تفسیر ماده ۵ قانون تشدید مجازات | جرم اختلاس

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

تفسیر ماده 5 قانون تشدید
جرم کلاهبرداری

اختلاس چیست؟ جرم اختلاس چه تعریفی دارد؟ مجازات جرم اختلاس در ایران چیست؟ آیا ویژگی و صفت خاصی برای مرتکب جرم اختلاس شرط شده است؟ با تفسیر ماده ۵ قانون تشدید به کلیه پرسش های فوق پاسخ میدهیم. همه چیز درباره جرم اختلاس را از وکیل اختلاس بخواهید.

تعریف جرم اختلاس طبق ماده ۵ قانون تشدید

خوب است بدانید به طور کلی در هیچ یک از قوانین کشور ما، تعریف مشخص و صریحی از جرم اختلاس ارائه نشده است. ولیکن وکیل کلاهبرداری وفق نظر دکترین حقوقی و کتب جزائی میگوید: عمل کارمندان و کارکنان رسمی یا غیر رسمی یکی از بخش های قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی در برداشت و تصاحب اموال دولت یا اشخاص سپرده شده حسب وظیفه به آنان، توسط آنها به نفع خود یا دیگری، تعریف جهان شمول و واضحی از جرم اختلاس میباشد.

نکته: مطابق ماده ۵ قانون تشدید جرم اختلاس از جمله جرائمی است که خاص مستخدمین و مامورین دولتی و صاحبان مقام رسمی میباشد. همچنین خوب است بدانید تفاوتی میان مستخدم رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

شرایط لازم برای تحقق جرم اختلاس وفق ماده ۵ قانون تشدید

۱) مرتکب باید از کارمندان یا کارکنان دولت یا ماموران خدمات و موسسات مذکور باشد.

۲) موضوع جرم اختلاس باید وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به دولت یا اموالی باشد که متعلق به اشخاص خصوصی بوده ولیکن نزد دولت باشد.

۳) باید اموال مذکور به مرتکب سپرده شده باشد.

۴) باید اموال مذکور حسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد.

۵) تحقق نتیجه و برداشت و تصاحب اموال مذکور نیز شرط شده باشد.

نکته: خوب است بدانید اگر آبدارچی یک بانک اقدام به برداشت و تصاحب نماید، نظر به اینکه اموال حسب وظیفه به ایشان سپرده نشده بود، مورد از موارد اختلاس وفق ماده ۵ قانون تشدید خارج بوده و داخل در عنوان مجرمانه ای مانند جرم سرقت میباشد.

اموال موضوع جرم ماده ۵ قانون تشدید

وکیل اختلاس میگوید: اموال موضوع جرم اختلاس وفق ماده ۵ قانون تشدید اموال دولت میباشد. در تعریف این اموال دولتی میتوان گفت، اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها موسسات یا شرکتهای دولتی خریداری میشود و یا به هر نحو دیگر به تملک دولت درآمده اند. لذا اموال موضوع جرم اختلاس مطابق ماده ۵ قانون تشدید شامل اموال غیرمنقول از قبیل زمین و خانه و باغ نمیشود و منصرف به اموال منقول است.

نکته: تحقق جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مستلزم حمل و نگهداری مال موضوع اختلاس است و این امر شرط تحقق این جرم میباشد.

نکات رفتار مجرمانه در جرم اختلاس

  • در جرم موضوع ماده ۵ قانون تشدید یعنی جرم اختلاس، رفتار مجرمانه مرتکب باید بصورت فعل مثبت باشد و این جرم با ترک فعل محقق نمیشود.
  • فعل مادی در رفتار مجرمانه باید بصورت برداشت و تصاحب کردن صورت پذیرد.
  • تصاحب کردن با تصرف غیرقانونی تفاوت دارد.
  • لفظ اتلاف عمدی مندرج در تبصره یک بنا بر قاعده (( الاطلاق ینصرف علی الفرد لا اکمل )) شامل مصداق کامل اتلاف میباشد و تلف جزئی را در بر نمیگیرد.
  • اتلاف عمدی در رفتار مجرمانه جرم اختلاس ماده ۵ قانون تشدید شامل عین اموال بوده و منافع را دربرنمیگیرد.
  • هرگونه کسری و نقصان در اموال سپرده شده به مستخدم دولت را نمیتوان جرم اختلاس قلمداد کرد.

