جرم پول شویی و مجازات آن

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم پولشویی و مجازات آن
سایر موارد کیفری

جرم پولشویی به چه معنا مى باشد؟  ارتکاب به این  عمل جرم محسوب مى شود؟ مراحل ارتکاب به این جرم چه مى باشد؟ این جرم انواعى هم دارد؟ چه آثار و پیامدهایى را مى تواند به همراه داشته باشد؟ مجازات مرتکبین این جرم چیست؟ کدام مرجع و دادگاه، صالح به رسیدگى به این جرم مى باشد؟

تعریف جرم پولشویی

جرم پولشویی به معنای تبدیل کردن پول کثیف به پول تمیز مى باشد. وکیل جرم پولشویی بیان مى دارد: منظور از پولشویى یعنى اینکه، قاچاقچیان یا بهتراست بیان کنیم، تبهکاران و مجرمان جرم هایی مانند، کلاهبردارى و سرقت، و همچنین دلالى، پول هاى زیادى که از این راه بدست مى آورند که نامشروع و غیر قانونى میباشد. و براى آنکه از مقدار پول هنگفتى که بدست آوردند، به راحتى آن را استفاده کنند، تصمیم به مشروع کردن آن مى گیرند. وکیل جرم پولشویی اضافه مى کند: این دسته از مجرمین در بین خودشان اصطلاحى دارند، با نام شستن پول هاى بدست آورده( به ظاهر مشروع شده) پس عنوان پولشویى از این واژه گرفته شده است.

در پرونده هایى که موضوع آنها، جرم پولشویی است، باید دقت داشت که مجرمان براى فریب دادن مأموران دولتى ،از یکسرى افراد استفاده مى کنند که شاید در ظاهر مجرم نباشند، اما قسمت اصلى جرم را انجام مى دهند( واریز پول به حساب این اشخاص که می تواند شحقیق یا حقوقی مانند شرکت ها یا موسسه ها باشد).

نکته: وکیل جرم پولشویی مى گوید: قسمت اول جرم که همان بدست آوردن پول از راه غیر قانونى (سرقت و کلاهبردارى ، قاچاق،دلالى…) است.مجرمان نقش اصلى را دارند و متهم هستند، اما باید ذکر کرد که افرادى هم که پول به حساب آنها واریز مى شود، مجرم محسوب مى شوند.

◁◁ بیشتر بدانید:  نقش و عملکرد وکیل کیفری در پرونده ها

تعریف قانونى جرم پولشویی

جرم پولشویی از لحاظ حقوقى و قانونى در ماده ٢ قانون مبارزه با پولشویى مصوب ١٣٨٢ اینگونه تعریف شده است: پولشویى عبارت از تحصیل، تملک، نگهدارى یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت هاى غیر قانونى، با علم به این که بطور مستقیم در نتیجه ى ارتکاب جرم بدست آمده باشد.

آیا پولشویى جرم است؟ چه کارهایی پولشویی محسوب می شود؟

خیلى وقتها این سوال در ذهن مردم نقش مى بندد که مگر پولشویى جرم است؟ چطور مى توان پول راشست؟

وکیل متخصص در جرم پولشویی در پاسخ به سوالات اینطور جواب مى دهد: ارتکاب به پولشویى جرم محسوب مى شود، چرا که در قانون این عمل جرم انگارى شده، و قانونى مختص به این جرم وجود دارد، با تحت عنوان، قانون مبارزه با پولشویى. در پاسخ به شسته شدن پول نیز باید ذکر کرد که این اصطلاحى است که مرتکبین این جرم براى خودشان قرارداده اند. و منظور استفاده کردن از پولهایى است که از راه غیر قانونى بدست آورند و همچنین فریب دادن مأمورین دولتى می باشد، و در ذهن خود آن را مشروع و قابل استفاده می کنند.

