وکیل ضرب و جرح | درباره جرم ضرب و جرح بیشتر بدانید

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم ضرب و جرح
سایر موارد کیفری

وکیل ضرب و جرح یا همان وکیل دعاوی کیفری در توضیح جرم مذکور اینگونه بیان میدارد: دعوای کیفری ضرب و جرح که به لفظ عامیانه دعوای ضرب و شتم نامیده میشود؛ هنگامی شکل میگیرد که شخصی علیه شخص دیگری با انجام افعال و اقداماتی ممنوع و مجرمانه موجب بروز جنایت بر اعضای وی شود. در ابتدا به ارائه تعاریف لغات مندرج در این جرم میپردازیم:

وکیل ضرب و جرح | تعریف لغات ضرب ، جرح و شتم

ضرب: ضرب به ایراد ضربه و ورود ضربه به شخصی گفته میشود که موجب جراحت نگردیده بلکه موجب برجا ماندن آثاری از قبیل کبود شدگی، سیاه شدن، سرخ شدن و تورم و درد در ناحیه مورد ضرب میگردد مانند اینکه کسی به صورت شخصی سیلی وارد کند و در برخی موارد حتی ممکن است در اثر ایراد ضرب، آثاری بر جا نماند.

جرح: جرح یا جراحت زمانیست که شخصی با ایراد ضرب، منجر به وقوع جراحت بر عضو شخص مقابل یا همان مجنی علیه شود که این جراحت ممکن است سطحی باشد که به آن حارصه یا همان خراشیدگی گفته میشود و یا ممکن است جراحت وارد شده پوست را باز کند و موجب خونریزی شود که به آن دامیه گفته میشود و یا ممکن است گوشت را باز کرده و عمیق باشد که متلاحمه نام دارد و یا مانند عبور چاقو یا نیزه به داخل شکم باشد که به آن جائفه میگویند و یا در فرض شدید بحث، با ایراد ضربه و جراحت موجب قطع عضو در شخص گردد.

شتم: شتم ریشه کلمه شماتت به معنی توهین و فحاشی و بدگویی است لذا اصطلاح حقوقی و صحیح این جرم و طرح دعوای کیفری در مرجع صالح تحت عنوان ضرب و جرح صورت میگیرد.

وکیل ضرب و جرح و بررسی ارکان این جرم

وکیل ضرب و جرح در تبیین ارکان جرم ضرب و جرح ابراز میدارد: بزه ضرب و جرح همچون سایر جرایم دارای ارکان و عناصر تشکیل دهنده میباشد که به شرح ذیل است:

١) عنصر قانونی جرم ضرب و جرح:

همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و بدین معناست که تا عملی در قانون مورد جرم انگاری واقع نگردد آن عمل مباح خواهد بود و عنصر قانونی این جرم ماده ۶١۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی میباشد.

٢) عنصر مادی جرم ضرب و جرح:

همان نمود خارجی قصد مرتکب است. عنصر مادی همان فعل مجرمانه و عمل ممنوعه ای است که از مرتکب سر میزند همچون ایراد جراحت با چاقو و یا هر جسم سخت و یا تیز و یا با دست خالی موجب بروز جنایتی از نوع حارصه و یا ضرب گردد.

٣) عنصر معنوی جرم ضرب و جرح:

که همان رکن روانی است و وجه تمایز جنایت عمدی از غیر عمدی است که تاثیر بسیار بر نتیجه دعوا و میزان محکومیت مرتکب دارد. عنصر معنوی یا قصد فعل مجرمانه همان سوء نیت است که به دو دسته عام و خاص تقسیم میشود و سوء نیت عام به معنی اینکه مرتکب عامد و قاصد در ارتکاب بوده و اراده او به انحام عمل تعلق میگیرد و سوء نیت خاص ، همان قصد بروز نتیجه و حصول نتیجه میباشد مانند اینکه شخصی با آجر به سر دیگری ضربه وارد میسازد و میخواهد سر او را بشکند و این نتیجه نیز به دست می آید.

وکیل متخصص ضرب و جرح در تهران
وکیل متخصص ضرب و جرح در تهران

وکیل ضرب و جرح و بررسی انواع ضرب و جرح

وکیل جرم ضرب و جرح بیان میدارد جرم ضرب و جرح همانند بسیاری از جرایم دیگر به دو نوع ضرب و جرح عمدی و ضرب و جرح غیرعمدی تقسیم میگردد و آن هنگام که فاعل یا مرتکب عمدا جنایتی را بر شخص دیگری وارد میسازد جرم رخداده از نوع عمدی محسوب شده و حسب مورد مرتکب به قصاص عضو و پرداخت دیه درصورت مطالبه مجنی علیه و حبس تعزیری محکوم میشود و چنانچه عنصر معنوی یا همان عمد و قصد در ارتکاب فعل مجرمانه مفقود باشد جرم رخداده از نوع غیرعمد میباشد و مرتکب صرفا به پرداخت دیه محکوم میشود همچون تصادفاتی که اتفاق می افتد.

