وکیل عقد صلح و تنظیم صلح نامه

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

عقد صلح و تنظیم صلح نامه
دعاوی حقوقی

عقد صلح چیست؟

وکیل عقد صلح و متخصص در عقود و قرارداد صلح و تنظیم صلح نامه مطابق قوانین و کتب دکترین معتبر بیان میدارد:
صلح در لغت به معنی آشتی کردن و سازش و توافق است. مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی: ((صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود))
و در ماده ۷۵۸ قانون مدنی آمده است که: ((صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری میشود.)) بنابراین محدودیتی برای مورد صلح وجود ندارد و قالبی است وسیع تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده است.

عقد صلح و ارکان آن

وکیل عقد صلح در تشریح ارکان عقد صلح اینگونه پاسخ میدهد که این ارکان عبارتنداز:

۱ . مصالح: اولین رکن عقد صلح مصالح است. مصالح کسی است که مالش را به عنوان صلح به دیگری میدهد.
۲ . متصالح: متصالح کسی است که مال را از طریق صلح میپذیرد.
۳ . مال الصلح: پول یا مالی که در مقابل پذیرش صلح پرداخت میشود را گویند.
۴ . مورد صلح: مالی که مورد علاقه صلح قرار میگیرد.

نکته: عقد صلح میتواند بصورت رایگان نیز به وقوع بپیوندد.

چند نوع صلح وجود دارد؟

وکیل عقد صلح و تنظیم صلحنامه بیان میدارد:

۱ . صلح به منظور رفع تنازع (که همان تراضی برای پایان دادن به دعوی است)
۲. صلح در مقام معامله (که عبارت از صلحی است که بصورت عرفی جایگزین عقود دیگر میشود)

نکته: صلح بطور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد. هرگاه عوض نابرابر یا ناچیز و کم ارزش در صلح تعیین شود چنین صلحی صلح محاباتی نامیده میشود.

عقد صلح به جای چه عقودی میتواند قرار بگیرد؟

وکیل عقد صلح و تنظیم صلحنامه پاسخ میدهد عقد صلح بصورت فرعی میتواند به جای عقود ذیل قرار بگیرد

۱ . عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
۲ . عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
۳ . عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
۴ . هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
۵ . ابراء (اسقاط دین)

صلح با انکار و صلح با اقرار

وکیل عقد صلح در ادامه مطالب این چنین اذعان میدارد که: ماده ۷۵۵ قانون مدنی متضمن همین دو نوع صلح و انکار و اقرار استکه میگوید صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود. وقتی شخصی ادعای حقی دارد و دیگری اقرار به آن حق میکند دعوی ایجاد نمیشود. در حقیقت هنگامی مشگل شکل میپذیرد که طرف مقابل انکار کند.

ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح

وکیل تنظیم صلح نامه بیان میدارد عقد صلح عنوانی است که باید بصورت ضمنی یا صریحا از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود به عبارت دیگر صلح قالبی است که مقنن برای تاکید بر اصل آزادی اراده ها تعیین کرده است. در حالیکه مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی حکایت از لزوم قرارداد خصوصی صرف نظر از هرگونه قالب و لباس ویژه است و دامنه ای بسیار گسترده دارد.

صلح عقدی لازم است؟

در پاسخ به پرسشی که نزد وکیل انعقاد عقد صلح مطرح گردید وی افزود:
صلح در هر حال عقدی لازم است زیرا مطابق ماده ۷۶۱ قانون مدنی: ((صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتوانند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار))

◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات صلح نامه عادی چگونه است؟

وکیل متخصص قرارداد صلح در تهران
وکیل متخصص قرارداد صلح در تهران

وکیل عقد صلح و معاوضی یا مجانی بودن آن

عقد صلح دارای معنا و مفهوم گسترده ای در قانون مدنی و در عالم واقع میباشد لذا عقدی خاص با اوصافی خاص است که در یک قالب از عقود معوض و مجانی نمیگنجد و به همین دلیل است که ماده ۷۵۷ قانون مدنی بیان داشته: ((صلح بلاعوض نیز جائز است))
هرچند در عمل و واقع کمتر اتفاق می افتد که صلح بدون عوض باشد و اصولا هرچند به تفاوت فاحش و چشم گیر میان عوضین باز هم عوضی در مقابل صلح قرار میگیرد.

الزامات عقد صلح

وکیل صلح در انعقاد یک عقد صلح و تنظیم صلحنامه بیان میدارد:

نخست) لزوم تراضی طرفین:

صلح، عقد است لذا جهت تحقق آن نیاز به توافق دو اراده میباشد. این تراضی طرفین، از زمان وقوع آن، طرفین را پای بند به آثار و نتایج آن مینماید مثل اینکه اگر عقد هبه بصورت صلح درآید دیگر قبض از شرایط اساسی آن نیست!