 توضیحاتى بیشتر در مورد این جرم

وکیل جرم پولشویی إذعان مى دارد: جرم پولشویی از دسته جرایم فرعى و تبعى است. یعنى ارتکاب این جرم مسلتزم ارتکاب یک جرم اصلى مى باشد. مثلا در جرم قاچاق مواد یا اسلحه، مجرمین پول زیادى را بدست مى آورند. براى آنکه از این مقدار پول زیاد، استفاده کنند، آن را در حساب شخص یا شرکت دیگرى واریز مى کنند. که در اینصورت جرم ارتکابی عنوان بین المللی به خود می گیرد و به آن جرم پولشویی الکترونیکی گفته میشود، که از طریق واریز کردن پول از بانک داخل کشور به کشور خارجی که محل و مقرر تعیین شده آنها میباشد.

مراحل جرم پولشویی چیست؟

جرم پولشویی نیز فرایندى است که  از چندین مرحله متشکل مى شود. وکیل جرم پولشویی مى گوید: در پروندهایی که موضوع آنها جرم پولشویى است، باید دقت داشت که مراحل جرم پولشویی انجام شده باشد( منظور تمام مراحل)

مراحل پولشویى به شرح ذیل مى باشد:

۱- اولین مرحله تبدیل هست. منظور که پول هاى حجیم بدست آمده را به اموال کوچک تبدیل مى کند.

یعنی مجرمان پول هاى نقدى خود را به مبالغ جزئى در چندین بانک متعدد سرمایه مى کنند.

وکیل جرم پولشویی بیان مى دارد: سرمایه گذارى مى تواند بصورت موسسه هاى رسمى و غیر رسمى در خارج کشور باشد و انتقال دادن این خرده حساب ها به آن مکان  باشد. به این مرحله تزریق نیز گفته مى شود.

۲- مرحله دوم جدا کردن منشأ پول یعنى پنهان کردن و تلاش براى انجام دادن معامله هاى متعدد مى باشد. وکیل متخصص در ادامه اضافه مى نماید: این مرحله به مرحله لایه بندى تعریف شده است.

۳- مرحله سوم جدا کردن پول هاى بدست آمده که منشأ آن غیر قانونى است میباشد. و پول ها را در قالب موسسه هاى اقتصادى سرمایه گذارى مى کنند. در واقع اینگونه مى توان گفت که  منظوریکپارچه کردن و ادغام کردن پول ها میباشد.که  از طریق پول هاى نامشروع که آن را به ظاهر مشروع کرده اند،  نشان مى دهند.

انواع جرم پولشویی در قانون ایران

جرم پولشویی به مانند برخى از جرایم، داراى انواع گوناگونى است.

در پرونده هایی که موضوع آن ها مربوط به جرم پولشویى است، وکیل جرم پولشویى بیان میدارد: که  جرم پولشویی داراى انواع ذیل مى باشد.

۱- پولشویى درونى: این نوع از پولشویى ها همانطور که از اسمشان معلوم است، به پولشویى هایی إطلاق مى شود، که در داخل کشور ارتکاب میابد. در واقع عمل شستشوو به ظاهر مشروع شدن در داخل کشور رخ مى هد.

۲- پولشویى بیرونى: به پولشویى إطلاق مى شود که در خارج از کشور ارتکاب میابد. یعنى هم عمل ارتکابى و منشأ و عمل شستشو خارج از کشور باشد.( جرم پولشویی الکرونیکی)

۳- پولشویی مهار شونده:

این نوع از پولشویى به اینصورت است که ارتکاب جرم پولشویی در داخل کشور بوده و تمیز شدن آن( شسته شدن پول) در کشور دیگرى باشد.

۴- پولشویى وارد کننده: این دسته از پولشویى ها به این معنى مى باشد که پول هاى غیر مشروع و به عبارتى کثیف که در کشورهاى گوناگون بدست آمده است، یک کشور بعنوان مکان معین، تعیین شده و پول ها در آن کشور شسته (تمیز) مى شود.

