جرم فروش مال غیر

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

خسارت فروش مال غیر

خسارت فروش مال غیر چیست و چگونه مطالبه میشود؟

در جرم فروش مال غیر چه کسانی متضرر میشوند؟ در پرونده کیفری جرم انتقال مال متعلق به دیگری، چه شخص یا اشخاصی میتوانند مطالبه خسارت نمایند؟ معنای مطالبه خسارت فروش مال غیر چیست؟ وکیل کیفری بصورت تخصصی پاسخ میدهد. خسارت فروش مال غیر چیست؟ خسارت…
مجازات عدم اثبات فروش مال غیر

مجازات عدم اثبات فروش مال غیر

مجازات عدم اثبات فروش مال غیر چیست؟ انتساب اتهام جرم انتقال مال متعلق به دیگری به متهم و عجز از اثبات آن برای شاکی چه مجازاتی را در پی دارد؟ متهم پس از حصول برائت میتواند اعاده حیثیت کند؟ وکیل فروش مال غیر مفصلا بیان…
تکلیف خریدار مال غیر چیست

تکلیف خریدار مال غیر چیست؟

خریدار مال غیر چه حق و حقوقی دارد؟ آیا ممکن است خریدار مال غیر هم تحت تعقیب قرار بگیرد؟ تکلیف خریدار مال غیر چیست؟ چه زمانی خریدار مال غیر هم مسئولیت دارد؟ وکیل فروش مال غیر مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد. چه کسانی حق…
مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید

مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس

مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دچار چه تغییراتی شده است؟ آیا مجازات فروش مال غیر تغییر کرده است؟ مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید چیست؟ وکیل انتقال مال غیر در این مقاله به بیان این موضوعات وفق…
فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه چگونه است؟ آیا قولنامه نیز میتواند منجر به تحقق جرم انتقال مال غیر شود؟ جرم فروش مال غیر با قولنامه چه تفاوتی با این جرم با سند رسمی دارد؟ وکیل فروش مال غیر مفصلا پاسخ میدهد. فروش مال غیر با…
مهلت شکایت فروش مال غیر

مرور زمان در فروش مال غیر | مهلت شکایت فروش مال غیر

مرور زمان در فروش مال غیر به چه معناست؟ آیا برای طرح شکایت از جرم انتقال مال غیر باید موعد یا مهلت خاصی را رعایت کنیم؟ وکیل فروش مال غیر در پرونده های کیفری به این پرسش ها مفصلا پاسخ میدهد. مهلت شکایت فروش مال…
تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی

تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی

آیا میان جرم فروش مال غیر و معامله فضولی تفاوتی وجود دارد؟ وجه تمایز جرم انتقال مال غیر با معامله فضولی در چیست؟ چگونه تشخیص بدهیم جرم فروش مال متعلق به دیگری رخ داده یا میبایست دعوای حقوقی تنفیذ یا رد معامله فضولی طرح نماییم؟…
حکم رد مال در فروش مال غیر

حکم رد مال در فروش مال غیر

حکم رد مال در فروش مال غیر به چه معناست؟ آیا در حکم محکومیت مرتکب به ارتکاب و مجازات فروش مال غیر، به رد مال به مالک هم حکم داده میشود؟ وکیل فروش مال غیر به تفصیل و شرح این مسائل میپردازد. تعریف قانونی این…
نمونه شکواییه فروش مال غیر

نمونه شکواییه فروش مال غیر

جرم انتقال مال غیر در نخستین ماده قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مورد جرم انگاری واقع شده است. حال برای تنظیم شکوائیه نیازمند دانش و تجربه کافی برای طرح صحیح این پرونده کیفری میباشیم. در این مقاله انواع نمونه شکوائیه فروش مال غیر…
دلایل اثبات فروش مال غیر

دلایل اثبات جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته است. هنگامیکه شخصی خود را با سوء نیت بجای مالک معرفی میدارد و اقدام به فروش مالی به خریدار میکند که مالک آن نبوده است، مرتکب جرم مذکور گردیده است. مهمترین پرسش این است که…
فهرست