دوم) لزوم تصریح به نمایندگی:

به موجب بند ۳ از ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار صلح باید در وکالتنامه تصریح شود و گرنه وکیل در دعوا نمیتواند آن را به صلح خاتمه دهد.

سوم) اهلیت معامله و اهلیت تصرف:

وکیل عقد صلح عنوان میدارد مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی: ((برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند)) بنابراین در صلح دو نوع اهلیت لازم است؛ اهلیت معامله و اهلیت تصرف در مورد صلح. اهلیت نخست همان اهلیت متعارف در معاملات است که شخص ممنوع از انجام معامله نباشد ولی مقصود از اهلیت دوم، همان اختیار در تصرف است و شخص ممنوع التصرف نباشد.

چهارم) بطلان صلح نامشروع:

وکیل صلح و انعقاد عقد صلح خاطر نشان میدارد؛ وفق ماده ۷۵۴ قانون مدنی: ((هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد)) مطابق بخش نخست ماده مرقوم اصل بر نفوذ و صحت کلیه عقود صلحی است که میان طرفین مورد تراضی و توافق واقع میگردد و بطلان آن نیاز به دلیل دارد و بخش دوم ماده بیان میدارد که باید موضوع صلح و آنچه مورد صلح واقع میشود در حقوق و عرف جامعه مشروعیت داشته باشد لذا انعقاد عقد صلح در مورد موضوعاتی که مشروعیت ندارند باطل است.

عقد صلح و نکات اساسی راجع به آن

وکیل عقد صلح این نکات را اینگونه دسته بندی میکند:

۱ . دو طرف صلح میبایست اهلیت برای معامله و تصرف داشته باشند.
۲ . موضوع مورد عقد صلح میبایست مشروع باشد و صلح نسبت به مالی که مالیت و ارزش ندارد و یا نامشروع است باطل است.
۳ . اموال دولتی را نمیتوان مصالحه کرد چرا که در عقد صلح شخص باید مالک مال باشد.
۴ . اگر در عقد صلح شخصیت طرف مقابل اهمیت داشته باشد و در آن اشتباه صورت گیرد عقد صلح باطل است.
۵ . اکر در عقد صلح شخص دیگری را فریب دهد حق از بین بردن معامله برای طرف مقابل ایجاد میشود.
۶ . موضوعی که قرار است مورد صلح قرار گیرد باید به هنگام صلح موجود باشد.
۷ . در دعوای کیفری میتوان حقوق خصوصی را صلح کرد. نکته مهم راجع به صلح کردن حقوق خصوصی این است که بعد از وقوع جرم است نه قبل از آن.
۸ . صلح قراردادی است که دو طرف نمیتوانند هر زمان که بخواهند آن را منحل کنند و برهم بزنند. این قرارداد حتی بعد از فوت مصالح یا متصالح نیز باقی است.

فسخ عقد صلح چگونه است؟

وکیل عقد صلح در بیان مفهوم فسخ عقد صلح اینگونه اعلام میدارد: عقد صلح همیشه عقدی لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده است و نمیتوان آنرا برهم زد مگر در موارد فسخ یا خیار اقاله.

فسخ به اقاله:

از آنجایی که عقد صلح یکی از انواع معاملات است و طرفین میتوانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ کنند.

میدانیم که افراد در اداره امور مالی خود آزاد هستند و محدود کردن آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی و قوانین آمره نباشد جایز نیست. با استناد به ماده ۲۸۳ قانون مدنی که عنوان میدارد بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقالله و تفاسخ کنند میتوان به روشنی به این نکته پی برد.

فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازم دیگر ممکن است هریک از خیارات مختص به بیع جاری شود چنانکه ماده ۴۵۶ قانون مدنی بیان میکند تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازم ممکن است مگر خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

قانون مدنی در ماده ۷۶۴ درباره صلح فقط از خیار تدلیس نام برده است و میگوید تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است. البته لازم بذکر است منظور قانون گذار نفی دیگر خیارات نیست چرا که متصاحین برای پوشاندن حقیقت و نمایان کردن خلاف آن (خلاف واقع) به جای عقود دیگر از عقد صلح استفاده میکنند.

