دعاوی خانواده

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مهریه در عقد موقت

مهریه در عقد موقت و شرایط مطالبه آن

مهریه در عقد موقت چگونه است؟ شرایط اخذ مهریه این نوع از نکاح چگونه است؟ ارث بردن زن از شوهر در عقد موقت چگونه است؟ مرجع صالح به رسیدگی در این دعوای حقوقی کجاست؟ وکیل مطالبه مهریه مفصلا پاسخ میدهد. تعریف واژه های این مقوله…
مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی چگونه میباشد؟

مراحل طلاق توافقی از چه قرار است؟ نکات مهم انجام این مراحل مطابق قانون چیست؟ باردار بودن زوجه چه تاثیری در اینخصوص دارد؟ وکیل طلاق توافقی مفصلا پاسخ میدهد. مراحل طلاق توافقی و تعریف آن مراحل طلاق توافق موضوع این مقاله است. همانطور که از…
اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت و شرایط مطالبه آن

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ شرایط مطالبه و تحقق چنین خواسته حقوقی چیست؟ دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت در عقد موقت هم قابلیت تنظیم و تقدیم دارد؟ کدام دادگاه به این دعوا رسیدگی مینماید؟ وکیل خانواده مفصلا پاسخ میدهد. اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به…
الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه چگونه شکل می پذیرد؟ رای این دعوای حقوقی و ضمانت اجرای آن چگونه است؟ کدام دادگاه به این دعوای حقوقی رسیدگی نموده و صلاحیت رسیدگی دارد؟ الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه چگونه دعوایست؟ مبنای الزام زوج به تهیه…
اثبات زوجیت

دعوای اثبات زوجیت و بررسی راههای اثبات آن

مفهوم حقوقی اثبات زوجیت چیست؟ اثبات زوجیت در حقوق ایران چگونه است؟ راههای اثبات زوجیت چیست؟ چه دادگاهی به این دعوا رسیدگی میکند؟ وکیل خانواده مفصلا پاسخ میدهد. اثبات زوجیت موضوع این مقاله درباره اثبات زوجیت است. امری که قبل از پرداختن به زوایای مختلف…
ابطال ثبت واقعه ازدواج

ابطال ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟

ابطال ثبت واقعه ازدواج چیست؟ چه کسی می تواند ابطال ثبت واقعه ازدواج را درخواست نماید؟ چه دادگاهی صالح به رسیدگی به این دعوای حقوقی میباشد؟ با اثبات این دعوا چه آثار حقوقی به وجود خواهد آمد؟ وکیل خانواده مفصلا میگوید. انعقاد نکاح و کشف…
منع اشتغال همسر

منع اشتغال همسر و شرایط آن

منع اشتغال همسر به چه معناست؟ ماده قانونی مربوط به منع اشتغال همسر کدام است؟ دادگاه چگونه این امر را احراز مینماید؟ اگر مرد از این اختیار سوء استفاده کند چه میشود؟ وکیل متخصص دعاوی خانواده مفصلا پاسخ میدهد. دلیل اشتغال زوجه در عصر کنونی…
دادخواست تعدیل مهریه

درخواست تعدیل مهریه

درخواست تعدیل مهریه چیست؟ چه کسانی میتواند درخواست تعدیل مهریه نمایند؟ این درخواست در چه قالبی تقدیم دادگاه میشود؟ وکیل مطالبه مهریه بصورت تخصصی پاسخ میدهد. درخواست تعدیل مهریه معنای آن درخواست تعدیل مهریه موضوعی است که امروزه به صورت گسترده در دادگاه ها مطرح…
ارتباط عدم تمکین و مهریه

ارتباط عدم تمکین زن و مهریه چیست؟

مهریه زن در صورت عدم تمکین چه میشود؟ تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین چگونه است؟ اگر زن از شوهر خود تمکین نکند حق مطالبه مهریه را دارد؟ در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟ رابطه عدم تمکین با پرداخت مهریه چیست؟…
طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

