ثمن معامله چیست؟ | وکیل مطالبه ثمن معامله

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

ثمن معامله چیست
دعاوی حقوقی

ثمن معامله چیست؟ به چه چیزی ثمن معامله گفته میشود؟ وکیل استرداد ثمن در دعاوی حقوقی از قبیل استرداد ثمن چگونه عمل مینماید؟ نحوه تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله چگونه است؟ نحوه عملکرد وکیل برای استرداد ثمن معامله چگونه است؟ در این مقاله به بیان این موارد پرداخته میشود.

تعریف حقوقی ثمن معامله

واژه ثمن به معنای ارزش، بها و قیمت است. ثمن معامله به بهایی گفته میشود که کالا در برابر آن معامله گردیده است. ثمن میتواند با ارزش متعارف کالا در بازار برابر، کمتر و یا حتی بیشتر از آن باشد. پس تعیین آن توسط توافق طرفین حاصل میشود. البته لازم بذکر است که امروزه در زندگی اجتماعی مردم دنیا و در سراسر آن قوانین یا دستگاه هایی بر این مقوله مهم نظارت میکنند. پس در تعریف اینکه ثمن معامله چیست میتوان اینگونه اذعان داشت ثمن به معنای بهای کالا مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز حتی عبادت هم یاد شده است.

تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات

در عالم حقوق از واژه هایی همچون بیع، بایع، مبیع، مثمن و فروشنده در کنار ثمن استفاده میشود که قصد داریم بصورت مختصر به معرفی هریک از آنان بپردازیم. چرا که عدم آگاهی با معانی آنها میتواند موجب گمراهی افراد در معاملات و استفاده از حق و حقوقشان گردد.

بایع: خریدار یا مشتری و در صورت کلی به پرداخت کننده بهاء در برابر کالای فروخته شده اطلاق میگردد.

مبیع: کالا و یا جنسی که مورد معامله دو طرف قرار میگیرد.

مثمن: مترادف مبیع و به معنای عین موجود و یا عین موجود در ذمه که مورد معامله طرفین قرار میگیرد.

فروشنده: یکی از طرف های معامله که در قبال دریافت عوض یا ثمن معامله، کالا و جنس را به طرف دیگر تملیک میکند.

بیع: همان عقد یا قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را در ازای مالی دیگر به شخص دیگر واگذار میکند به نحوی که طرفین با انتقال مالکیت و پول صاحب آن شوند.

◁◁ بیشتر بدانید:  عقد بیع چیست و الزام به تحویل مبیع چگونه است؟

ثمن معامله در مبایعه نامه

  • مبایعه نامه چیست؟
  • منظور از مبایعه نامه در عرف عامه مردم چیست؟
  • آیا عرف عامه مردم چیزی متفاوت از معنای حقوقی مبایعه نامه است؟

قبل از سخن گفتن در باب ثمن معامله در مبایعه نامه لازم است که تعریف مبایعه نامه را بدانیم سپس به توضیح آن بپردازیم. مبایعه نامه به قراردادی گفته میشود که در ضمن آن افراد مالی اعم از منقول یا غیر منقول را خرید و فروش میکنند. که در اصطلاح کلی به این خرید و فروش بیع گفته میشود.

در تمام قراردادهای مبایعه نامه یا خرید و فروش قسمتی وجود دارد که به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان و مبلغ پولی است که در قبال انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار، به فروشنده تعلق میگیرد.

نحوه پرداخت ثمن معامله

وکیل استرداد ثمن معامله میگوید: به محض انعقاد قرارداد و یا امضاء مبایعه نامه خریدار وظیفه دارد و مکلف است پول یا بهای مال مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند. که در اصطلاح به آن میگویند ثمن معامله حال است. در عرف بازار به اینگونه داد و ستد معامله نقدی گفته میشود. اما این امکان وجود دارد که طرفیت برای پرداخت پول یا ثمن تاریخ خاصی را مشخص کرده باشند و یا شرایط خاصی را برای پرداخت تعیین نمایند و حتی ممکن است خرید و فروش بصورت اقساطی واقع شود. در حالت فروش اقسای فروشنده باید برای دریافت ثمن یا پول خود منتظر زمان شرط شده و مقرر بماند و تا قبل از سر رسید زمان تعیین شده حق مطالبه آن را ندارد. پس با توجه به حالات مختلف ذکر شده نحوه پرداخت میتواند نقدی، موجل و یا بصورت اقساط باشد.

وکیل استرداد ثمن معامله

وکیل برای استرداد ثمن در نخستین جلسه ارائه مشاوره حقوقی به شما مراجعین محترم بیان میدارد که ابتدا باید شرایط و اوضاع و احوال موجود بر قرارداد شما را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. از ابعاد مبایعه نامه و مفاد تراضی و توافق طرفین معامله آگاه شود. در برخی از قراردادها و قولنامه های عادی بعنوان مثال، ثمن معامله بصورت موجل در نظر گرفته شده و توافق طرفین به نحوی است که اگر فی الحال یعنی پیش از موعد سررسید معین برای پرداخت ثمن، اگر دادخواست استرداد ثمن تنظیم و دعوای حقوقی تقدیم محکمه گردد، این دعوا با صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم سررسید و موعد پرداخت ثمن مواجه میگردد.


◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات مبایعه نامه عادی

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

وکیل استرداد ثمن معامله میگوید: با توجه به این نکته که پرداخت وجه قرارداد از جمله تعهدات خریدار است، قانون نیز به معاملات نقدی توجه بیشتری دارد، در صورتیکه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی حادث شود، اثبات این امر بر عهده خریدار است چرا که اصل بر عدم پرداخت میباشد. پس کاملا روشن است که خریدار باید به هر نحوی شده اثبات نماید که پرداخت وجه صورت پذیرفته و ایشان به تعهد خود عمل کرده است.

