وکیل کلاهبرداری | جرم و پرونده کلاهبرداری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

کلاهبرداری- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا
جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری کیست؟ بهترین وکیل کلاهبرداری تهران برای پرونده کیفری کدام است؟ تعریف جرم کلاهبرداری چیست و مجازات آن در قانون چیست؟ دفاع از اتهام شرکت و معاونت در جرم کلاهبرداری چگونه است؟ با بهترین موسسه وکالتی در تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید.

وکیل کلاهبرداری و تعریف آن جرم

وکیل متخصص کلاهبرداری وفق کتب دکترین تعریف این جرم را اینگونه بیان می دارد: کلاهبرداری یکی از انواع جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد. کلاهبردار شخصی است که اعمال و رفتار او مطابق قانون، مجرمانه شناخته شده و برای آن مجازات تعیین میگردد. کلاهبرداری جرمی است که مجرم آن، با تمامیت جسمانی قربانی خود کاری نداشته، بلکه صرفا در طی اقداماتی، نتیجه حاصله،بردن مال قربانی می باشد. لذا با بهترین وکیل کیفری همراه باشید تا با ابعاد مختلف این جرم آَشنا شوید.

ماده یک قانون تشدید مجازات

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها و تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک سال تا ٧ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

نکته: خوب است بدانید موسسه حقوقی امین عدالت دعاوی کیفری مانند جرم کلاهبرداری را بصورت تخصصی انجام میدهد.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

وکیل خوب کلاهبرداری
وکیل خوب کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده این جرم

وکیل کلاهبرداری ابراز داشته کلاهبرداری همچون سایر جرایم از سه عنصر قانونی و مادی و روانی تشکیل میشود.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری را ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تشکیل میدهد. وکیل کلاهبرداری عنصر قانونی در کلاهبرداری های خاص و صور دیگر جرم کلاهبرداری را در سایر مقالات مربوطه تشریح نموده است. در جلسه مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی انطباق ماهیت اتفاق افتاده برای موکل با معیار قانونی، مورد بررسی توسط وکیل قرار میگیرد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم کلاهبرداری عبارت است از اینکه رفتار فیزیکی مجرم در مجموعه اوضاع و احوال و شرایطی که مطابق قانون مجرمانه باشند، منجر به حصول نتیجه مورد قصد که همان بردن مال دیگری است گردد. مانور متقلبانه، توسل به وسایل متقلبانه و انجام کارهای فریب کارانه، ذات و ماهیت عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل میدهد.

نکته: بهترین دفاع از اتهام جرم کلاهبرداری دفاع از عدم ارتکاب عنصر مادی توسط متهم میباشد.

وکیل کلاهبرداری موکدا بیان میدارد که تحقق عنصر مادی و اثبات آن نزد محکمه، مهمترین بخش در دعوای کیفری جرم کلاهبرداری میباشد زیرا متاسفانه بسیاری از موسسات حقوقی یا وکلای محترم، به محض ارایه مشاوره حقوقی و یا اخذ وکالت از موکل، بعنوان وکیل کلاهبرداری، پرونده کیفری مذکور را طرح نموده و بدون اینکه ابعاد مختلف آن را بررسی نمایند و مطمئن شوند که عنصر مادی جرم مذکور محقق شده است، اقدامات قانونی همچون تنظیم شکواییه کلاهبرداری و ثبت آن را انجام میدهند و اکثرا در همان مرحله دادسرا با قرار منع تعقیب مواجه میشوند.

لذا بهترین توصیه به شما عزیزان این است که از تخصص، دانش و مهارت و فن وکالت وکیل کلاهبرداری در تهران استفاده نموده و طبق تجربه ایشان و وقوفی که بر رویه عملی دادگاه ها دارند اقدامات قانونی لازمه را انجام دهید.

عنصر روانی

عنصر روانی جرم کلاهبرداری به معنای عمد و قصد در ارتکاب افعال مجرمانه میباشد. به تعبیر وکیل کلاهبرداری عنصر روانی به معنای این است که مرتکب بداند و بخواهد که با اعمال و افعال متقلبانه خود، دارد دیگری را فریب میدهد. و از پس این فریب مال یا اموال آن شخص را تصاحب مینماید. بعنوان مثال اگر کارمند یک شرکت از اینکه شرکت او دارای اختیارات مورد ادعا نیست و یک شرکت واهی و دروغین است بی اطلاع باشد به دلیل عدم اطلاع او از واقعیت، نتیجه مجرمانه حاصله به وی منتسب نبوده و مسئولیت کیفری متوجه او نمیباشد. زیرا افعال و اعمال او قاصدانه و به قصد مجرمانه صورت نپذیرفته است و نمیتوان او را فاعل جرم کلاهبرداری دانست.

وکیل متخصص جرم کلاهبرداری

وکیل جرم کلاهبرداری وکیلی است که بتواند تشخیص دهد که هرگونه ضرر مالی که شخصی به شخص دیگری وارد ساخته، از مصادیق جرم کلاهبرداری نمیباشد! وکیل خوب باید بتواند تشخیص دهد که مصادیق و شرایط جرم کلاهبرداری در پرونده پیش رو محقق گردیده است یا خیر! به همین دلیل است که بسیاری از دعاوی کیفری کلاهبرداری پس از طرح و تشکیل، منتج به نتیجه نشده و به سرعت با سرنوشت منع تعقیب مواجه میشوند. بهترین وکیل کلاهبرداری کسی است که بر حسب دانش، تجربه و تخصص خود دیدگاه درست و صحیحی از اینده دعوای شما داشته باشد و وفق احتمالات قریب به یقین عمل نماید. نه آنکه صرفا به ثبت یک شکواییه بسنده نموده و برای قانع نمودن شما توجیهاتی را ارایه کند.

تشخیص وکیل و نظر حقوقی او

خوب است بدانید که به کلیه اعمال و رفتار و افعال یک مجرم که جرم او ایراد ضرر مالی به دارایی قربانی بوده است، عنوان کلاهبرداری تعلق نمیگیرد. یک وکیل خوب هنگامی عنوان وکیل کلاهبرداری را اتخاذ مینماید که بداند چه هنگام می تواند یک دعوای کیفری را تحت عنوان کلاهبرداری طرح نماید و در مقابل آن باید بداند اکنون که موکل او به جرم کلاهبرداری متهم گردیده است آیا واقعا به لحاظ قانونی مجرم شناخته میشود؟ به عبارت دیگر یک وکیل متخصص و با تجربه با شناخت و اطلاع از قوانین مربوط به کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن باید بتواند مصادیق صحیح آن را در پرونده ها تشخیص دهد.

وکیل کلاهبرداری خانم و آقا

انتخاب با شماست. شما میتوانید از مجموعه امین عدالت، حسب نیاز خود، وکیل خانم یا وکیل آقا برای پرونده کلاهبرداری خود انتخاب نمایید. وکیل کلاهبرداری میتواند با ارایه دفاع موثر و قانونمند با استفاده از فقدان و عدم وجود عنصر روانی موکل خویش را تبرئه نماید. به عبارت دیگر وکیل کلاهبرداری با بهره گیری از عدم وجود قصد مجرمانه یعنی فقدان عنصر معنوی جرم، میتواند سرنوشت دعوای کیفری را تغییر دهد، و آینده روشنی را برای موکل خویش رقم بزند.

زمان تحقق جرم کلاهبرداری در عالم واقع

وکیل جرم کلاهبرداری عنوان می دارد پس از تحقق عنصر مادی یا همان رفتار و اعمال فیزیکی مجرمانه فاعل، می بایست نتیجه جرم نیز حاصل آید تا جرم کلاهبرداری تمام و کمال تحقق بیابد. به عبارت دیگر جرم کلاهبرداری زمانی به وجود می آید که مال متعلق به دیگری برده شود و اتفاقا این بردن مال دیگری، به سبب همان رفتار فیزیکی مجرمانه باشد. به دیگر سخن، اگر اموال شخصی به هر دلیلی، غیر از آن اعمال متقلبانه، برده شوند، جرم کلاهبرداری محقق نمیگردد و چنانچه شخصی تحت عنوان اتهامی کلاهبرداری در دعوای کیفری تحت تعقیب قرار بگیرد وکیل کلاهبرداری می تواند با استناد به مطالب پیش گفته و با ارائه دفاع قابل قبول در همان نخستین مرحله دادرسی کیفری که نهاد دادسرا می باشد سرنوشت پرونده را به نفع موکل یا همان متهم رقم بزند.

