ساخت و مجازات مواد مخدر

ساخت و تولید مواد مخدر جرم است. ساخت و تولید مواد مخدر شیشه با ساخت و تولید مواد مخدر تریاک دارای حکم های متفاوتی است. مجازات ساخت مواد مخدر صنعتی با مجازات ساخت مواد مخدر سنتی تفاوت دارد. اتهام تولید مواد مخدر شیشه و تریاک یک اتهام سنگین است. برای دانستن صفر تا صد پرونده ساخت و تولید مواد مخدر با ما همراه باشید. موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ حامی حقوق شماست.

ساخت و تولید مواد مخدر طبق قانون

ساخت و تولید مواد مخدر جرم است. در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ساخت و تولید مواد مخدر به هر طریق و هر نوع که باشد، جرم بوده و دارای مجازات است. لذا در  ادامه به بررسی موردی هر یک پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

تولید مواد مخدر خشخاش کوکا شاهدانه

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: مطابق بند اول ماده ۱ قانون فوق الذکر، کشت خشخاش و کوکا بصورت مطلق ممنوع بوده، و جرم است. تولید مواد مخدر اگر هدف کشت شاهدانه باشد نیز، جرم بوده و موجب مجازات مرتکب میگردد.  ساخت و تولید مواد مخدر به انواع آن، در بند ۲ از ماده مرقوم، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. لذا عمل و فعل مرتکب با بندهای قانونی تطبیق داده شده، و حسب مورد، برای وی مجازات تعیین میشود.

◁◁ بیشتر بدانید:  اعتراض به رای محکومیت کیفری در مواد مخدر

جرم ساخت و مجازات مواد مخدر
جرم ساخت و مجازات مواد مخدر

مجازات تولید مواد مخدر خشخاش کوکا شاهدانه

کشت خشخاش، کشت کوکا، کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی، دارای مجازاتهای ذیل است:

۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
۴ ـ بار چهارم، اعدام.

  • نکته: با دریافت مشاوره حقوقی از بهترین وکیل مواد مخدر تهران از حقوق خود مطلع شوید.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران بار اول به صد  (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و بار دوم به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تا یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

ساخت و تولید مواد مخدر تریاک

ساخت و تولید مواد مخدر سنتی مانند تریاک، شیره، گراس، چرس، بنگ و غیره، در ماده ۴ قانون مرقوم مورد جرم انگاری و تعیین مجازات قرار گرفته است. در صدر ماده مشاهده میکنیم که ذکر شده است: هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

در ادامه به بیان مجازاتهای قانونی پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

مجازات ساخت و تولید مواد مخدر سنتی

ساخت و تولید مواد مخدر سنتی مذکور در بالا، مطابق اندازه و میزانی که دارند، دربردارنده مجازاتهای ذیل هستند:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

  • نکته: برای دفاع از حقوق خود میتوانید از مجموعه ما وکیل خانم یا وکیل آقا انتخاب نمایید. تا پایان پرونده همراه شما هستیم.

ساخت و تولید مواد مخدر شیشه و هروئین

ساخت و تولید مواد مخدر شیشه و هروئین و سایر مواد مخدر صنعتی، در ماده ۸ مورد جرم انگاری قرار گرفته است. با هم بررسی میکنیم:

هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

در ادامه به بیان مجازاتهای مقرر در قانون پرداخته ایم.

مجازات ساخت و تولید مواد مخدر صنعتی

۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سی و پنج (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

◁◁ بیشتر بدانید:  تجدیدنظر خواهی در مواد مخدر

مجازات ساخت و مجازات مواد مخدر
مجازات ساخت و مجازات مواد مخدر

وکیل برای پرونده کیفری مواد مخدر

ساخت و تولید مواد مخدر یک عنوان اتهامی بسیار مهم است. اتهام ساخت و تولید مواد مخدر سنتی و صنعتی نیاز به دفاع دارد. میتوان در نوع و میزان مجازات آن تخفیف اخذ نمود. باید از احکام مربوط به تسلیم به رای مطلع باشید. تا مواعد مربوطه را صحیحا رعایت کنید. لذا بهترین کار این است که از مشاوره تخصصی بهترین وکیل کیفری تهران در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر استفاده نمایید. هم اکنون با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۳.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments