وکیل نشر اکاذیب رایانه ای درباره این جرم می گوید

وکیل نشر اکاذیب رایانه ای

وکیل نشر اکاذیب رایانه ای یا همان وکیل جرایم رایانه ای در شرح و بسط این بزه مبتلا به و متاسفانه پر کاربرد در عصر امروز بیان میدارد؛ نظر به اینکه فضای مجازی و فضای سایبری برای پخش دروغ ها بستری مناسب و با شتاب و قابل دسترس برای قشر وسیعی از افراد جامعه داخلی و برون مرزی را فراهم ساخته است لذا به شدت حائز اهمیت میباشد که این نوع از بزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته تا باب آشنایی و آگاهی افراد جامعه گشوده شود تا مبادا سهوا و بعضا از روی سرگرمی مرتکب چنین رفتار مجرمانه ای نگردند.

نشر اکاذیب یعنی چه؟

اکاذیب جمع کذب به معنای دروغ و گفتار خلاف واقع و حقیقت است و هنگامیکه یک دروغی به شخصی نسبت داده میشود و به اصطلاح عامه دهان به دهان میچرخد، نشر اکاذیب تحقق یافته است.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم رایانه ای

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای
مجازات نشر اکاذیب رایانه ای

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای چیست؟

نشر اکاذیب جرمی است که در قانون مجازات اسلامی و به موجب ماده ۶٩٨ این قانون مورد جرم انگاری واقع گردیده است. ماده ١٨ قانون جرایم رایانه ای (ماده ٧۴۶ قانون مجازات اسلامی) بیان میدارد: ((هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی بطور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد))

ارکان جرم نشر اکاذیب رایانه ای

وکیل نشر اکاذیب رایانه ای در بررسی ارکان بزه نشر اکاذیب رایانه ای از منظر عناصر تشکیل دهنده و پر اهمیت به تشریح سه رکن می پردازد به این شرح که:

الف: رفتار

وکیل نشر اکاذیب رایانه ای (وکیل جرایم رایانه ای) وفق مقررات و کتب دکترین اذعان میدارد: نشر اکاذیب رایانه ای یا همان جرم موضوع ماده ١٨ قانون جرایم رایانه ای دارای سه رفتار است:

 • اول آنکه نشر اکاذیب که به معنای گستراندن و پخش کردن دروغ در فضای سایبر است.
 • دوم آنکه در دسترس دیگران قرار دادن که در بر دارنده ارایه موردی محتوای دروغ به کسان شناخته شده است.
 • سوم آنکه نسبت دادن که همان بار کردن یک چیز یا رخداد نادرست و خلاف حقیقت بر دیگری است.

تفاوت نسبت دادن و انتشار دروغ یا اکاذیب

پرسشی که از وکیل نشر اکاذیب رایانه ای متخصص در امر مربوط و کسی که به عنوان وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی فعالیت مینماید این است که چه تفاوتی میان ‘نسبت دادن’ و ‘انتشار دروغ’ است؟

وکیل پرونده نشر اکاذیب رایانه ای در پاسخ به سوال مربوطه مطابق قوانین و مقررات نشر اکاذیب رایانه ای و تعاریف دکترین حقوقی بیان میدارد: فرق و تفاوت نسبت دادن و انتشار دروغ در این است که در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک مقام شناخته شده مدنظر است در حالیکه انتشار دروغ به طور کلی میباشد و نسبت به شخص خاصی نیست.

 • وکیل نشر اکاذیب رایانه ای به جهت شفاف سازی و تفهیم ساده ماهیت معنونه به عنوان مثال ارائه میدارد:

اگر کسی بنویسد که فلان وزیر دستور داده تا کارمندان به نامزد ویژه ای رای دهند و این رخداد نادرست باشد، رفتار انجام شده نسبت دادن دروغ است ولی اگر بنویسد که به جهت تحریم بنزین، نیمی از خودروها از کار خواهد افتاد و این خبر درست نبوده و همراه با قصد تشویش اذهان باشد، رفتار انجام یافته انتشار اکاذیب است. پس در نسبت دادن، شخص و نشر اکاذیب، رخداد محوریت دارد.

ب: موضوع

موضوع جرم نشر اکاذیب رایانه ای هم امنیت همگانی و عمومی است و هم امنیت فردی و شخصی است.
در راستای توضیح مختصری که ارائه گردید از وکیل نشر اکاذیب رایانه ای که متخصص در جرم مذکور است خواستار توضیح بیشتر و بیان جزییات هستیم که ایشان بیان میدارد: موضوع جرم نشر اکاذیب رایانه ای در خصوص اشخاص با قصد خاص اضرار و ضرر رسانیدن، امنیت و حیثیت فردی است که هدف جرم نشر اکاذیب رایانه ای قرار میگیرد.
در پی این امر، و در نسبت دادن رخدادهایی که کذب میباشد و این انتساب به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد خاص تشویش اذهان عمومی، امنیت عمومی خدشه دار میگردد. با این حال نیاز نیست تا رخ داده بر روی موضوع، با نتیجه همراه گردد.

وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی
وکیل نشر اکاذیب رایانه ای موکدا تاکید میدارد که جرم نشر اکاذیب رایانه ای که در فضای سایبر انجام میگیرد، جرمی مطلق است و این نکته را میتوان از تعبیر به کار رفته در بخش واپسین ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه  “اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود،” میتوان این امر را فهمید که بزه نشر اکاذیب رایانه ای جرمی مطلق است.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون جرایم رایانه ای در ایران

ج: رکن روانی

وکیل نشر اکاذیب رایانه ای در خصوص رکن روانی یا همان عنصر روانی نشر اکاذیب رایانه ای عنوان میدارد: برای رکن روانی نشر اکاذیب رایانه ای یا همان نشر اکاذیب سایبری، وجود سه جز ضروری و از بایسته ای آن است،

 • نخست آنکه مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای میبایست عمد در رفتار داشته باشد یا به عبارت دیگر عمد رفتاری داشته باشد.
  در ادامه از وکیل نشر اکاذیب رایانه ای که خبره در این امر میباشد تقاضا گردید که به تشریح موضوع رکن روانی بپردازد لذا ایشان افزود؛ عمد رفتاری مرتکب به این معنی است که مرتکب بخواهد که یکی از سه رفتار نشر، در دسترس قراردادن، نسبت دادن را انجام دهد.
 • دوم آنکه عمد غایی است که مرتکب باید رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. تعبیر “همان قصد” نشان میدهد که دو قصد غایی پیش گفته باید درباره نسبت دادن نیز نمود پیدا کند.
 • سوم آنکه آگاهی مرتکب شرط لازم و ضروری رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای میباشد.
  مرتکب باید به همه اجزای رکن مادی نشر اکاذیب رایانه ای آگاه باشد. در این میان آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به بر خلاف حقیقت بودن اقدامش است که باید مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای به آن آگاه و واقف باشد.

نمونه پرونده نشر اکاذیب رایانه ای

در دعوایی که شخص سرشناسی علیه کاربران فضای مجازی در برنامه هایی از قبیل اینستاگرام و تلگرام که در صفحه های شخصی و عمومی خود و در کانالهایی که مدیریت آنها را برعهده داشتند، نسبت به ایشان اقدام به نشر اکاذیب و وقایع و رخدادهایی که انتساب آنها به وی نادرست و موجب ایراد ضرر به ایشان گردیده بود.

از طرف اینجانب به عنوان وکیل متهم در نشر اکاذیب رایانه ای چنین دفاع به عمل آمد که نظر به اینکه موکل صرفا دارای ١٧ سال سن میباشد و صرف نظر از جهل به قانون که رافع تکلیف هم در قوانین ما نیست، موکل آگاه به شخصیت شاکی و ایراد ضرر از انتشار این خبر در صفحه خویش نبوده و صرفا در جهت سرگرمی و به اصطلاح، افزایش بازدید از صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خود بوده لذا عنصر روانی و احد از اجزا رکن روانی که آگاهی مرتکب به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و یا حقوقی بوده، مفقود است لذا رکن روانی نشر اکاذیب رایانه ای مخدوش و غیر قابل انتساب به موکل از بابت انجام عامدانه بزه و جرم میباشد.

وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی

وکیل نشر اکاذیب رایانه ای در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با در دست داشتن کادری مجرب و فعال چه در زمینه مطالعات قوانین مربوطه و چه در زمینه انجام فعالیت عملی در پرونده ها و دعاوی جرایم رایانه ای به ویژه موضوع جرم و دعوای نشر اکاذیب رایانه ای، مفتخر هستند که به صورت حرفه ای در دعاوی حقوقی مربوطه اقدام مینمایند.
لذا توصیه میگردد با در اختیار داشتن تجربه و علم یک وکیل پایه یک دادگستری اقدام به اخذ مشاوره دقیق و کارساز و یا ورود وکیل دعاوی نشر اکاذیب رایانه ای به پرونده خویش نمایید تا از بسیاری از شکست ها و یا بیراهه رفتن های حقوقی جلوگیری شود. هم اکنون با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۹ میانگین امتیاز: ۴.۶]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

62 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
علی
1 سال قبل

با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان لطفا اگه امکانش هست به سوال من پاسخ دهید. مطلبی جهت اعتراض به عملکرد رییس یک اداره در دایرکت پیج شخصی فرماندار شهرمون نوشتم که بعدا پس از شکایت به جرم نشر اکاذیب فهمیدم سهوا در کامنت های ایشان درج شده، بلافاصله پاک کردم. البته این مطلب فقط در کامنت فرماندار درج بوده با اینکه حقیقت ماجرا رو در دادرسی نوشتم که سهوی درج شده الان دفاعیه کارساز من چی می‌تونه باشه؟ متشکرم.

قنبری
2 سال قبل

سلام خسته نباشید. برای من احظاریه ای اومده و منو به دادگاه احظار کرده به جرم نشر اکاذیب. در صورتی که من نمی دونستم دارم این کارو انجام میدم بازم مجازات میشم؟

مونا
2 سال قبل

سلام وقت بخیر میشه بفرمایید ماده مربوط به جرم نشر اکاذیب تو قانون چنده؟

بازدار
2 سال قبل

سلام خسته نباشید . چه رفتارهایی موجب تحقق جرم نشر اکاذیب میشود؟

خانی پور
2 سال قبل

سلام مگه کذب به معنای دروغ نیست؟ مگه دروغ گفتن در قانون جرم محسوب میشه که نشر اکاذیب بخواد جرم باشه؟