وکیل متخصص ضرب و جرح در تهران
وکیل دعاوی کیفری خصوصا دعوای ضرب و جرح بیان میدارد نخست باید بررسی گردد که ضرب و جرح واقع شده بصورت عمدی رخ داده است یا به نحو غیرعمد بوده است. درجهت شفاف سازی مطلب معنون با ذکر مثال بیان میگردد: هنگامیکه در مشاجره یا دعوا شخص یا اشخاصی اقدام به ایراد ضرب و جرح به یکدیگر نمایند، جرم ضرب و جرح عمدی بوقوع میپیوندد که این مورد از موارد قصاص (با وجود شرایط آن) و پرداخت دیه و حبس تعزیری تحت شرایط لازمه خواهد بود. و در فرضی که شخصی با در دست داشتن چاقو در حال دویدن است و اتفاقا به شخصی برخورد میکند و او را مجروح میسازد جرم ضرب و جرح غیرعمدی رخداده که در این فرض ضارب صرفا به پرداخت دیه محکوم میشود که محکومیت مرتکب به دیه در هر دو مثال منوط به درخواست و خواست قربانی است.

شرایط قصاص

بهترین وکیل متخصص ضرب و جرح موکدا تشریح میدارد؛ چنانچه شرایط مندرج در ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی موجود و مهیا باشد قصاص بر عضو نیز جاری خواهد بود. به این معنا که میبایست میان جانی یا همان مرتکب جرم، و قربانی تساوی در دین و عقل وجود داشته باشد و ضارب یا همان فاعل، پدر یا از اجداد پدری قربانی نباشد. وکیل پرونده ضرب و جرح به عبارت دیگر بیان میدارد: یک عاقل در مقابل یک دیوانه قصاص نمیشود. یک مسلمان در برابر یک غیر مسلمان قصاص نمیشود و هیچ پدر یا جد پدری در مقابل فرزند و نوه هایش قصاص نمیگردد.

علاوه بر موارد مندرج در ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی، هنگامی در دعوای کیفری ضرب و جرح عمدی حکم به قصاص عضو و یا ایراد جراحت داده میشود که بتوان در اجرای قصاص شرایط تساوی در عمق و طول جراحت رعایت گردد به همین دلیل و علت است که در ٩٩٪؜ موارد از قبیل شکستگی و یا چاقو زدن، شخص جانی قصاص نشده و صرفا به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم میگردد.

وکیل ضرب و جرح و تغلیظ دیه

وکیل متخصص ضرب و جرح در تهران در تبیین این مساله عنوان میدارد:
به موجب اینکه برخی از مکان ها و بعضی از زمانها در دین اسلامی دارای اهمیت و احترام و حرمت ویژه ای هستند، لذا شارع مقدس انجام جنایت در این ازمنه را شنیع تر شمرده و اگر چنانچه در این مواقع جنایتی رخ دهد از موجبات افزایش دیه خواهد بود که این افزایش دیه در لفظ عامه مردم تحت عنوان دوبرابر شدن دیه شناخته شده است که در عالم حقوق و به اصطلاح حقوقی، یک سوم میزان دیه به آن اضافه میشود و تغلیظ دیه صورت میگیرد.
مکان مقدسی که دارای حرکت و احترام فراوان است، حرم مکه مکرمه یا همان خانه امن الهی است.
زمان های مقدس و دارای حرمت، ماه های رجب، محرم، ذی القعده، ذی الحجه است.

شرایط قصاص عضو

قصاص عضو دارای شرایط اختصاصی و ویژه ای است که به صورت خلاصه از قرار ذیل است:

١) یکسان بودن محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنایت؛ مثلا دست در مقابل پا قطع نمیشود و چنانچه جانی فاقد دست باشد، و دست قربانی را قطع کند، پای فاعل را قطع نمیکنند.
٢) قصاصی که صورت میگیرد در مقدار با جنایت رخداده یکسان باشد.
٣) خوف سرایت قصاص بر عضو دیگر و حتی تلف شدن مرتکب نباشد.
۴) عضو سالم در مقابل عضو ناسالم قصاص نمیشود: مثلا مرتکب دارای دستهای سالمی است ولیکن قربانی دست راستش معلول و معیوب است و جانی دست راست قربانی را قطع میکند؛ در این فرض دست راست مرتکب قطع نمیگردد.
۵) عضو اصلی جانی یا مرتکب در مقابل عضو غیراصلی قربانی قطع نمیشود؛ مثلا مرتکب انگشت ششم دست قربانی را قطع کرده است در این فرض انگشت فاعل قطع نمیشود.
۶) عضو کامل مرتکب در مقابل عضو ناقص قربانی نیز قصاص نمیشود و قصاص منتفی است.