◁◁ بیشتر بدانید:  صلح و سازش در دعاوی حقوقی چگونه صورت می گیرد؟

وکیل عقد صلح و تنظیم صلح نامه در تهران
وکیل عقد صلح و تنظیم صلح نامه در تهران

وکیل عقد صلح و تنظیم صلح نامه در تهران

موسسه حقوقی امین عدالت کبریا با در اختیار داشتن کادر مجرب وکلای پایه یک متخصص در دعاوی حقوقی در راستای رعایت عدالت و انصاف و همچنین به جهت کسب رضایت طرفین یک دعوا و یا منازعه تلاش مداوم بر ایجاد صلح میان ایشان چه قبل از مراجعه به محکمه و چه بعد از مراجعه به محکمه داشته اند زیرا پسندیده ترین افعال و اعمال نزد پروردگار عالم ایجاد سازش و صلح میان طرفین یک دعواست و همچنین در انعقاد یک عقد صلح و سازش نامه اصولا هر دو طرف دعوا به مفاد منعقده رضایت داشته و مورد خواست درونی آنهاست.

همچنین وکلای موسسه حقوقی امین عدالت کبریا در تهران همواره با انعقاد قراردادهای صلح و صلحنامه های کامل و جامع، مانع از بروز مشکلات عدیده در آتی میشوند و در بسیاری از موارد که مراجعین محترم خواهان انعقاد قرارداد و یا تنظیم توافقنامه میان خود و شخص مقابل خویش هستند، وکلای پایه یک و دلسوز موسسه ایشان راه به تنظیم عقد صلح رهنمون میدارند. جهت مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی به ویژه  وکیل متخصص در عقد صلح و تنظیم صلحنامه با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۱ میانگین امتیاز: ۴.۶]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
عقد بیع چیست و الزام به تحویل مبیع چگونه است؟
نوشتهٔ بعدی
عقد اجاره | انواع آن | وکیل دعاوی مربوط به اجاره

دیگر مطالب این دسته بندی

96 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
محمد علیزاد
1 سال قبل

باسلام. شوهر عمه بنده در اواخر عمرش یک قطعه زمین را به بنده صلح قطعی کردند(سند عادی). این سند عادی در دفتر وکیل ایشون در حضور دو شاهد تنظیم شد. ایشون(مصالح) اثر انگشت‌ را پای برگه مرقوم کردند چون در زمان تنظیم سند، دستشون از مچ تا قسمت شصت دست بدلیل ضرب‌دیدگی توسط آتل (مچ‌بند) بسته شده بود و شاهدین این موضوع را به عینه مشاهده کردند. متاسفانه چند ماه بعد ایشون(مصالح) فوت می‌کنند. حالا وراث برای انتقال رسمی سند، شانه خالی می‌کنند و صلح‌نامه را قبول ندارند و ادعا میکنند که با توجه به عدم وجود امضا مصالح، این اثر انگشت پنهانی و در وضعیت بیماری در اواخر عمر مصالح از ایشان گرفته شده و صلح‌نامه سوری‌ست!!! با توجه به اینکه در زمان عقد صلح‌نامه مذکور، بابت قبض و اقباض ، سند تک‌برگ قطعه زمین از سوی مصالح در حضور شاهدین به همراه اصل صلح‌نامه امضاء شده تحویل اینجانب گردید و در صلح‌نامه هم قید شده که زمین و اصل سند و مدارک ثبتی قطعه زمین تحویل متصالح گردید. با این تفاسیر نظرتون بابت اثبات عقد صلح اینجانب چگونه است؟!! آیا شانسی دارم؟ آیا درج اثر انگشت بتنهایی دلیل بر ایجاب و رضای مصالح تلقی نمیشود؟!!!!!
پیشتر با تشکر از راهنماییتون

سارا
1 سال قبل

با سلام، همسرم ملک قولنامه ای دارن که میخوان بنام من با صلحنامه بدون دریافت وجه انتقال بدن، هزینه تنظیم این کار چقدر هست؟

لرستانی
2 سال قبل

سلام وقت شما بخیر آیا میشه صلح نامه رو طوری تنظیم کرد که در واقع بلااثر باشه؟

امير عباس
2 سال قبل

سلام وقت بخیر آیا عقد صلح عقدی معوض است؟

نیلا
2 سال قبل

سلام خسته نباشید سوالی داشتم اگه برای ماترک متوفی مصالحه بشه بازم میشه بعد از آن برای احقاق حق اقدام نمود؟

کمالی
2 سال قبل

ببخشید در تمامی عقود میشه صلح انجام داد؟

چیلان
2 سال قبل

سلام ببخشید ایا عقد صلح بعد از فوت یکی از طرفین همچنان باقی هستش یا منحل میشه؟

مسلمی
2 سال قبل

سلام و خسته نباشید سوالی داشتم میخواستم بدونم میشه صلح معوضی رو انجام داد و در صلح نامه قید کنیم غیر معوض و مجانی هست؟ در صورت انجام تکلیف صلح چی میشه؟

گرگانی
2 سال قبل

سلام عقد صلح رو میشه باطل کرد؟

رجبلی
2 سال قبل

سلام اگه تحویل جنس مورد معامله ای دیرتر از موعد مقرر باشه و بقول معروف دیگه بدرد نخوره جریانش چطوری میشه؟