سرقت چیست و وکیل خوب در جرم سرقت چگونه عمل مینماید؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

سرقت چیست- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا
جرم سرقت

سرقت چیست؟

وکیل سرقت مختصرا وفق نظر دکترین حقوقی اذعان میدارد: یکی از ابتدایی ترین و کاملترین تعاریف جرم سرقت (جرم دزدی)، ربودن مال غیر است. به عبارت دیگر، ربودن مالی که متعلق به دیگری است جرم سرقت نامیده میشود. از همان روزهای آغازین زندگی بشر، هنگامیکه مالکیت مالی به شخص خاصی تعلق گرفت، دغدغه دست درازی به آن مال توسط شخص یا اشخاص دیگر از نگرانی های همیشگی مالکان بوده است. در مقاله پیش رو وکیل دعاوی کیفری که متخصص در جرم سرقت بوده و مختصرا وکیل سرقت نامیده میشود به بیان موضوعات حائز اهمیت و کاربردی میپردازد.
 

ارکان جرم سرقت

وکیل سرقت میگوید: علاوه بر سه عنصر اساسی قانونی، مادی، معنوی که وجود آنها در اکثر جرایم ضروری است برای تحقق و تشکیل جرم سرقت وجود ارکان مختص آن نیز لازم و ضروری میباشد. به طوری که با فقدان هریک از ارکان آتی الذکر جرم سرقت محقق نمیگردد.

ارکان اساسی و غیرقابل اجتناب جرم سرقت از قرار ذیل است:

“ربودن” “مال” “تعلق به غیر”

ربودن:

مطابق آنچه که در کتب دکترین گران سنگ آمده است؛ عمل و فعل ربایش همان نقل و انتقال مال منقول از محلی که در آن واقع است به محلی دیگر که مورد قصد و خواست سارق یا همان دزد است. لذا اگر مجسمه ای به دیوار نصب و جزئی از دیوار باشد ولیکن از جایش کنده شود، چون پس از جدا شدن و کنده شدن از محل پیشین، تبدیل به مال منقول گشته است، لذا عمل ربایش بر آن محقق شده است.

مال:

موضوع جرم سرقت باید مال باشد. مال آن (حیوان، گیاه، اشیاء) ای است که در بازار مورد خرید و فروش واقع و برای آن بها پرداخت میگردد. به عبارت فقها: ((المال ما یبذل بازائه المال)) مال آن چیزیست که در ازای آن مالی دیگر داده میشود. وکیل سرقت می افزاید: آنچه که در بازار قانونا و شرعا قابلیت خرید و فروش نداشته باشد مانند مشروبات الکلی، مال محسوب نشده و موضوع جرم سرقت واقع نمیشود.

تعلق به غیر:

وکیل سرقت با بهره از فقه اسلامی و احادیث ائمه بهترین و ساده ترین تعریف از تعلق مال به غیر را ابراز میدارد: به فرمایش حضرت علی (ع): ((تعرفه الاشیاء باضدادها)) یکی از راحتترین طرق تعریف هر امری، شناخت آن چیز با معرفی ضد و معکوس آن است. لذا میتوان بیان نمود اگر شخصی مالی را متعلق به کسی نیس و جزو مباحات یا حیازت مباحات است بردارد، مرتکب جرم سرقت (دزدی) نشده است.
 
لذا اگر شخصی از رودخانه ای ماهی صید نماید، چون آن مال (ماهی) متعلق به کسی نبوده بلکه جزو اموال طلق و آزاد بوده، مرتکب سرقت نگردیده ولیکن اگر پس از صید آن ماهی، شخص دیگری بیاید و آن ماهی را از سبد صیادش بردارد، مرتکب سرقت گردیده چراکه دیگر آن مال طلق نبوده بلکه متعلق به غیر بوده است. تعلق مال به غیر به معنی وجود مالکیت برای شخصی بر آن مال میباشد. همچنین است اگر شخصی به تصور اینکه مال متعلق به دیگری را می رباید، عمل سرقت را انجام دهد ولیکن بعد از آن کاشف بعمل آید که مال متعلق به شخص سارق (دزد) بوده است، آن عمل سرقت نمیباشد هرچند که سارق سوء نیت و قصد مجرمانه داشته و به قصد سرقت آن مال را ربوده باشد.
 
 
وکیل-خوب-سرقت
وکیل خوب سرقت

انواع سرقت

با توجه به ماهیت و مجازات و نوع سرقتی که انجام میپذیرد سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم میشود. وکیل متخصص سرقت پیشنهاد میدارد در جهت مطالعه موردی سرقت های خاص به مقاله وکیل سرقت و سرقت های خاص مراجعه نمایید.

