جرم فروش مال غیر

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید

مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس

مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دچار چه تغییراتی شده است؟ آیا مجازات فروش مال غیر تغییر کرده است؟ مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید چیست؟ وکیل انتقال مال غیر در این مقاله به بیان این موضوعات وفق…
فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه چگونه است؟ آیا قولنامه نیز میتواند منجر به تحقق جرم انتقال مال غیر شود؟ جرم فروش مال غیر با قولنامه چه تفاوتی با این جرم با سند رسمی دارد؟ وکیل فروش مال غیر مفصلا پاسخ میدهد. فروش مال غیر با…
مهلت شکایت فروش مال غیر

مرور زمان در فروش مال غیر | مهلت شکایت فروش مال غیر

مرور زمان در فروش مال غیر به چه معناست؟ آیا برای طرح شکایت از جرم انتقال مال غیر باید موعد یا مهلت خاصی را رعایت کنیم؟ وکیل فروش مال غیر در پرونده های کیفری به این پرسش ها مفصلا پاسخ میدهد. مهلت شکایت فروش مال…
تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی

تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی

آیا میان جرم فروش مال غیر و معامله فضولی تفاوتی وجود دارد؟ وجه تمایز جرم انتقال مال غیر با معامله فضولی در چیست؟ چگونه تشخیص بدهیم جرم فروش مال متعلق به دیگری رخ داده یا میبایست دعوای حقوقی تنفیذ یا رد معامله فضولی طرح نماییم؟…
حکم رد مال در فروش مال غیر

حکم رد مال در فروش مال غیر

حکم رد مال در فروش مال غیر به چه معناست؟ آیا در حکم محکومیت مرتکب به ارتکاب و مجازات فروش مال غیر، به رد مال به مالک هم حکم داده میشود؟ وکیل فروش مال غیر به تفصیل و شرح این مسائل میپردازد. تعریف قانونی این…
نمونه شکواییه فروش مال غیر

نمونه شکواییه فروش مال غیر

جرم انتقال مال غیر در نخستین ماده قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مورد جرم انگاری واقع شده است. حال برای تنظیم شکوائیه نیازمند دانش و تجربه کافی برای طرح صحیح این پرونده کیفری میباشیم. در این مقاله انواع نمونه شکوائیه فروش مال غیر…
دلایل اثبات فروش مال غیر

دلایل اثبات جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته است. هنگامیکه شخصی خود را با سوء نیت بجای مالک معرفی میدارد و اقدام به فروش مالی به خریدار میکند که مالک آن نبوده است، مرتکب جرم مذکور گردیده است. مهمترین پرسش این است که…
دفاع از فروش مال غیر

دفاع در فروش مال غیر چگونه می باشد؟

وکیل فروش مال غیر میگوید: در کلیه دعاوی مربوطه از قبیل انتقال مال غیر با سند عادی و در اموال مشاع و یا در مرحله اثبات مالکیت آنچه که بسیار حائز اهمیت میباشد، دفاع از فروش مال غیر چه از ناحیه شاکی و چه از…
اثبات مالکیت در فروش مال غیر

اثبات مالکیت در فروش مال غیر

وکیل فروش مال غیر بطور مفصل در مقالات پیشین در خصوص ماهیت و تعریف جرم انتقال مال غیر و مجازات آن مطالب علمی و کاربردی را ارائه داشته است. یکی از بهترین عناوین مقالات کیفری و دعاوی کیفری موضوع اثبات مالکیت در فروش مال غیر…
فروش مال غیر در اموال مشاع

فروش مال غیر در اموال مشاع

وکیل فروش مال غیر در مقالات پیشین به بیان این امر که فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد پرداخته است. بهترین وکیل متخصص دعاوی کیفری میگوید: انتقال مال متعلق به دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و موجب ١ تا ٧ سال…
فهرست