بررسی ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

بررسی ماده 29 شرایط پیمان
بررسی شرایط پیمان

شرایط عمومی پیمان شاکله اصلی قراردادهای پیمانکاری می باشد به همین خاطر آشنایی با مواد ان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شرایط عمومی پیمان ۵۴ ماده دارد که در مقاله حاضر به بررسی حقوقی ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می پردازیم. به دلیل تحریر مقاله حاضر توسط وکیل متخصص در قراردادهای پیمانکاری، توصیه می کنیم فرصت مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه بودجه درج گردیده و برای آشنایی و تحلیل صحیح این ماده، متن ماده فوق را به شرح ذیل در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم و در ادامه به بررسی دقیق تمام اجزای ماده ذیل می پردازیم.

ماده ۲۹- تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان

الف) در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.

افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کار های با قیمت جدید (موضوع بند ج) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

تبصره:  اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد.

جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.

تبصره ۱- در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بند های ۱و ۲، به جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرار می گیرد.

تبصره ۲- اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند های (الف-۱) و (الف-۲) این ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است.

ماده 29 پیمان
ماده ۲۹ پیمان

وکالت تخصصی را با ما تجربه کنید

قراردادهای پیمانکاری و پرونده هایی که در این راستا مطرح می گردد به جهت تخصصی بودن، نیاز دارد کارفرمایان و پیمانکاران از وکلایی استفاده نمایند که در این زمینه دارای تخصص و تجربه کافی باشند تا از ورود ضررهای محتملی که ممکن است در اثر کوچکترین اشتباهات در طول پرونده به طرفین وارد آید، جلوگیری نمایند لذا ما در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا این نوید را به شما عزیزان می دهیم که با اعتماد به ما خدماتی نوین را در زمینه شرایط عمومی پیمان و قراردادهای پیمانکاری اخذ نمایید. وکالت تخصصی هدف ماست.

ب) در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت  وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند (الف-۲) داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.

ج) اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار های یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم نماید. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت های جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بالا سری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود.

تبصره- در صورتی که پیمان با استفاده از فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، ‌تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید  با اولویت یاد شده است.

د) جمع بهای قیمت های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

ه) تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی است.

◁◁ بیشتر بدانید:  شرایط عمومی و خصوصی پیمان همراه با جدیدترین اصلاحات ۱۴۰۱

بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در خصوص تغییر مقادیر کار در حین اجرای پروژه می باشد. کارفرما می تواند در حدود موضوع پیمان مقادیر کار را تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش یا کاهش دهد. در این شرایط پیمانکار ملزم است با نرخ اولیه پیمان به کار خود ادامه دهد اما اگر کارفرما قصد افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد را داشته باشد در این شرایط می بایست موافقت پیمانکار را اخذ نماید، در غیر اینصورت به درخواست پیمانکار خاتمه پیمان اعلام می شود و مطابق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان در این خصوص تصمیم گیری صورت می گیرد.

نکته: باید توجه داشته باشید که افزایش مقادیر کار توسط کارفرما می بایست در چارچوب قرارداد پیمانکاری باشد. به عبارت دیگر کارفرما نمی تواند وقتی موضوع قرارداد پیمانکاری آسفالت جاده می باشد دیوار کشی یا حفر تونل که بی ارتباط با موضوع قرارداد است را به عنوان افزایش مقادیر کار در نظر بگیرد.

دستور کاهش یا افزایش مقادیر کار با چه کسی است؟

ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تکلیف این امر را مشخص نموده است. تغییر مقادیر کار تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور و بدون نیاز به موافق کارفرما قابل انجام است. اما برای تغییر بیش از ۱۰ درصد نیاز است تا کارفرما نیز این امر را تایید نماید. لذا پیمانکاران عزیز می بایست در این زمینه هوشیار باشند و ابلاغ های مربوط به افزایش مقادیر کار را به دقت بررسی کنند و در صورتی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد از انجام آن با دستور مهندس مشاور به تنهایی موافقت ننمایند.

بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در خصوص قیمت دستور کارهایی است که در طول پروژه به پیمانکار ابلاغ می گردد. در صورتی که قیمت کارهای جدیدی که به پیمانکار ابلاغ می گردد در فهرست بها مشخص نشده باشد، پیمانکار می بایست مبلغ پیشنهادی خود را به مهندس مشاوره تسلیم نماید و مهندس مشاور هم این پیشنهاد را به کارفرما ارائه می دهد. در صورتی که کارفرما این قیمت را تایید کند، قیمت مورد نظر ملاک عمل خواهد بود اما اگر کارفرما صرفا به ابلاغ کار جدید اقدام کند اما مبلغ آن را مشخص نکند، پیمانکار نکلیفی به انجام کار مورد نظر ندارد و می تواند از انجام کارهای جدید تا تعیین قیمت امتناع کند.

بند ه ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

بند ه ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در خصوص تعدیل در قرارداد پیمانکاری است. تعدیل در قراردادهای پیمانکاری تابع قرارداد طرفین است و اگر در قرارداد تعدیل پیش بینی نشده باشد، پیمانکار می بایست منتظر ابلاغ های تعدیل قراردادهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد تا قرارداد مورد نظر شامل تعدیل گردد. البته باید توجه داشته باشید که در قراردادهای پیمانکاری غیر دولتی تعدیل های اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه تاثیری نداشته و شامل این قراردادها نمی گردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت کارفرما از پیمانکار

تحلیل ماده 29 شرایط عمومی پیمان
تحلیل ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

وکالت تخصصی در زمینه قراردادهای پیمانکاری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با شماره ثبت ۴۸۶۶۰ در اختیار داشتن کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری در زمینه قراردادهای پیمانکاری این نوید را به شما عزیزان می دهد که با اعتماد به مجموعه ما بهترین نتایج ممکن را در پرونده های خوب کسب خواهید نمود.

جهت ارتباط با وکیل متخصص قراردادهای پیمانکاری جهت تنظیم شکواییه، دادخواست و یا تنظیم لایحه  و همچنین دریافت مشاوره تخصصی در زمینه شرایط عمومی پیمان، می توانید با شماره های موسسه تماس بگیرید یا از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط باشید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
بررسی ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان | تحویل کارگاه
نوشتهٔ بعدی
بررسی ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان | تغییر مدت پیمان

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