سرقت حدی:

منظور از حد، حد و مرز و حدود الهی است که شارع و واضع آنها خداوند بوده و احکام آنها در قرآن کریم تعیین و مشخص گردیده است ولیکن مطابق ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی حد سرقت (یعنی مجازات سرقت در صورت حدی بودن) به این شرح است:
الف: در مرتبه اول قطع چهارانگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب: در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ: در مرحله سوم حبس ابد است.
ت: در مرحله چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
مطابق تبصره ماده مرقوم هرگاه سارق فاقد عنوان عضو متعلق قطع باشد، سرقت تعزیری محسوب میشود.

سرقت تعزیری:

سرقت تعزیری بر دو نوع است. سرقت مشدد و سرقت ساده. هنگامیکه سرقت شامل انواع مشدد و صور دیگری که در مواد ۶۵١ تا ۶۶٠ قانون مجازات اسلامی آمده، نباشد، سرقت ساده محسوب میگردد.

سرقت مشدد:

وکیل سرقت خاطر نشان میدارد: به دلیل اینکه همراه با سرقت صورت گرفته علل یا عوامل مشدده وجود دارند لذا مجازات آنها تشدید یافته و جزو دسته سرقت مشدد قرار میگیرند. چنانچه سرقت در شب رخ دهد عنوان سرقت در شب می یابد و چنانچه تعداد سارقان دو یا بیشتر باشند دارای کیفیات مشدده میگردند و مجازات ایشان افزایش می یابد.

کیفیات مشدد از قبیل:

سرقت در شب، سرقت مسلحانه، هتک حرز، استفاده از عنوان یا لباس مستخدم دولت، سارق خود را مامور دولتی قلمداد کند، سارق از کلید ساختگی استفاده نماید، سارق از محل مسکونی سرقت نماید، سارق سرقت را همراه با آزار و اذیت انجام دهد که این آزار و اذیت میتواند روحی باشد یا جسمی ازقبیل بستن دهان یا دست و پا و یا ایجاد رعب و وحشت در مالباخته و یا تهدید وی بدون وجود آثار جسمانی نیز مشمول عنوان مرقوم است.
 
بهترین وکیل سرقت می افزاید: اگر در سرقت مقرون به آزار سارق یا سارقین مسلح باشند به حبس از سه ماه تا ١٠ سال و شلاق تا ٧۴ ضربه محکوم میشوند. سلاح مورد نظر قانون گزار اعم از سلاح سرد و گرم میباشد و اهمیتی ندارد که سلاح آشکار باشد یا پنهانی باشد و حتی ممکن است از سلاح استفاده نیز نشود و همچنین است اگر سارق از اسباب و لوازمی که حین سرقت در محل وجود دارد خود را مسلح نماید مانند اینکه سارقی در منزل دیگری با چاقوی آشپزخانه خود را مسلح نماید باز هم از مصادیق ماده مذکور محسوب میگردد.

راهزنی:

راهزنی جرمی است که میبایست در مکان مورد نظر مقنن انجام شود به عبارت دیگر این نوع از سرقت تعزیری میبایست در شوارع و راهها انجام شود و راهزن (سارق) مسلح نباشد، زیرا اگر راهزن مسلح باشد عنوان محارب بر او صدق نموده و نمیتوان وی را سارق و مشمول مقررات سرقت تعزیری و یا راهزنی دانست. مجازات راهزن مطابق ماده ۶۵٣ قانون مجازات اسلامی سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ٧۴ ضربه میباشد. وکیل سرقت بنا بر رفتار حرفه ای در نخستین جلسه مشاوره حقوقی درجهت حصول بهترین نتیجه از مشاوره و تسلط بر موضوع پرونده کیفری شما، نکات و شروط مذکور را مورد بررسی قرار میدهد.

 کیف زنی یا جیب بری:

متاسفانه امروزه کیف قاپی یا جیب بری و ربودن کیف و گوشی همراه خصوصا توسط سارقانی که بر موتور سوار هستند افزایش یافته است. مطابق ماده ۶۵٧ قانون مجازات اسلامی برای سارقی (دزدی) که کیف زنی و یا جیب بری مینماید حبس از ١ تا ۵ سال و تا ٧۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل سرقت و سرقت های خاص

وکیل خوب جرم سرقت

وکیل خوب در سرقت یا همان دزدی که مختصرا وکیل سرقت نامیده شده است، ابتدائا بررسی مینماید که به فعل صورت گرفته، عنوان سرقت (دزدی) صدق مینماید یا خیر؟ وکیل خوب در جرم دزدی، تعلق مال به غیر را مورد پرسش قرار میدهد همچنین میتواند از بررسی عنصر ربودن لایحه دفاعی شایسته ای جهت ارائه در محکمه حاضر نماید چرا که درصورت فقدان هر یک از عناصر مذکور، اثبات جرم سرقت منتفی میگردد و استفاده از انواع ساز و کارهای قانونی در دستان وکیل متخصص در جرم سرقت قرار دارد.

