
ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا

وکالت در زمینه قراردادهای پیمانکاری نیازمند تخصص و تجربه کافی در این زمینه می باشد، که ما در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا از خدمات بهترین وکلای پیمانکاری ایران که مسلط بر شرایط عمومی پیمان هستند، بهره مند شوید. برای ارتباط با ما می توانید با شماره های موسسه تماس بگیرید و از خدمات تنظیم لایحه، تنظیم دادخواست و یا قبول وکالت در پرونده های پیمانکاری بهره مند شوید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
تحلیل حقوقی ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان | پرداخت ها
نوشتهٔ بعدی
بررسی ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان | تحویل موقت

دیگر مطالب این دسته بندی

2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
آرش
2 ماه قبل

پیمانکاری با توجه به پیدا شدن معارض در شروع کار و تغییر در سایت پروژه، تقاضا داره که باید پروژه با توجه به تغییر زمین، مجددا برآورد و آنالیز بشه و فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان معتبر نیست. چه پاسخی باید به پیمانکار داد؟

مشاوره حقوقی در واتساپ