آثار و پیامدهاى جرم پولشویى در اقتصاد

جرم پولشویی  چگونه  مى تواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد؟ یا به عبارتى دیگر جرم پولشویى چه آثار و تاثیراتى بر اقتصاد دارد؟ وکیل جرم پولشویى بیان مى کند: براى پاسخ دادن به این سوال ها باید گفت: که جرم پولشویى بخش خصوصى را ضعیف مى کندو این امر از طریق سرمایه گذارى در کشورهاى خارجى صورت مى پذیرد.چراکه سرمایه هاى زیادى از کشور خارج مى شود. این امر باعث آسیب رساندن به اقتصاد داخلى مى شود. وکیل جرم پولشویى در ادامه اضافه مى کند: از آنجایى که در زمینه پول تغییر و تحولات زیادى بوجود آمده است،این تغییرات دلیل بر آن شده است، که مردم نسبت به اموال و دارایى خود بى اعتنا بشوند. چرا که پول هاى آلوده وارده در بازار، دلیل بى ثباتى بازار از لحاظ مالى مى شود.

نکته لازم به ذکر آن است که جرم پولشویی بصورت مخفیانه و از طریق سرمایه گذارى در کشورهاى دیگر و موسسه هاى متعدد مى باشد.

وکیل متخصص در جرم پولشویی در ادامه مى افزاید: معاونت در جرم پولشویى نیز مشمول مقررات کیفرى مى شود. از سوى دیگر ارتکاب جرم پولشویى مى تواند بصورت ترک فعل انجام شود. مثلا شخصى که قراربوده پولها را به حساب شخص معینى واریز کند، انجام نداده و آن را در یک موسسه دیگر سرمایه گذارى کرده است. یعنى از روى عمد و اراده و آگاهانه این کار را انجام داده است.

مجازات جرم پولشویی چیست؟

مجازات جرم پولشویی که در آن پول و اموال زیادى عاید مجرمان مى شود، قانون گذار براى جلوگیرى کردن از ارتکاب این جرم، قانونى را تحت عنوان، قانون مبارزه با پولشویى را وضع کرده و در آن مجازات مرتکبین را تعیین کرده است.

وکیل جرم پولشویى مى گوید: در پرونده هایی که موضوع ارتکابى آن، جرم پولشویى است، قانون گذار اولین مجازات مقرر شده را مصادره اموال و عواید بدست آمده توسط مجرمین، را تعیین کرده است. پس مجازات جرم پولشویى در درجه اول، مصادره اموال و عواید و هر آنچه که توسط مجرمین از جرم پولشویى بدست آمده است، مى باشد.

در درجه دوم پرداخت جزاى نقدى معادل مقدار اموال مصادره شده (اموالى که از راه غیرقانونى و غیرشرعى مانند قاچاق یا سرقت بدست آمده) مى باشد.

وکیل جرم پولشویى مى گوید: نکته مهم و لازم بذکر آن است که جزاى نقدى به حساب بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران واریز مى شود.

مرتکبین جرم پولشویى

مرتکبین جرم پولشویى مى توانند اشخاص حقیقى یا حقوقى باشند. در صورتى که مرتکبین جرم پولشویى اشخاص حقوقى یعنى شرکتها باشند، مجازات آنها انحلال شرکت یا جلوگیرى از فعالیت شرکت مى باشد.

دادگاه صالح رسیدگى کننده به جرم پولشویى

گاه این سوال در ذهن مردم نقش مى بندد که کدام مرجع و دادگاه صالح، به رسیدگى جرم پولشویى است؟ وکیل متخصص در جرم پولشویى در پاسخ به این سوال مى گوید: در پرونده هاىى که موضوع آنها جرم پولشویى است، دادگاه صالح با توجه به اهمیت جرم تعیین مى شود. مثلا اگر جرم قاچاق یا سرقت اهمیت بیشترى داشته باشد، براى جرم قاچاق دادسرا و دادگاه عمومى انقلاب، و براى سرقت دادگاه کیفرى ٢ صالح مى باشد. اگر جرم پولشویى داراى اهمیت باشد،دادگاه جرایم اقتصادى صالح به رسیدگى مى باشد.

پس اینطور میتوان بیان کرد که دادگاه صالح برای جرم مواد و قاچاق، دادسرا و دادکاهای عمومی انقلاب محل وقوع حادثه میباشد. و در مورد سرقت، دادگاه کیفری ۲ محل وقوع جرم که باید توجه داشت در صورتی که سرقت حدی مرتبه سوم باشد، دادگاه کیفری یک صالح است. در مورد جرم پولشویی دادگاه کیفری میباشد. که در این مورد هیت عالی اینگونه نظر داده است:

نظر هیئت عالی:

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاههای تهران و در صورت نیاز مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد؛ نتیجتاً نظر اول اتفاقی صحیح اعلام می شودنظر اول اینطور میباشد: نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان اشاره شده است ، و نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به جرم منشاء دارای ارتباط بسیار نزدیک بوده به گونه ای که چنانچه جرم منشاء مصادف با تبرئه یا منع تعقیب گردد ، جرم پولشویی منتفی خواهد شد و این که با توجه به تعریف پولشویی حق نگهداری و یا استفاده از عواید فعالیت های غیر قانونی ناشی از جرم را پولشویی دانسته و با این تعریف ، مرتکب جرم منشاء خود پولشویی را دارد و به بیان دیگر مرتکب جرم منشاء مشارکت و در فرض بسیار ضعیف معاونت در جرم پولشویی را دارد ،فلذا با توجه به موارد مطروحه و نزدیکی و تأثیر جرم منشأ در پولشویی ، به تمامی جرایم در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد .

ارکان تشکیل دهنده این جرم چیست؟

وکیل جرم پولشویى مى گوید: جرم پولشویى نیز به مانند دیگر جرایم از سه رکن اصلى قانونى ، مادى و معنوى تشکیل شده است.

رکن قانونى که بنا به قانون شامل هر نوع فعل و ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد. در قانون مبارزه با پولشویى صراحتاً این عمل را جرم و مرتکبین آن به مجازات هاى مقررشده محکوم خواهند شد.

رکن مادى که همان رفتار مادى و فیزیکى مجرم را دربرمىگیرد که در جرم پولشویى مى تواند بصورت ترک فعل باشد.

رکن معنوى که منظورسوءنیت است اعم از عام(عمد واراده) و خاص( رسیدن به نتیجه) مى باشد.

وکیل جرم پولشویی
وکیل جرم پولشویی

وکیل جرم پولشویی

از آنجایى که می دانیم، جرم پولشویى از دسته جرایم غیرقابل گذشت است، یعنى با شکایت شاکى آغاز مى شود ولى با رضایت وى مختومه نمى شود. چرا که باعث بر هم زدن نظم عمومى و آسایش مى شود. پس دادستان به نیابت از سوى مردم (مدعى العموم) به این جرم رسیدگى مى کند.جرم پولشویى بدلیل پیچیدگى ها و حساسیت هاى موجودی در آن وجود دارد،نیازمند یک وکیل مجرب و با تجربه و به عبارت ساده متخصص در این امر مى باشد. موسسه حقوقى و داورى امین عدالت کبریا با حضور وکلاى پایه یک  مجرب و با تجربه از کانون وکلاى دادگسترى، براى تنظیم شکواییه، شکایت نامه، تنظیم دادخواست، دفاعیه، لایحه آماده مشاوره دادن به شما عزیزان مى باشند.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
جرم احتکار یا گران فروشی و مجازات آن
نوشتهٔ بعدی
جرم اسید پاشی و مجازات آن در قانون

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x