وثیقه برای جرم کلاهبرداری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وثیقه برای جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری بیان میدارد: خوب است بدوا بدانید که کلاهبرداری چیست و چه معنایی دارد؟ جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت بوده که در دعاوی کیفری محاکم ما بسیار مورد طرح قرار گرفته و تنظیم شکواییه بر مبنای جرم کلاهبرداری بسیار شایع است. این جرم به معنای انجام مانور متقلبانه توسط کلاهبردار و فریب مالباخته و بردن مال وی است. در مقاله حاضر به بیان وثیقه برای جرم کلاهبرداری و اعتراض به آن و سایر مراحل قرار تامین کیفری مربوطه میپردازیم.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل کلاهبرداری | جرم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد؟

میزان وثیقه در جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری بیان داشته: نظر به اینکه در دعاوی کیفری همچون جرم کلاهبرداری، اصولا بازپرس یا دادیار مربوطه متخصص در جرایم ارجاعی به شعبات ایشان هستند، بر این امر واقف هستند و بهترین اشخاص جهت دانستن این مورد میباشند که میزان وثیقه برای جرم کلاهبرداری بستگی به میزان خسارت وارده بر بزه دیده است. وکیل باتجربه کلاهبرداری ادامه میدهد: خوب توجه نمایید که میزان وثیقه برای جرم کلاهبرداری به میزان مالی که از شاکی برده شده و مورد ادعای او است بستگی دارد. لذا نباید میزان وثیقه از خسارت مالی شاکی کمتر باشد.

قرار تامین کیفری چیست؟

وکیل دعاوی کیفری میگوید: بهترین تعریف که ساده ترین آنهاست بیان کننده این امر است که قرار تامین کیفری، به معنای تضمین جهت حضور متهم در تمام مراحل رسیدگی و بعضا جبران خسارت بزه دیده از محل آن است.

رایج ترین وثیقه برای جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری اذعان میدارد: در دعاوی کیفری همچون جرم کلاهبرداری که منجر به طرح پرونده کیفری میشود، رایج ترین وثیقه برای جرم کلاهبرداری، تودیع سند ملک میباشد.

نکته: خوب است بدانید بارعایت سایر شرایط، هر مال منقول و غیر منقول را میتوان به عنوان وثیقه در قرار تامین کیفری تودیع نمود.

مرجع صادرکننده قرار تامین کیفری

وکیل دعاوی کیفری میگوید: پس از طرح پرونده کیفری و ثبت آن، پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع صالح ارسال میگردد. لذا دادسرایی که در معیت دادگاه مربوطه فعالیت مینماید، صالح به صدور قرار تامین کیفری میباشد. وکیل دعاوی کیفری می افزاید: در دعاوی کیفری که مرجع صالح به رسیدگی مستقیما دادگاه میباشد، همان دادگاه اقدام به صدور قرار تامین کیفری حسب مورد مینماید.

مراحل تودیع وثیقه برای جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری نظر به باتجربه بودن و آگاهی از رویه دادگاه ها و محاکم در پرونده کیفری همچون جرم کلاهبرداری، بیان میدارد: پس از اینکه سند مالکیت چه از ناحیه متهم و چه از ناحیه شخص ثالث بعنوان وثیقه به مرجع رسیدگی کننده تسلیم شد، جهت تعیین بها و ارزش ملک و همخوانی آن با میزان خسارت وارده بر شاکی، به کارشناسی ارجاع میشود. کارشناس بها و ارزش و قیمت وثیقه برای جرم کلاهبرداری را تعیین و به محکمه تقدیم میدارد. سپس قرار قبولی وثیقه مذکور صادر میشود.

نکته: وکیل متخصص و باتجربه از ابتدای امر شما را راهنمایی نموده و تبیین میدارد که باید به چه نحوی مراحل تودیع وثیقه برای جرم کلاهبرداری را انجام دهید که از صرف زمان آنهم بیهوده، جلوگیری شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  دلایل اثبات جرم کلاهبرداری

میزان وثیقه با وجود بیمه

بهترین وکیل دعاوی کیفری که متخصص در هر پرونده کیفری میباشد خاطر نشان میدارد: هنگامیکه جبران خسارت بزه دیده در برخی از دعاوی کیفری از محل بیمه نیز صورت میپذیرد و بیمه عهده دار پرداخت مبلغی است، اخذ وثیقه جایز نیست.

وکیل کلاهبرداری مثال میزند: خوب است بدانید اگر خسارت شاکی ٢٠٠ میلیون تومان باشد و بیمه عهده دار پرداخت مبلغ ١۵٠ میلیون تومان باشد، صرفا بابت ۵٠ میلیون تومان دیگر که مورد ادعای شاکی است، از متهم وثیقه دریافت میشود.

تعویض وثیقه برای جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری که متخصص و حرفه ای میباشد، می افزاید: متهم یا شخص ثالث که تودیع کننده وثیقه برای جرم کلاهبرداری بوده اند، میتوانند از مقام رسیدگی کننده تقاضای تعویض مال مورد وثیقه را بنمایند. وکیل دعاوی کیفری ادامه میدهد: در صورت موافقت مرجع قضایی و جری سایر مراحل، امکان تعویض و جابجایی مال مورد وثیقه وجود داشته و سند پیشین از توقیف خارج میشود.

اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

  • اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری چگونه است؟
  • مهلت اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری چقدر است؟
  • برای ثبت این اعتراض باید کجا برویم؟
  • رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه برای جرم کلاهبرداری چگونه است؟

خوب است بدانید که قرار تامین کیفری در هر مرحله از دادرسی قابلیت اصدار دارد. اگر قرار تامین کیفری در نهاد دادسرا صادر شود، قابلیت اعتراض در دادگاه دارد. چنانچه قرار تامین کیفری همچون وثیقه برای جرم کلاهبرداری در دادگاه صادر شود، میتوان به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و رسیدگی به آن را خواستار گردید.

اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری در دادسرا

تصور نمایید متهم به ارتکاب جرم کلاهبرداری، برای اخذ اظهارات به دادسرا دعوت میشود. پس از حضور متهم در دادسرا و ارایه اظهارات نزد بازپرس یا دادیار، در صورت توجه اتهام به متهم از وی قرار تامین کیفری اتخاذ میگردد.

بعنوان مثال شخصی به ارتکاب جرم کلاهبرداری جمعا به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم گردیده است. مقام رسیدگی کننده در دادسرا با درنظر گرفتن جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و نتیجه حاصله از جرم، برای متهم وثیقه متناسب صادر مینماید. حال متهم راسا یا توسط وکیل کلاهبرداری خویش، نسبت به اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری اقدام مینمایند. به این اعتراض خارج از نوبت و در وقت فوق العاده در دادگاه کیفری دو یعنی دادگاه صالح به رسیدگی نسبت به اصل دعوا رسیدگی انجام شده و نظر دادگاه در این خصوص قطعی و لازم الاتباع برای دادسرا میباشد.

اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری در دادگاه

  • آیا دادگاه میتواند برای جرم کلاهبرداری قرار وثیقه صادر نماید؟
  • در چه شرایطی دادگاه قرار تامین کیفری همچون وثیقه برای کلاهبرداری صادر مینماید؟

خوب است بدانید در برخی از پرونده ها به دلایل مختلفی، تا پایان مرحله دادسرا، امکان دسترسی به متهم فراهم نشده و نظر به عدم حضور وی در دادسرا و عدم دستگیری او، برای ایشان قرار تامین کیفری صادر نگردیده است. حال که پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه میباشد، یا متهم راسا در محکمه حاضر گردیده یا به هر طریقی به وی دسترسی حاصل گردیده است. اکنون دادگاه راسا یا به تقاضای دادستان نسبت به متهم قرار تامین کیفری صادر مینماید. تصور نمایید متهم به قرار مصدور معترض باشد، در این فرض، مقام صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری که از دادگاه صادر شده است، دادگاه تجدید نظر استان میباشد.

مهلت اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

  • برای اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری چقدر زمان داریم؟
  • تا چه مدت فرصت اعتراض به قرار وثیقه برای جرم کلاهبرداری در قانون در نظر گرفته شده است؟ 

خوب است بدانید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار وثیقه ده روز از تاریخ صدور است. خواه این اصدار از مرجع دادسرا باشدخواه در دادگاه صادر شود. مهلت مقرر در قانون ده روز از تاریخ صدور قرار تامین کیفری میباشد. در رویه عملی به این صورت است که در همان روزی که قرار تامین کیفری صادر میشود، متهم نسبت به اعتراض به آن اقدام مینماید و رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری در همان روز در مرجع بالاتر صورت میپذیرد.

◁◁ بیشتر بدانید:  معاونت در جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری، متخصص و باتجربه در تهران

وکیل کلاهبرداری، متخصص و باتجربه در تهران

وکیل برای پرونده کلاهبرداری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران متشکل از بهترین وکلای باتجربه و حرفه ای، آماده ارائه خدمات حقوقی در کلیه زمینه های دعاوی کیفری، بخصوص جرم کلاهبرداری از نخستین مرحله دادسرا تا به انتهای صدور حکم قطعی میباشند. بهترین پیشنهاد به شما عزیزان، اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در هر پرونده کیفری میباشد. خوب است بدانید از تنظیم شکواییه و تنظیم لوایح تا انجام کلیه دفاعیات لازم در پرونده کیفری شما، توسط وکیل متخصص و باتجربه صورت میپذیرد. لذا یکی از ارزشمندترین وجوه تمایز موسسه حقوقی ما از سایر موسسات، کادر متشکل از وکلای پایه یک که حرفه ای، باتجربه و متخصص میباشند است. جهت مشاوره با وکیل کلاهبرداری در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
معاونت در جرم کلاهبرداری
نوشتهٔ بعدی
بررسی ماده ۳ قانون تشدید مجازات | جرم ارتشا

دیگر مطالب این دسته بندی

44 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
44
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x