مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق ممکن است؟ نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟ چرا میتوان پس از طلاق نیز نفقه معوقه را مطالبه نمود؟ وکیل مطالبه نفقه به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه پاسخ میدهد.

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟

وکیل مطالبه نفقه اذعان میدارد: خوب است بدانید امکان مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق نیز وجود دارد. دلیل این امر آن است که نفقه معوقه دین و بدهی است که بر عهده مرد قرار گرفته است و زوج نسبت به پرداخت آن تکلیف داشته و بدهکار میباشد ولو که طلاق حاصل آمده باشد. از این جهت است که حتی پس از وقوع طلاق و ثبت آن و جدا شدن زوجین از یکدیگر، امکان مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق و مطالبه آن از طریق وکیل مطالبه نفقه نیز وجود دارد.

خوب است بدانید در بسیاری از موارد در پرونده های طلاق نسبت به کلیه حق و حقوق مالی زوجه مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و غیره تعیین تکلیف شده و سازش در اینگونه موارد صورت میپذیرد. وکیل مطالبه نفقه ادامه میدهد: لذا اگر در خصوص نفقه معوقه زوجه، در حکم طلاق تعیین تکلیف صورت گرفته باشد، دیگر نمیتوان نسبت به مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق اقدام نمود. مانند آنکه در حکم طلاق نوشته شود که زوجه از مطالبه نفقه معوقه خود عدول نموده و آن را بذل کرده و دیگر ادعایی در اینباره ندارد.

یا مانند آنکه به دلیل سازش صورت گرفته در انشا حکم دادگاه قید گردد که زوجین توافق نمودند از بابت نفقه معوقه مبلغ ۲۰ میلیون تومان به زوجه پرداخت شود. در مواردی از این قبیل یعنی مانند سازش بر بذل یا سازش بر یک مبلغ توافقی، دیگر امکان مطالبه مجدد نفقه معوقه وجود ندارد. زیرا موضوع این مطالبه در طی حکم طلاق از بین رفته است.


◁◁ بیشتر بدانید:  نفقه زن بعد از طلاق

نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟ وکیل مطالبه نفقه مختصرا میگوید: خوب است بدانید که میتوان با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه در صورتیکه سابقه تعیین تکلیف برای آن وجود نداشته باشد، نسبت به طرح دعوای حقوقی اقدام نمود. پرونده مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق در دادگاه خانواده مطرح، ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در این مرحله میبایست ادله قابل قبولی ارائه گردد که چرا و به چه دلیل زوجه پس از طلاق نسبت به مطالبه نفقه معوقه اقدام نموده و خود را محق و ذیحق در این امر میداند. زیرا پرواضح است که پذیرش مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق برای دادگاه ها امری غیرشایع و دشوار میباشد.

نحوه رسیدگی به این دعوا در دادگاه چگونه است؟

نحوه رسیدگی به مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق در دادگاه چگونه است؟ وکیل طلاق میگوید: پس از تنظیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادگاه خانواده به این خواسته رسیدگی کرده و در صورت مقرون به واقع بودن آن و پذیرش ادله اثبات دعوا، نسبت به ارجاع امر به کارشناسی اقدام مینماید.

وکیل مطالبه نفقه میگوید: برای تعیین میزان نفقه معوقه که چه میزانی بوده و چه مبلغی به زوجه تعلق میگیرد، حسب مورد ارجاع امر به کارشناسی صورت میپذیرد تا کارشناس با در نظر گرفتن مدت مورد ادعا و با در نظر گرفتن شرایط زوجه نسبت به تعیین میزان نفقه نظر کارشناسی خویش را اعلام و به محکمه ارائه نماید. خوب است بدانید هر یک از اصحاب دعوا که نظریه کارشناسی را به ضرر خویش یا ناصواب بداند میتواند نسبت به اعتراض به آن با ارائه دلایل اعتراض اقدام نماید و خواستار ارجاع امر به هیات کارشناسی باشد.

اجرای این حکم چگونه است؟

چنانچه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق منجر به صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج بر پرداخت نفقه معوقه در حق زوجه پیشین یعنی خواهان گردد، وی میتواند مانند سایر دعاوی حقوقی، نظر به قطعی بودن دادنامه، تقاضای صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرا نماید. کلیه مراحل اجرای احکام حقوقی مانند صدور اجراییه، توقیف اموال محکوم علیه، توقیف حسابهای بانکی وی و در نهایت جلب ایشان وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این مورد، یعنی اجرای حکم محکومیت بر مبنای مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق نیز جاری و ساری میباشد.

  • نکته: خوب است بدانید همچون سایر محکومیت های مالی دال بر پرداخت وجه یا پول در حق خواهان، محکوم علیه میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را طرح و تقدیم نماید. لذا ممکن است ادعای اعسار ایشان مورد پذیرش واقع شده و پرداخت نفقه معوقه بصورت اقساط در حق محکوم له کارسازی شود.