وکیل کلاهبرداری برای تنظیم شکواییه و لایحه

شما میتوانید انتخاب کنید که تنظیم شکواییه یا تنظیم لایحه شما توسط وکیل متخصص صورت بگیرد، یا توسط اشخاصی که وکیل نیستند و عریضه نویس هستند، انجام شود. ولیکن یکی از بهترین و مهمترین خدمات حقوقی موسسه امین عدالت تهران این است که تنظیم شکواییه و تنظیم لایحه در جرم کلاهبرداری توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میشود. وکیل ابتدا بصورت حضوری یا تلفنی به شما مشاوره حقوقی میدهد، سپس با کسب اطلاعات لازم از شما، نسبت به تنظیم شکواییه یا تنظیم لایحه اقدام میکند.

نکته: تنظیم شکواییه ظرف همان روز یا نهایتا ۲۴ ساعت آینده از زمان انجام مشاوره حقوقی صورت میپذیرد.

وکیل خوب کلاهبرداری در تهران

وکیل خوب کلاهبرداری وکیلی است که رابطه علیت میان مانور متقلبانه و نتیجه حاصله که همان باختن مال قربانی است را، به خوبی تشخیص و صحیحا متوجه گردد. هنر وکیل خوب آن است که از میان گفته ها و ناگفته های پراکنده موکل با تشویش و عدم آگاهی که به دوش میکشد، بتواند با طرح سوالات صحیح و کلیدی به این واقع، واقف آید که اساسا جرم کلاهبرداری محقق گردیده است یا خیر! خواه وکیل شاکی باشد، خواه وکیل متهم باشد. لذا وکلای مجرب موسسه حقوقی امین عدالت در نخستین جلسه مشاوره حقوقی خویش به بررسی این نکته مهم و سرنوشت ساز در دعاوی میپردازند که آیا شرایط و مقررات لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری در پرونده پیش رو وجود دارد یا خیر!؟ تا با مشاوره حقوقی صحیح و یا انجام وکالتی به جا و شایسته، موکل را در راه رسیدن به هدف یاری داده و نتیجه مثبت و مطلوب را برای وی به دنبال داشته باشند.

مجازات جرم کلاهبرداری در سال جدید

وکیل پرونده کلاهبرداری خاطر نشان می دارد: مجازات جرم کلاهبرداری در سال جدید نیز بدون تغییر باقی مانده است. جرم کلاهبرداری دارای ماهیتی اخلاقی نیز میباشد. چرا که جرم کلاهبرداری جز در موقعی که اعتمادی وجود داشته باشد، تحقق نمیابد. به عبارت دیگر، تحقق این جرم هنگامیست که به اعمال و رفتار دیگری اعتماد میکنیم، هرگز این نتیجه را پیش بینی نمیکنیم که ممکن است از او گزندی به اموال ما برسد.

لذا مجازات جرم کلاهبرداری به گونه ای تعیین گردیده است که هم تسلای خاطر قربانی و بزه دیده از باب اعتماد از دست رفته اش باشد، و هم از بابت جنبه عمومی جرم مجازاتی مفید و موثر و دارای جنبه ارعابی و بازدارنده باشد. وکیل کلاهبرداری دلیل این امر را اینگونه بیان میدارد که مرتکب جرم کلاهبرداری علاوه بر فریب شخص یا اشخاص قربانی و بردن اموال و دارایی های ایشان، موجب سلب اعتماد عمومی نیز گردیده و قوه معاملات و زیربنای همه عقود که اعتماد و حسن نیت است را سست و لرزان مینماید.

نکته: وکیل دعاوی کیفری می افزاید، در مقاله شرکت در جرم کلاهبرداری و مجازات آن بیان شده است که هر شریک، مجازات فاعل مستقل دارد.

نقش وکیل کلاهبرداری در تعیین مجازات

وکیل کلاهبرداری با وقوفی که بر قوانین و مقررات مربوطه دارد، و با اشراف بر مقرره های قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی میتواند در تعیین مقدار و میزان مجازات به موکل خویش کمک نموده و به نفع ایشان عمل نماید.

وکیل کلاهبرداری میتواند در خصوص پرونده کیفری و دعوای کیفری که در آن وکالت مینماید، چنانچه موکل وی متهم پرونده باشد و محکومیت ایشان مسلم گردد، با رعایت مولفه های تعلیق اجرای مجازات، اجرای تمام یا بخشی از مجازات وی را معلق گرداند.