لذا وکیل متخصص ضرب و جرح در دعاوی کیفری و طرح دعوای کیفری ضرب و جرح، بیان میدارد هنگامیکه شرایط عمرمی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب صرفا به پرداخت دیه محکوم میشود و حسب مورد به حبس تعزیری نیز محکوم میگردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل دعاوی کیفری

وکیل ضرب و جرح در تهران
وکیل ضرب و جرح در تهران

وکیل ضرب و جرح در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در دعاوی کیفری و طرح دعوای ضرب و جرح عمدی و یا غیرعمدی و همچنین در مقام دفاع از حقوق متهم، وکلای مجرب و پایه یک خویش را بر آن داشته است که پس از اخذ توضیح کامل از شما مراجعه کنندگان گرامی و یا ورود در دعاوی و مطالعه صحیح و همه جانبه دعاوی کیفری مطروحه، با بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم و سپس اخذ نظر از سایر وکلا و به عبارت دیگر پس از اینکه دعوای کیفری و دعوای ضرب و جرح مورد شور در نشست وکلای این موسسه قرار گرفت، با ارائه راهکار مناسب و یا ارائه ادله قابل قبول چه در مقام دفاع از حقوق شاکی و چه در مقام دفاع از حقوق متهم، بتوانند آینده ای روشن برای نتیجه پرونده امر ملحوظ دارند. جهت مشاوره با وکیل ضرب و جرح در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۷ میانگین امتیاز: ۴.۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل متخصص قتل عمد | فاعل جرم قتل کیست؟
نوشتهٔ بعدی
وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای حکم کیفری چگونه است؟

دیگر مطالب این دسته بندی

42 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
آیدین
8 ماه قبل

سلام و احترام، من با رفیقم دعوام شده زده بینیمو شکسته من شکایت کردم اما افرادی که دیدن حاضر به شهادت نشدن اما پزشکی قانونی تایید کرده، ضارب هم داره انکار می کنه می گه من تورو کلا ندیدم، به نظر شما شکایتم به جایی می رسه؟

سولماز
2 سال قبل

سلام وقت بخیر همسرم منو کتک زد طوری که صورتم کبود شد ولی منو تو خونه حبس کرد تا صورتم خوب بشه و گوشیمم ازم گرفت. الان که خوب شده من چطور باید ثابت کنم؟

صفارخواه
2 سال قبل

سلام و وقت بخیر . میشه راهنماییم کنید برای شکایت از دست برادر زنم که منو کتک زده باید چکار کنم؟

پیرانی
2 سال قبل

سلام من تو دعوا با سیلی زدم تو گوش طرف مقابل و ی کم از بینیش خون اومد اما نشکسته و رفته از من شکایت کرده میخواستم بدونم براش دیه بریده میشه؟ آخه اتفاقی نیفتاده.

قریبی
2 سال قبل

من در یک دعوایی چاقو داشتم و قصدم ترسوندن طرف بود اما به کسی صدمه ای وارد نکردم خواستم ببینم این کار جرم؟ مجازات داره؟ از وکیل ضرب و جرح کمک میخام

بهرام پور
2 سال قبل

سلام من با شخصی درگیر شدم و اون ضربه ای به صورت من زد و از بینی بنده خون جاری شد البته خدارو شکر نشکسته میشه بابت این موضوع شکایت کنم؟

زهرا
2 سال قبل

من ۵ ماهه باردار بودم که با شوهرم دعوام شد و منو کتک زد دچار خونریزی شدم و بچه سقط شد حالا میخوام بدونم میتونم ازش شکایت کنم؟مجازات میشه؟چون خودش فکر میکنه نمیتونم ازش شکایت کنم و مجازات نمیشه بخاطر اینکه بچه مال پدره و هر اختیاری نسبت به بچه داره.

واحدی
2 سال قبل

سلام من شب داشتم از محل کار میرفتم خونه که یکدفعه سه نفر ریختن سرم و منو کتک زدن و من شناختمشون و الان که دستگیر شدن میگن ما مست بودیم و متوجه نبودیم آیا با این ادعا معاف از مجازات میشن؟

کازرونی
2 سال قبل

سلام وعلیک حدود یک هفته پیش تو محله با یکی از بچه محل ها دعوا کردم و از خجالت هم در اومدیم حالا خبر رسیده بهم که فوت کرده میخواستم ببینم چیزی که متوجه من نیست؟

محبوبی
2 سال قبل

سلام تو حکمم زده دامیه این یعنی چی؟