ذکر یک مثال ساده:

وکیل نفقه در تهران میگوید: بعنوان مثال، زنی نسبت به مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق اقدام مینماید. سپس مرد به پرداخت ۵۰ میلیون تومان نفقه معوقه در حق زن سابقش محکوم میشود. مرد به دلیل شرایط مالی دشوار و مضیقه اقتصادی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را طرح و تقدیم مینماید. دادگاه ادعای ایشان را مورد پذیرش قرار داده و حکم بر اعسار ایشان صادر مینماید. در این حکم اعسار قید میشود که محکوم علیه یعنی مرد ماهیانه مبلغ ۴ میلیون تومان تا تصفیه کامل بدهی به محکوم له یعنی زوجه سابق پرداخت نماید. از این بابت زن ممکن است بصورت اقساط ماهیانه بتواند نفقه معوقه خویش را از شوهر سابقش دریافت نماید.

نتیجه عدم پرداخت نفقه

 اگر شرایط قانونی برای تعلق نفقه به زوجه مهیا باشد، مانند تمکین زوجه و استحقاق دریافت نفقه. و یا مانند آنکه زوجه با عذر موجه تمکین نکند و مستحق دریافت نفقه باشد. آنچه که به لحاظ حقوقی محقق میگردد، تعلق و استقرار دین بر ذمه مرد میباشد. لذا اگر در طلاق خواه توافقی باشد خواه به درخواست هر یک از زوجین باشد، و در مورد نفقه معوقه توافقی صورت نگیرد و یا بر این امر توافق شود که بعدا در پرونده ای مجزا مورد اقدام قرار بگیرد، زوجه میتواند پس از طلاق نیز، نفقه معوقه خود را مطالبه نماید.

وکیل مطالبه نفقه ادامه میدهد و توجه شما را به چند سوال جلب میکند: آیا در زمینه طلاق، طلاق رجعی، طلاق توافقی سوال دارید؟ آیا ازنحوه مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه نفقه و نحوه مطالبه نفقه معوقه مطلع هستید؟ آیا میدانید گرفتن حضانت فرزند و یا تعیین حق ملاقات فرزند چگونه است؟ در خصوص سایر موضوعات دعاوی خانواده از قبیل اثبات زوجیت و فسخ نکاح چه اطلاعات حقوقی دارید؟ لذا برای کسب اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی و درخصوص کسب اطلاعات تخصصی در مورد دعاوی خانواده با موسسه حقوقی ما تماس حاصل نموده و با وکیل متخصص خانواده مشاوره حقوقی نمایید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خانم | وکیل زن | وکیل خانوم برای پرونده

وکیل مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق
وکیل مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

وکیل مطالبه نفقه معوقه در تهران

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق به دلیل حصول طلاق و جدایی نیازمند بررسی دقیق و تخصصی از ناحیه بهترین وکیل متخصص در دعاوی خانواده دارد. زیرا ایشان باید اوراق و محتویات پرونده شما و سایر دعاوی مطروح شده میان شما و همسرتان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و احراز نماید که راجع به حقوق مالی همچون نفقه معوقه، تا چه میزان و به چه نحو و صورتی سازش و تعیین تکلیف صورت پذیرفته است تا بتواند راهکار قانونی را به شما ارائه نماید. وکیل مطالبه نفقه فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران میتواند این اطمینان را به شما بدهد که در صورت عدم وجود راهکار قانونی، از اقدام خودداری نموده و زمان و پول خود را بیهوده هدر ندهید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۱ میانگین امتیاز: ۴.۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

44 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ناهید
6 ماه قبل

سلام، شوهرم اگه نفقه معوقه من را پرداخت کند، بازم میتونم طلاق بگیرم؟ برای فریب در ازدواج در مورد شغلش به قاضی دروغ گفته چجوری ثابت کنم شغلش نگهبان کارخونه نیس خودش صاحب کارخونه است؟

امیری
2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر من بابت ندادن نفقه از همسرم شکایت کیفری کردم و به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد ولی بازم پرداخت نکرد دوباره شکایت کردم ولی الان درخواست طلاق داد و قاضی فقط سه ماه نفقه عده در دادخواست نوشتن باید پرداخت بشه به علاوه مهریه طبق قسط بندی که سالی یدونه بریده شد میخواستم بپرسم تکلیف نفقه قبل من چی میشه؟قاضی بهم گفت اگه نفقه شکایت حقوقی میکردی و تعیین میشد الان باید میداد ولی چون کیفری شکایت کردی پروندش جداست.میخواستم بپرسم الان قبل طلاق برم شکایت حقوقی بابت نفقه بکنم یا همون شکایت کیفری میتونم حقم بگیرم؟ممنونم

F.h
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. برای درخواست نفقه معوقه و جاریه باید دادخواست جداگانه داد یا در قالب یک دادخواست میشه هم تقاضای نفقه معوقه و هم تقاضای نفقه جاریه کرد؟

برمزیار
3 سال قبل

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم مطالبه نفقه معوقه که زوج محکوم به پرداخت شده رو میشه به صورت قسطی پرداخت کرد؟

هراتی راد
3 سال قبل

سلام وقت بخیر. در خصوص نفقه معوقه اگه در طلاق توافقی صحبتی نشده باشه میشه اقدام کرد؟