نکته: وکیل اختلاس میگوید: خوب است بدانید اتلاف عمدی اموال سپرده شده توسط مرتکب واجد شرایط، مجازات جرم اختلاس را در پی خواهد داشت.

نحوه رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵ قانون تشدید در دادسرا

الف) وکیل اختلاس میگوید: چنانچه در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی نسبت به اجرای دستور تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید توجهی نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده باید آن را به موقع اجرا بگذارد. لذا اگر این قرار صادر و اجرا نشده باشد، آن را صادر و اجرا مینماید.

نکته: تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید: هرگاه میزان اختلاس زائد بر صدهزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است. خوب است بدانید وزیر دستگاه پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند.

وکیل اختلاس می افزاید: به ایام تعلیق مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید، در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. همچنین خوب است بدانید اگر به صدور قرار بازداشت در هیچ یک از مراحل رسیدگی توجهی صورت نگیرد، پس از صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن دیگر موردی برای اصدار قرار بازداشت نخواهد بود.

ب) استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید نبوده و مجوزی نیز برای فک قرار مذکور قبل از انقضا یک ماه نمیباشد. (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۹ به تاریخ ۲۳/۱/۷۳ صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه)

نکته: نظر به خاص بودن این قانون، مدت بازداشت موقت یک ماه بوده و قانون عام مجازات که لاحق است ناسخ این مورد از ماده ۵ قانون تشدید نمیباشد.

رسیدگی به جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید در دادگاه

الف) وکیل اختلاس میگوید: اگر دادگاه مرتکبین جرم اختلاس را به تساوی و تضامن، یعنی متساویا و متضامنا به پرداخت بهای مال و جزای نقدی محکوم کند وجاهت قانونی ندارد. زیرا جزای نقدی مجازاتیست که در قانون برای مرتکب تعیین شده و هریک از محکومین مبایست به نحو جداگانه و بطور کامل متحمل ان شوند.

ب) دادگاه برای تعیین میزان غرامت نقدی جرم موضوع ماده ۵ قانون تشدید، میبایست نرخ دولتی مال را ملاک عمل و حکم قرار دهد نه نرخ بازار آزاد را.

پ) دادگاه میتواند برای فاعل جرم اختلاس، حکم به تقسیط محکوم به را صادر نماید.

ت) اگر سوء نیت مرتکب جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید برای دادگاه احراز و اثبات نگردد، وی از مسئولیت کیفری مبری و به اصطلاح تبرئه میشود. ولیکن وفق قانون و مقررات مسئولیت مدنی و سایر قوانین موضوعه، عهده دار جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق خواهد بود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل کلاهبرداری | جرم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد؟

وکیل اختلاس در تهران

وکیل اختلاس در تهران

وکیل جرم اختلاس در تهران

جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید دربردارنده ارتکاب جرم توسط کارمندان دولت و سایر اشخاص مندرج در این ماده میباشد. وکالت در دعاوی کیفری و پرونده های کیفری از قبیل جرم کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا نیازمند مهارت دانش تجربه و تخصص کافی میباشد. لذا بهترین توصیه موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا برای شما عزیزان این است که همواره وکیل پایه یک دادگستری را در تمام مراحل مختلف دعوای مطروحه به همراه خود داشته باشید تا به بهترین نحو ممکن از کلیه حقوق شما دفاع بعمل آید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
نمونه شکواییه کلاهبرداری
نوشتهٔ بعدی
تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت چیست؟

دیگر مطالب این دسته بندی

22 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
22
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x