نکته: بهترین راه اثبات پرداخت ثمن معامله، اخذ رسید از فروشنده است که میتواند مورد استناد در مقام بیان اثبات ادعا در محکمه برای خریدار نزد قاضی قرار گیرد. البته از طرق دیگری هم میشود این موضوع را اثبات نمود مثل واریز مبلغ قرارداد به حساب فروشنده و یا ارائه گواهی گواهان مبنی بر این امر که مبلغ یعنی ثمن معامله پرداخت شده است.

وکیل برای استرداد ثمن میگوید: در دعوای حقوقی مطالبه ثمن معامله یا استرداد ثمن معامله، چنانچه خریدار نتواند با توسل به ادله اثبات دعوا و سایر دلایلی که در دست دارد ادعای خویش را مبنی بر پرداخت ثمن معامله به فروشنده نزد محکمه به اثبات برساند، دادگاه خریدار را به پرداخت ثمن در حق فروشنده محکوم مینماید.

اثبات عدم دریافت ثمن توسط فروشنده

  • آیا فروشنده میتواند عدم دریافت ثمن معامله را اثبات نماید؟
  • آیا ممکن است بایع موفق به اثبات عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار شود در حالیکه در قرارداد اقرار نموده که ثمن معامله را نقدا فی المجلس دریافت نموده است؟

پاسخ مثبت است. در صورتیکه فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن کرده باشد اما در واقع آن را تحویل نگرفته باشد در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی را دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت. زیرا رد متن مبایعه نامه یا قرارداد بر دریافت ثمن ولو بصورت نقدی اقرار نموده است.

نکته: مطالبه ثمن معامله مخصوص فروشنده است. به دیگر سخن طرح این دعوای حقوقی از اختیارات و حقوق مکتسبه بایع میباشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دادخواست مطالبه ثمن معامله

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (به استناد قانون مدنی) صالح به رسیدگی میباشد. امروزه برای ثبت چنین دادخواستی میبایست به دفاتر الکترونیک قضائی مراجعه و با تکمیل پرونده رویه را آغاز کرد.

اگر مبلغ یا خواسته مطروحه کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر مبلغ یا خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد دادگاه حقوقی راسا به آن رسیدگی میکند.

الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد

  • الزام به پرداخت ثمن به چه معناست؟
  • چرا خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله به بایع میشود؟

وکیل استرداد ثمن میگوید: تادیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع است که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد تحقق یابد. همانطور که پیشتر گفته شد در عقد بیع ثمن و مبیع مبادله میشوند. یعنی در قبال هم قرار میگیرند. پس منطقی است که همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع میشود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن یا پول شود. (مستندا به ماده ۳۶۲ قانون مدنی) بنابراین در صورت استنکاف خریدار از پرداخت ثمن معامله به فروشنده، فروشنده میتواند اجرای این تعهد را از دادگاه خواستار شود.

وکیل برای استرداد ثمن معامله خاطر نشان میدارد: عده ای دعوای مطالبه ثمن را با دعوای استرداد ثمن یکی میدانند و یا اشتباه میگیرند در حالی که مطالبه ثمن همانطور که گفته شد از سوی فروشنده است. اما استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح میشود که معمولا پس از خرید و فروش و واریز وجه به عللی معامله از بین رفته و خریدار پول خود را میخواهد پس بگیرد.

حقوق بایع از نظر قانون

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد. این الزام میتواند همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد در یک دادخواست مطالبه شود.

خیار تاخیر ثمن معامله

برای آشنایی هر چه بیشتر با این خیار دانستن ماهیت آن خالی از لطف نیست. در ماده ۳۹۶ قانون مدنی به یک سری از اختیارات اشاره شده است که در معاملات کاربرد دارد و بر اساس به وجود آمدن آنها میتوان معامله را فسخ نمود. یکی از این اختیارات که در حقوق به آن خیار اطلاق میشود خیار تاخیر ثمن معامله است. در این خیار فروشنده میتواند در برابر خلف وعده از سوی مشتری در پرداخت ثمن از آن استفاده و معامله را از بین ببرد. این خیار به همراه سایر خیارات از جمله حقوقی است که توسط قانونگذار برای احدی از طرفین یا هردوی آنها مشخص کرده است.

◁◁ بیشتر بدانید:  لایحه چیست و به چه صورت تنظیم میشود؟

وکیل مطالبه ثمن معامله

وکیل مطالبه ثمن معامله

وکیل برای مطالبه ثمن معامله

باتوجه به نیاز روز افسون جامعه بشری به انجام مبادلات و معاملات که غالبا از طریق معامله کالا با پول یا ثمن صورت میپذیرد، لازم است که هم با این مفاهیم استفاده شده در قانون آشنا باشیم و هم از احکام مربوطه مطلع گردیم. در واقع با آگاهی هر چه بیشتر در این زمینه میتوان معاملاتی سالم و بدور از تنش را انجام داد. اما بهرحال این نکته که دعاوی حقوقی همچون مطالبه ثمن معامله یا تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله، دارای زاوایای گوناگون و نکات ظریف اما کاربردی است، بر کسی پوشیده نیست.

پس پیشنهاد میگردد در انجام پروسه های حقوقی خود از جمله موارد مربوط به ثمن و متعلقات دیگرش از کارشناسان خبره و وکلای متخصص و باتجربه موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا استفاده نمایید. با اخذ مشاوره حقوقی و بهره مندی از وکلای با تجربه ما در این زمینه هر چه راحتر به حقوق خود دست یابید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
اثبات عقد ضمان چگونه است؟
نوشتهٔ بعدی
دادخواست چیست | وکیل برای تنظیم دادخواست

دیگر مطالب این دسته بندی

4 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
4
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x