نکته: مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری قابل تعلیق است مگر اینکه مبلغ موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

بهترین موسسه حقوقی

چرا مطابق نظرات مراجعه کنندگان گرامی و موکلین گرانقدر ما، موسسه حقوقی امین عدالت به عنوان بهترین موسسه وکالتی معروف شده است؟ زیرا در موسسه ما اعضای مشغول به فعالیت وکلای پایه یک دادگستری هستند. هر وکیل بصورت تخصصی وکالت میکند. به عنوان مثال، در قانون برای فاعل و مجرم جرم کلاهبرداری ویژگی خاصی شرط نشده است.مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری هر کسی میتواند مرتکب این جرم بوده و صفت بخصوصی برای فاعل این جرم ذکر نگردیده است. نکته: خوب است بدانید چنانچه فاعل جرم کلاهبرداری از کارمندان دولت باشد، مورد از موارد تشدید مجازات برای کارمند خواهد بود. این نکته و تعریف سایر بایسته های جرم کلاهبرداری را از وکیل کلاهبرداری دریافت خواهید داشت.

◁◁ بیشتر بدانید:  نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری | متخصص و با تجربه
وکیل کلاهبرداری | متخصص و با تجربه

وکیل کلاهبرداری در تهران

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران را از ما بخواهید. در صورت مواجهه با جرم کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری و نیاز به مشاوره با وکیل دعاوی کیفری با مشاوران و وکلای پایه یک موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران، متخصص در جرم کلاهبرداری تماس بگیرید. ما با بهترین راه کارها شما را با چگونگی طرح و رسیدگی به دعوای کلاهبرداری و جزئیات قوانین حقوقی و کیفری آشنا نموده و تا نیل به مقصود و حل مشکلات و ابهامات حقوقی شما همراهتان خواهیم بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سایر عناوین، اتهامات و … جرم کلاهبرداری به مقالات ذیل مراجعه نمایید.

مقالات ما در رابطه با جرم کلاهبرداری

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴۸ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
جرایم در حکم کلاهبرداری کدامند؟

دیگر مطالب این دسته بندی

80 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
علی
6 روز قبل

من از شرکتی به نام آیریک خودرو ایده یک خودروی ثبت نام کردم. الان ده روز است گوشی و تلفن شرکت جواب نمیدن. چجوری میتونم از این شرکت بعنوان کلاهبردار شکایت کنم؟

زندی
7 ماه قبل

با سلام واحترام، آیا به کسی که فروش مال غیر می‌کنه یا یک قطعه زمین مسکونی به چند نفر می‌فروشد، جرمش کلاهبرداری محسوب میشه یا معامله فضولی. ممنون.

زنده دل
1 سال قبل

سلام خسته نباشید. اگه قبل از تحصیل مال فرد توسط نیروی انتظامی دستگیر بشه آیا بازم با اینکه جرم انجام نشده مجازات می شه؟

كشاني
1 سال قبل

سلام وقت بخیر. تو جرم کلاهبرداری آیا برای تحقق آن مگه نباید حتما انجام بشه و به نتیجه برسه ؟

رامینی
2 سال قبل

سلام اگه فردی قبلا به دلیلی در زندان افتاده باشه بازم میتونه برای جرم کلاهبرداری از تخفیفات بهرمند بشه؟

غلامحسین
2 سال قبل

سلام وقت شما بخیر. میخواستم بدونم هزینه و دستمزد شما در پرونده کلاهبرداری اینترنتی چقدره؟ ممنون میشم پاسخ بدید.

بیابان زاده
2 سال قبل

سلام مالم رو به یغما بردن و بهم خسارت زدن میشه تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کنم؟

صادق پناه
2 سال قبل

سلام و عرض ادب. برای تحقق جرم کلاهبرداری آیا عنصر روانی باید وجود داشته باشد؟ لطفا توضیح بفرمایید.

گنجی
2 سال قبل

سلام آیا مبلغ کلاهبرداری در میزان مجازات تاثیری دارد؟

بامره
2 سال قبل

سلام من تو یک شرکت لیزینگ خودرو یک خودروی خارجی رو ثبت نام کردم و بخشی از پول رو هم پرداختم با گذشت چند ماه از موعد تحویل نه شرکت ماشین رو تحویل میده و نه پول منو بر میگردونه . شرکت کاملا قانونی هم هست . میتونم ازشون به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

مشاوره حقوقی در واتساپ