پرداخت هزینه مشاوره

پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان بابت ۳۰ دقیقه مشاوره

همچنین میتوانید از طریق شماره حساب های ذیل پرداخت خود را انجام داده و رسید آن را برای ما ارسال نمایید.

 

حساب ملی امین عدالت کبریا

بانک ملی بنام سید امین فضل اله پورشیاده
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۰۷۲۴۹۳۹۰
شماره حساب ۰۱۱۲۳۹۸۰۳۳۰۰۶
شماره شبا IR690170000000112398033006

حساب پاسارگار امین عدالت کبریا

بانک پاسارگاد بنام سید امین فضل اله پورشیاده
شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۸۹۴۲۴۵۴۱
شماره حساب ۳۲۶۸۰۰۰۱۴۱۶۱۵۰۳۱
شماره شبا IR130570032680014161503101