نمونه رای ابطال علامت تجاری

نمونه رای ابطال علامت تجاری را از موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ در تهران بخواهید. با ما همراه باشید تا به نقد و بررسی انواع نمونه های آرای ابطال علامت تجاری بپردازیم.

نمونه رای ابطال علامت تجاری به دلیل حق تقدم

نمونه رای ابطال یک دامنه را برای شما ذکر میکنیم. به موجب دادنامه پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۳۰۱۵۰۰۳۰۵ شخصی که دامنه facebook.com را با سونیت به ثبت رسانیده بود، مورد محکومیت قرار گرفت. چگونه؟ به این شرح و استدلال:

دادگاه با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و بررسی و دقت در دفاعیات طرفین دعوا، احراز میدارد که خوانده، یعنی شرکت Facebook دارای حق تقدم میباشد. مضافا نظر به اینکه در رسیدگی های بعمل آمده مشخص گردید، خواهان برای فروش کتاب و قصد انتفاع و تجارت، این دامنه را بنام خویش ثبت گردانیده است، لذا سونیت ایشان محرز و مسلم گردیده است.

در این نمونه رای ابطال علامت تجاری (در پرونده مذکور، ابطال دامنه) میبینیم که نگارش شده است: با امعان نظر به مواد ۱_۲ و ۸ و ۱۰ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و مواد ۴۷ و ۶۲ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم تجاری، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد.

  • نکته: برای تنظیم بهترین لایحه دفاعیه در خصوص دعاوی مربوط به علامت تجاری و ابطال آنها، هم اکنون با موسسه حقوقی امین عدالت در تهران تماس حاصل نمایید.
نمونه رای دعوای ابطال علامت تجاری
نمونه رای دعوای ابطال علامت تجاری

تحلیل نمونه رای ابطال علامت تجاری فوق الذکر

وکیل متخصص دعاوی تجاری و ابطال علامت تجاری در تهران میگوید: نباید یک شبه ره صد ساله رفت! نباید شخصی از علامت تجاری دیگری استفاده یا به بیان بهتر، سواستفاده نماید. غصب علامت تجاری، همان ثبت یک علامت تجاری، همراه با سونیت است. که مورد حمایت قانونگذار قرار نمیگیرد. و همانطور که ملاحظه نمودید، در نهایت حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میگردد. زیرا در روند رسیدگی به پرونده، سونیت و وجود حق تقدم برای خوانده، توسط مقام قضایی، و به دفاع بهترین وکیل متخصص، مشخص و معلوم میگردد.

برای ملاحظه جهات ابطال علامت تجاری به ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری و بند ۷ بخش (ج) ماده ۶ ثالث  کنوانسیون پاریس مراجعه نمایید. یا فورا با مشاور حقوقی موسسه ما در تهران صحبت نمایید. کافی است کلیک کنید.

نمونه رای ابطال علامت تجاری به دلیل رقابت نامشروع

رقابت نامشروع و مکارانه، و موجب گمراهی شدن مصرف کننده، از جمله موجبات صدور حکم ابطال یک علامت تجاری میباشد. به نمونه رای ابطال علامت تجاری در پرونده معروف به شکلک خندان (اسمایلی) به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۰۰۳ توجه کنید:

الف) نمونه رای بدوی درخواست ابطال

نظر به اینکه علامت خواهان در ایران ثبت نشده و مورد استفاده هم قرار نگرفته و خواهان از وجود آن بی اطلاع بوده، لذا موضوع از رقابت نامشروع خارج بوده و خوانده دارای سونیت نمیباشد. لذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد.

ب) نمونه رای تجدیدنظر درخواست ابطال

نظر به اینکه علامت متنازع فیه، قبلا از سوی خواهان، در برخی از کشورهای عضو کنوانسیون ثبت شده است، و از علایم مشهور نیز میباشد، و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به کنوانسیون مذکور پیوسته است، و اعضای کنوانسیون بر اهتمام تمام بر حفظ و پاسداری از حقوق علایم تجاری پافشاری دارند، لذا مورد را از مصادیق رقابت نامشروع و مکارانه تشخیص داده، که موجب گمراهی مصرف کننده نیز میگردد. به همین جهت، دادنامه بدوی نقض میشود. و در خصوص علامت تجاری ثبت شده توسط خوانده نخستین، حکم بر ابطال آن صادر میگردد. رای صادره قطعی است.

نکته: حتما پیش از هرگونه اقدام حقوقی و طرح دعوا، با بهترین وکیل متخصص دعاوی تجاری و علام تجاری در تهران مشورت کنید. تخصص و دانش ما، موجب اعتبار ما شده است.

◁◁ بیشتر بدانید:  گمراه کننده بودن علامت تجاری

نمونه رای ابطال علامت تجاری به دلیل اشتباه و گمراهی مصرف کننده

آیا ایجاد اشتباه و گمراهی در مصرف کننده، موجب طرح دعوای ابطال علامت تجاری میشود؟ به ذکر نمونه رای ابطال علامت تجاری به دلیل ایجاد اشتباه و گمراهی در مصرف کننده پرداخته ایم. با ما همراه باشید:

الف) رای نخستین پرونده هرشی

خواهان بیان کرد: من صاحب علامت تجاری هرشی Hershey در رشته تولید شکلات، کاکایو و غیره میباشم. علامت را در کشورهای مختلف به ثبت رسانیده ام. نام تجاری شرکت بنده نیز همین است. ولیکن اظهارنامه ثبت من در ایران به دلیل مشکل کوچکی رد شده است.

خوانده بیان کرد: علامت من شباهتی به علامت خواهان ندارد. ایجاد اشتباه و گمراهی در انتخاب مصرف کننده نمیشود. تقاضای رد دعوای خواهان را دارم.

استدلال و محتوای رای بدوی بعنوان نمونه رای ابطال علامت تجاری موجب اشتباه:

علامت در کشورهای عضو کنوانسیون به نام خواهان ثبت شده است. خواهان دارای حق استفاده انحصاری میباشد. ثبت علامت تجاری خواهان، به معادل فارسی، توسط خوانده، موجب گمراهی و اشتباه مصرف کننده میشود. لذا حکم به ابطال علامت تجاری ثبت شده توسط خوانده صادر و اعلام میگردد.

  • نکته: مستندات قانونی رای بدوی: مواد ۱۰ مکرر و ۲ و ۶ خامس کنوانسیون پاریس و بندهای “ه” و “ز” ماده ۳۲ و مواد ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران میباشد.

ب) رای قطعی پرونده هرشی صادره از تجدیدنظر

نظر به اینکه صاحب علامت Hershey در ایران اقدام به ثبت علامت ننموده است، و اظهارنامه را در فرجه مقرر قانونی تقدیم نکرده است، دارای حق تقدم نمیباشد. از ثبت معادل فارسی علامت هرشی، سونیت مستفاد نمیگردد. لذا علامت تجاری ثبت شده در ایران، دارای اعتبار بوده و از حمایت قانونی برخوردار میگردد. به همین جهت، دادنامه بدوی نقض میگردد. رای صادره قطعی است.

نمونه رای ابطال علامت تجاری و عدم تمدید اعتبار گواهینامه

نمونه رای ابطال علامت تجاری به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۴۹ را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.

شرح موضوع و مساله از این قرار است که شرکت خواهان، سابقا علامت تجاری مورد نزاع را به نام خود ثبت کرده بود. ولیکن مدت اعتبار آن در سال ۱۳۹۰ به پایان رسیده بود. و شرکت خواهان هیچگونه اقدامی جهت تمدید آن انجام نداده بود. اما همچنان از آن علامت تجاری استفاده مینمود. علامت تجاری خوانده، از همان آغاز تشکیل، یعنی در سال ۱۳۸۴ به دلیل اعتبار علامت تجاری خواهان، قابلیت ثبت را نداشته است. و مضافا آنکه موجب گمراهی مصرف کننده نیز میشده است. لذا حکم نخستین و بدوی دادگاه، مبنی بر ابطال علامت تجاری خوانده و الزام خواهان بر ثبت اظهارنامه صادر میگردد.

حکم نهایی و قطعی پرونده فوق

حکم بدوی نقض میگردد. زیرا خواهان در مدت ۵ ساله بعد از اتمام اعتبار علامت ثبت شده خود، هیچگونه دعوا و اعتراضی درخصوص ابطال علامت تجاری خوانده مطرح نکرده است. لذا مستفاد میگردد که حقوق طرفین دعوا، داخل در یکدیگر و دارای تضاد در منافع نمیباشد. مضافا آنکه به جهت عدم تمدید اعتبار علامت تجاری، توسط شرکت خواهان، دیگر حق تقدم برای وی متصور نیست.

نظر حقوقی وکیل متخصص و باتجربه

انقضای اعتبار گواهینامه ثبت علامت و سپری شدن مهلت شش ماهه ارفاقی را، باید پایان دهنده حقوق دارنده گواهینامه دانست. زیرا پس از انقضای مدت مذکور، دارنده علامت تجاری و سایر اشخاص، در خصوص ثبت علامت، مساوی میباشند. به عبارت دیگر، هر شخصی که متقاضی ثبت علامت باشد، باید فرایند ثبت علامت را از ابتدا طی نماید. چه بسا در انواع نمونه رای ابطال علامت تجاری این دیدگاه در رویه عملی مشاهده میگردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  ابطال گواهینامه علامت تجاری به جهت سوء نیت ثبت کننده علامت

نمونه رای علامت تجاری
نمونه رای علامت تجاری

چرا موسسه حقوقی امین عدالت؟

چرا انتخاب وکیل از موسسه حقوقی امین عدالت، بهترین انتخاب در دعاوی از قبیل ابطال علامت تجاری میباشد؟ زیرا وکیل متخصص و باتجربه دارای فعالیت چشمگیر در زمینه دعاوی مربوط به علایم تجاری و طرح های صنعتی میباشد. دانش و اطلاعات حقوقی گسترده، به انضمام کسب تجربه و آگاهی از رویه عملی، موجب بهبود عملکرد وکیل مدافع و ایفای نقش وی در دفاع از حقوق موکل میباشد. توضیح درخصوص سایر خدمات حقوقی موسسه از قبیل: تنظیم لایحه، تنظیم دادخواست و شکواییه، وکالت در مطالعه پرونده و وکیل همراه را از مشاور حقوقی موسسه ما بخواهید. هم اکنون در واتساپ پیام ارسال کنید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments