مجازات زنا

مجازات زنا بسته به اینکه مجازات زنا محصنه باشد یا زنا به عنف یا زنا با رضایت طرفین باشد، رجم سنگسار اعدام یا شلاق خواهد بود. مجازات زنا ممکن است در قالب رابطه نامشروع مادون زنا به اثبات برسد. لذا مجازات شلاق خواهد داشت.

مجازات زنا محصنه

چنانچه رابطه نامشروع صورت گرفته از نوع زنا باشد و بر طرفین، شرایط احصان بار شود، مجازات زنا محصنه طبق قانون، رجم میباشد.

وفق ماده ٢٢۵ قانون مجازات اسلامی: ((حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد)).

نکته: رجم در فقه اسلامی به معنای سنگ سار میباشد.

زنا مطابق تعریف فقه اسلامی به جماع میان زن و مردی که عقد نکاح نبسته اند گفته میشود. مشاوره با وکیل زنای محصنه موجب آگاهی شما میشود که بدانید: مطابق تبصره ١ ماده ٢٢١ قانون مجازات اسلامی ((جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود)).

زنا محصنه چیست؟

مطابق ماده ١ قانون مجازات اسلامی: ((زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد)).

نکته: وطی به شبهه عمل آمیزش جنسی بین زن و مرد است در حالیکه مرد تصور میکند زن، همسر وی است و علم به ممنوعیت عمل ندارد.

مثال: شرایط جامعه را اندر احوالات جنگ تصور نمایید، شخصی از جنگ باز میگردد و بعضا چهره همسرش را بخاطر نمی آورد و با وی همبستر میشود، عمل ایشان زنا محسوب نشده و موجب مجازات حد زنا نمیباشد.

 • مجازات زنا محصنه جزو حدود الهی است و نوع و میزان مجازات آن در قانون تعیین شده است.

تعریف زنا به زبان ساده: به آمیزش جنسی میان زن و مرد که خارج از محدوده قوانین و شرع اسلام باشد، زنا گفته میشود. چنانچه علقه زوجیت برقرار نباشد، فعل طرفین حرام بوده و مطابق قانون، جرم محسوب شده و موجب مجازات زنا برای طرفین میباشد.

مجازات زنا در صورت وجود شرایط آن

مجازات زنا در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده ٢٢۶ قانون مجازات اسلامی میباشد:

الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

 • مجازات زنا در صورت وجود شرایط احصان، سنگسار رجم میباشد.

اگر هریک از زوجین، به دلایلی چون مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا پرمخاطره همچون سفلیس و ایدز نتواند هر زمان که میخواهد با همسر خود رابطه برقرار نماید از شرایط احصان خارج شده و دیگر مجازات زنا محصنه بر وی بار نمیگردد.

مجازات زنا به عنف چیست؟

مجازات زنا به عنف اعدام است. وکیل زنا میگوید:زنای به عنف همان تجاوز است که در متن قانون تحت عنوان زنای به عنف نام گذاری شده است. وکیل متخصص زنای محصنه تهران میگوید: عنف به معنی اکراه و اجبار و فشار است. هنگامیه رضایت در عمل نباشد، صحبت از اکراه و اجبار به میان می آید. به دیگر سخن، رابطه نامشروع تحت عنوان زنا اگر همراه با فشار و زور و عدم رضایت باشد، زنای به عنف محسوب میگردد.

مطابق تبصره ٢ ماده ٢٢۴ قانون مجازات اسلامی: ((هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است)). به عبارت ساده تر، اگر مردی با زنی که در حال بیهوشی است چه خودش وی را بیهوش کرده باشد چه زن به دلیل دیگری بیهوش شده باشد، زنا کند، مجازات زنا به عنف (تجاوز) محقق میشود.

مجازات زنای موجب اعدام

 • در چه مواردی مجازات زنا اعدام است؟
 • آیا مجازات زنا در همه موارد اعدام است؟

وفق ماده ٢٢۴ قانون مجازات اسلامی حد و مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است:
الف_ زنا با محارم نسبی
ب_ زنا با زن پدر، که موجب اعدام زانی است
پ_ زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است
ت_ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است

اکنون پرسش این است که در بندهای ((ب)) و ((پ)) مجازات زانیه (زن) چه خواهد بود؟
وفق تبصره ١ ماده ٢٢۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنا برای زانیه (زن) در بندهای مذکور، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. بهترین روش تبیین و توضیح این امر آن است که وکیل زنای محصنه میگوید: اگر زانیه (زن) دارای شرایط احصان باشد، و زنای محصنه وی در دادگاه به اثبات برسد، حد وی، رجم خواهد بود و چنانچه شرایط احصان نداشته باشد به مجازات مندرج در ماده ٢٣٠ قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد. ماده ٢٣٠ بیان میدارد: ((حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است)).

مجازات تجاوز به دختر در قانون

در بسیاری از موارد در پرونده کیفری تجاوز، بزه دیده یا همان قربانی، دختر باکره میباشد که در این خصوص قانون قائل به تفکیک شده و مجازات بیشتری را برای زانی در نظر گرفته است:

اگر مردی به دختر باکره تجاوز نماید، و زنای به عنف وی در محکمه اثبات شود، علاوه بر مجازات اعدام که بر وی بار میشود، او (مرد) به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز به عنوان مجازات زنا محکوم میگردد. چنانچه بزه دیده (زن) باکره نباشد، مجازات زانی (مرد) علاوه بر اعدام، به پرداخت مهرالمثل نیز محکوم میشود.

وکیل زنای محصنه مستندا ابراز داشته ماده ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: ((در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد)).

مجازات زنا برای مرد زن دار و زن شوهر دار

 • مجازات زنا مرد زن دار چیست؟
 • مجازات زنا زن شوهردار چیست؟
 • اگر مرد زن دار زنا کند اعدام میشود؟
 • اگر زن شوهر دار زنا کند اعدام میشود؟

  پاسخ وکیل زنا به سوالات فوق از قرار ذیل است: کلیه اعمال و رفتارهای خارج از قانون و شرع، که میان زن و مرد رخ میدهد، تحت عنوان رابطه نامشروع میباشد.

به رابطه نامشروع اگر عنوان زنا صدق نماید، بدوا بررسی میگردد که آیا طرفین یا احد از ایشان، ازدواج کرده و شرایط احصان دارد یا خیر؟ چنانچه هریک از طرفین، محصن شناخته شوند، مجازات ایشان رجم (سنگ سار) خواهد بود.

مجازات زنا با رضایت

 چنانچه دختر و پسری که بایکدیگر رابطه نامشروع برقرار مینمایند اگر عنوان زنا بر فعل ایشان محقق گردد، به دلیل آنکه ازدواج نکرده و شرایط احصان ندارند و محصن شناخته نمیشوند، مجازات زنا با رضایت، صرفا صد ضربه شلاق میباشد.

 • مطابق ماده ٢٣٠ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
◁◁ بیشتر بدانید:  زنا با زن شوهردار و مجازات آن

مجازات جرم زنا
مجازات جرم زنا

مجازات زنا در دوران عقد

 • مجازات زنا در دوران نامزدی چیست؟
 • آیا در دوران نامزدی و عقد، زنا محقق میشود؟

مجازات زنا در دوران عقد برای مرد طبق ماده ٢٢٩ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و مجازات زنا برای زن وفق ماده ٢٣٠ از قانون مرقوم خواهد بود.اگر در دوران نامزدی، رابطه زناشویی محقق نگردد، طرفین از حالت احصان خارج بوده و محصن نمیباشند!

ماده ٢٢٩ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: ((مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است)).

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments