دعاوی خانواده

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

دادخواست تعدیل مهریه

درخواست تعدیل مهریه

درخواست تعدیل مهریه چیست؟ چه کسانی میتواند درخواست تعدیل مهریه نمایند؟ این درخواست در چه قالبی تقدیم دادگاه میشود؟ وکیل مطالبه مهریه بصورت تخصصی پاسخ میدهد. درخواست تعدیل مهریه معنای آن درخواست تعدیل مهریه موضوعی است که امروزه به صورت گسترده در دادگاه ها مطرح…
ارتباط عدم تمکین و مهریه

ارتباط عدم تمکین زن و مهریه چیست؟

مهریه زن در صورت عدم تمکین چه میشود؟ تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین چگونه است؟ اگر زن از شوهر خود تمکین نکند حق مطالبه مهریه را دارد؟ در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟ رابطه عدم تمکین با پرداخت مهریه چیست؟…
طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

طلاق به دلیل عسر و حرج به چه معناست؟ شرایط اثبات طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج چیست؟ آیا زوجه میتواند با استناد به عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ به چه مواردی عسر و حرج زوجه گفته میشود؟ وکیل…
الزام به تمکین زوجه

الزام به تمکین زوجه چیست؟

الزام به تمیکن زوجه یعنی چه؟ دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف چه کسی طرح میشود؟ نحوه تنظیم دادخواست الزام به تمکین زوجه چگونه است؟ وکیل تمکین در این مقاله مفصلا پاسخ میدهد. دعوای الزام به تمکین زوجه چیست؟ دعوای الزام به تمکین زوجه…
تجویز ازدواج مجدد

تجویز ازدواج مجدد | شرایط ازدواج مجدد مرد

تجویز ازدواج مجدد به چه معناست؟ مرد چه زمانی میتواند همسر دوم اختیار کند؟ شرایط ازدواج مجدد مرد چیست؟ مجازات ازدواج مجدد برای مرد چیست؟ حق طلاق زن در ازدواج مجدد مرد چگونه است؟ آیا ازدواج موقت (صیغه) هم عنوان ازدواج مجدد برای مرد را…
مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق ممکن است؟ نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟ چرا میتوان پس از طلاق نیز نفقه معوقه را مطالبه نمود؟ وکیل مطالبه نفقه به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه پاسخ میدهد. مطالبه نفقه معوقه بعد از…
حق طلاق چیست

حق طلاق چیست و به چه صورت اعطا میشود؟

حق طلاق چیست؟ حق طلاق زن به او به چه صورت اعطا میشود؟ آیا حق طلاق به معنای اسقاط حق زوج بر طلاق است؟ وکیل طلاق توافقی به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه در این مقاله به شرح و بسط پاسخ پرسش های فوق…
همه چیز در مورد حضانت

وکیل حضانت و دعوای حق حضانت

وکیل حضانت در تعریف این واژه بیان میدارد: حضانت از واژگان حقوق خانواده است و بطور خلاصه به معنای حق یا تکلیف در سرپرستی و نگهداری کودک است. وکیل حضانت در ادامه بیان میدارد که نمیتوان واژه فارسی سرپرستی را همسان با واژه حضانت دانست…
تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح

تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح چیست؟

تغییر جنسیت از جمله مواردی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده و در این…
تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد

تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد ها چیست؟

تغییر جنسیت از جمله چالش هایی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی داغ و به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده…
فهرست