مجازات جرم سرقت

پس از تحقق جرم سرقت (دزدی) توسط سارق یا همان دزد  و اثبات آن در محکمه صالح و قطعیت حکم، مجازاتی که برای آن جرم مورد حکم قرار گرفته است به مرحله اجرا میرسد. نظر به تنوع و گوناگونی که جرم سرقت دارد؛ دارای مجازاتهای عدیده و مختص به هرکدام از انواع جرم سرقت است ولیکن در کلیه انواع مجازاتهای جرم سرقت ((لزوم رد مال به صاحبش)) مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه عین مال مسروقه از بین رفته باشد، سارق به بازگرداندن مثل یا قیمت آن محکوم میشود. ولیکن آنچه که اکنون حائز اهمیت است دانستن احکام و مقررات مندرج در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میباشد.
 
به موجب قانون مذکور که مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ میباشد، در میزان مجازات یعنی حبس برخی از جرائم سرقت تعزیری، تغییراتی مبتنی بر کاهش زندان صورت گرفته است.
 
وکیل سرقت تعزیری ادامه میدهد: مجازات زندان در سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، ۶۶۵ به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش زندان به نصف حداقل و حداکثر مقرر در مواد قانونی مربوطه تقلیل یافته است.
 
نکته: رعایت نصاب مالی به معنای بها و ارزش مال مسروقه که نباید از بیست میلیون تومان تجاوز نماید، برای تحقق مفاد فوق الزامی و ضروری بوده و در هر پرونده بصورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.
 
ذکر چند مورد از پرونده های شایع با موضوع سرقت:
 
وکیل دعاوی کیفری همچون وکیل سرقت معتقد است درجهت ارائه مطالب به بیان ساده، میبایست هر مطلب و عنوان کیفری بصورت جداگانه مورد بحث و شرح قرار گیرد. لذا در مقالات متعدد به تبیین عناوین مختلف پرداخته شده است.
 
◁◁ بیشتر بدانید:  مجازات جرم سرقت طبق قانون جدید کاهش مجازاتها
 
مجازات جرم سرقت
مجازات جرم سرقت
 
 

وکیل متخصص جرم سرقت در تهران

جهت مشاوره حقوقی با وکیل سرقت و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم سرقت یا دزدی ، نحوه شکایت از دزد ، اثبات جرم دزدی و دیگر مسائل حقوقی مربوط به سارق و سرقت با کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری از جمله دعوای سرقت در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران تماس بگیرید. مشاوران حقوقی موسسه با مطالعه دقیق و حرفه ای پرونده شما بهترین راهکارها را در جهت احقاق حقوق شما پیش بینی و به کار خواهند گرفت. وکیل متخصص جرم سرقت در تهران آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز می باشد.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۰ میانگین امتیاز: ۴.۸]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
وکیل سرقت و سرقت های خاص

دیگر مطالب این دسته بندی

67 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
عارف
8 ماه قبل

سلام وقت بخیر میشه بفرمایید برای پرونده های سرقت باید بریم پلیس آگاهی یا جای دیگه؟

لار
9 ماه قبل

سلام ببخشید میشه بفرمایید بهترین راه برای کاهش مجازات تو جرم سرقت چیه؟

مروارید
10 ماه قبل

سلام خسته نباشید . اگه سارقی خودش بره و مال رو برگردونه به صاحبش تکلیفش از لحاظ قانونی چطور میشه؟

مرتضی
11 ماه قبل

سلام بنده درتاریخ ۹ اذر ساعت ۸ صبح مقداری حلب کهنه کنار راه وسط بیابان پیدا کردم وبقیمت ۲۴۰ هزار تومان فروختم فردایش امدن از اگاهی من روبردن و اتهام سرقت بهم زدن که از معدن بردی و اتهام سرقت ۱۸۰میلیون وسیله معدنی بهم زدن بدون سند و شاهدی و هرچی مکان داشتم گشتند چیزی کشف نکردن جز همون حلب ها تو تمام مراحل باز پرسی گفتم پیدا کردم و اصلا داخل حریم معدن نبوده است البته یک سابقه هم از قبلا دارم کسی هست راهنمایی کنه ممنون.

رافعی پور
11 ماه قبل

سلام اگه سرقتی بصورت چند نفره انجام بشه مجازات چطور برای اون افراد محاسبه میشود؟

توتونچی
1 سال قبل

سلام و وقت بخیر اگه فردی چند فقره سرقت انجام بده و دستگیر بشه نحوه مجازاتش به چه صورت خواهد بود؟ توضیح بدید ممنون میشم.

گرمساری
1 سال قبل

سلام تو ماده ۶۵۳ اومده راه ها و شوارع میشه منظورش رو برام توضیح بدید لطفا.

فارسیانی
1 سال قبل

سلام آیا میزان مال سرقت شده در میزان مجازات موثر است؟

هاتف
1 سال قبل

سلام سوالی داشتم . چند نوع سرقت داریم؟

جعفر پناه
1 سال قبل

با سلام اگر فردی مالی رو سرقت کند و بعد بفهمد برای خودش بوده حکمش چیه؟

فهرست
67
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x