طلاق به دلیل عسر و حرج به چه معناست؟ شرایط اثبات طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج چیست؟ آیا زوجه میتواند با استناد به عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ به چه مواردی عسر و حرج زوجه گفته میشود؟ وکیل…
الزام به تمکین زوجه

الزام به تمکین زوجه چیست؟

الزام به تمیکن زوجه یعنی چه؟ دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف چه کسی طرح میشود؟ نحوه تنظیم دادخواست الزام به تمکین زوجه چگونه است؟ وکیل تمکین در این مقاله مفصلا پاسخ میدهد. دعوای الزام به تمکین زوجه چیست؟ دعوای الزام به تمکین زوجه…
تجویز ازدواج مجدد

تجویز ازدواج مجدد | شرایط ازدواج مجدد مرد

تجویز ازدواج مجدد به چه معناست؟ مرد چه زمانی میتواند همسر دوم اختیار کند؟ شرایط ازدواج مجدد مرد چیست؟ مجازات ازدواج مجدد برای مرد چیست؟ حق طلاق زن در ازدواج مجدد مرد چگونه است؟ آیا ازدواج موقت (صیغه) هم عنوان ازدواج مجدد برای مرد را…
مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق ممکن است؟ نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟ چرا میتوان پس از طلاق نیز نفقه معوقه را مطالبه نمود؟ وکیل مطالبه نفقه به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه پاسخ میدهد. مطالبه نفقه معوقه بعد از…
حق طلاق چیست

حق طلاق چیست و به چه صورت اعطا میشود؟

حق طلاق چیست؟ حق طلاق زن به او به چه صورت اعطا میشود؟ آیا حق طلاق به معنای اسقاط حق زوج بر طلاق است؟ وکیل طلاق توافقی به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه در این مقاله به شرح و بسط پاسخ پرسش های فوق…
همه چیز در مورد حضانت

وکیل حضانت و دعوای حق حضانت

وکیل حضانت در تعریف این واژه بیان میدارد: حضانت از واژگان حقوق خانواده است و بطور خلاصه به معنای حق یا تکلیف در سرپرستی و نگهداری کودک است. وکیل حضانت در ادامه بیان میدارد که نمیتوان واژه فارسی سرپرستی را همسان با واژه حضانت دانست…
تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح

تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح چیست؟

تغییر جنسیت از جمله مواردی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده و در این…
تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد

تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد ها چیست؟

تغییر جنسیت از جمله چالش هایی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی داغ و به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده…
تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

تغییر جنسیت و بررسی فقهی و حقوقی آن

وکیل تغییر جنسیت اذعان می دارد ما در این مقاله بر آنیم تا یکی از موضوعات مهم جوامع امروزی بشر را تا حدودی به نقد کشیده و درصدد یافتن راه حل های مناسب برای مبتلایان به این موضوع و یا اطرافیان باشیم. تغییر جنسیت موضوع…
نفقه زن بعد از طلاق

نفقه زن بعد از طلاق

وکیل مطالبه نفقه میگوید: بعد از ازدواج و عقد نکاح مرد عهده دار مخارج و هزینه زندگی مشترک و زوجه میشود که در عالم حقوق به آن پرداخت نفقه زوجه گفته میشود. وکیل دعاوی خانواده ادامه میدهد: سوال متداول این است که احکام نفقه بعد…
عدم تمکین زن از شوهر

عدم تمکین زن از شوهر

وکیل تمکین بدوا بیان میدارد: در دعاوی خانواده مطرح در دادگستری، دعوای تمکین بر مبنای الزام به تمکین، از مبتلابه ترین دعاوی خانوادگی است. در مقاله پیشین به بیان اینکه تمکین چیست و چه تعریفی دارد و ماهیت آن چیست و موارد جواز عدم تمکین…
فهرست