وکیل خلع ید و بررسی دعوای خلع ید

دعوای خلع ید | وکیل خلع ید

وکیل خلع ید در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل دعوای خلع ید و دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا و چگونگی رای اصداری در این خصوص از سوی دادگاه بپردازد.

دعوای خلع ید چیست؟

وکیل خلع ید در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد ملکی را بخرید اما متصرف ملک حاضر به تخلیه ملک نباشد و شما بخواهید متصرف را از ملک خارج کنید، در شرایط حاضر بهترین راه برای شما طرح دعوای خلع ید علیه متصرف ملک می باشد. بنابراین وقتی شما بخواهید متصرف را از ملک خود خارج کنید باید دعوای خلع ید مطرح کنید.

طرفین دعوای خلع ید چه کسانی هستند؟

وکیل خلع ید بهترین پاسخی که می تواند به پرسش فوق دهد این می باشد که، هر دعوایی که در محاکم مطرح می شود دارای دو طرف است، خواهان و خوانده.

خواهان کسی است که ملک او مورد تصرف قرار گرفته است و خواستار خلع ید از متصرف می باشد.

خوانده در دعوای خلع ید کسی است که متصرف ملک می باشد و در صورت اثبات مکلف به تخلیه ملک می شود.

خلع ید در مال منقول است یا غیر منقول

وکیل خلع ید در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، خلع ید دعوایی است که مختص اموال غیر منقول ماننده خانه، زمین، آپارتمان، مغازه می باشد و شما نمی توانید وقتی شخصی به صورت غیر مجاز خودرو شما را تحت تصرف گرفته است این دعوا را مطرح کنید. بنابراین وکیل ملکی چنین نتیجه گیری می نماید، دعوای خلع ید صرفا در خصوص اموال غیر منقول قابل طرح می باشد.

مالکیت رسمی یا عادی در دعوای خلع ید

وکیل خلع ید بیان می دارد، یکی از رایج ترین سوالاتی که برای شما عزیزان مطرح می شود این است که، با سند عادی می توان دعوای خلع ید مطرح کرد یا خیر؟

بهترین پاسخ به پرسش فوق را وکیل ملکی اینگونه عنوان می دارد، یکی از شروط اصلی طرح دعوای خلع ید داشتن سند مالکیت رسمی می باشد، در نتیجه اگر شما سند عادی داشته باشید نمی توانید مستقیما دعوا مطرح کنید بلکه ابتدا باید اقدام به اخذ سند رسمی نمایید و در ادامه بعد از تنظیم سند رسمی دعوای خلع ید را مطرح نمایید. وکیل ملکی در جمع بندی مباحث فوق بیان می دارد، یکی از شروط اساسی برای طرح دعوا داشتن سند رسمی مالکیت می باشد.

وکیل خلع ید
وکیل خلع ید

 احراز تصرف خوانده

وکیل خلع ید بهترین توضیحی که می تواند در خصوص عنوان فوق ارائه نماید بدین شرح است، یکی دیگر از شروطی که باید در دعوای خلع ید مد نظر قرار گیرد احراز تصرف خوانده می باشد، یعنی مالک باید اثبات کند که خوانده دعوا متصرف ملک می باشد. برای اثبات تصرف خوانده دعوی، شما می توانید به دلایل مختلفی استناد نمایید که یکی از بهترین دلایلی که می توانید بدان استناد نمایید، تامین دلیل می باشد که بسته به شرایط باید بدان استناد نمایید. وکیل خوب دعاوی ملکی این نکته را یادآور می شود که، اگر در دعوای خلع ید تصرف خوانده محرز نشود دعوای شما منجر به قرار رد دعوی می شود.

نحوه طرح دعوای خلع ید

وکیل متخصص در خلع ید ابتدا می بایست به این موضوع بپردازد که موکل چه سندی از ملک در اختیار دارد، سند عادی است یا سند رسمی و با توجه به این موضوع اقدام به طرح دادخواست علیه متصرف ملک نماید، وکیل متخصص دعاوی ملکی باید به این امر توجه نماید که متصرف ملک چه کسی است. وکیل ملکی می بایست علاوه بر اینکه از نظر علمی متخصص باشد از نظر عملی نیز باید دارای سابقه ای درخشان در پرونده های مورد نظر باشد.

غیر قانونی بودن تصرف خوانده

وکیل خلع ید بهترین توصیف حقوقی که می توان برای عنوان فوق ارائه داد را به شرح ذیل تقدیم حضور می دارد، خوب است بدانید اصلی ترین ادعای خواهان این است که متصرف فعلی ملک بدون اجازه وی و به صورت غیر قانونی ملک را تصرف کرده است. وکیل ملکی در ادامه می گوید ممکن است شما ملک خویش را به فردی اجاره داده باشید و فرد مورد نظر پس از پایان مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری نماید، در این صورت شما نمی توانید دعوا مطرح کنید، دلیل این امر را وکیل خوب خلع ید اینگونه بیان می دارد که تصرف متصرف فعلی در ملک از ابتدا به صورت غیر قانونی نبوده است و به موجب قرارداد اجاره بوده، بنابراین در این حالت شما باید دعوای تخلیه علیه متصرف مطرح کنید.

خلع ید در املاک مشاع

وکیل خلع ید با تجربه ای که در این زمینه دارد به کرات با این سوال مواجه شده است که، وقتی ملکی مشاع بین دو نفر است، یکی از طرفین می تواند دعوای خلع ید مطرح کند؟

خوب است بدانید وکیل ملکی به این سوال اینگونه پاسخ می دهد، مشاع بودن یک ملک هیچ تاثیری در طرح دعوا ندارد و هر یک از مالکان مشاع ملک که سهم مشاعی او به صورت غیر قانونی در تصرف مالک دیگر باشد می تواند علیه او طرح دعوای خلع ید مشاعی نماید.

نکته: وکیل خلع ید بیان می دارد حتی اگر آپارتمانی بین زن و شوهر مشاع باشد و مرد قصد زندگی با زن نداشته باشد می تواند دعوای خلع ید مشاعی علیه همسر خویش مطرح کند.

در خصوص املاک مشاع و اینکه اساسا مشاع بودن ملک به چه معناست وکلای با تجربه دعاوی ملکی در مقاله ای تحت عنوان وکیل افراز مال مشاع به صورت کامل بدان پرداخته اند.

◁◁ بیشتر بدانید:  خلع ید از ملک مشاعی

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

وکیل خلع ید بیان می دارد، خوب است مالکان املاک تصرف شده بدانند وقتی ملک شما به صورت غیر قانونی تحت تصرف فردی باشد شما ضمن طرح دعوی خلع ید می توانید اجرت المثل ایام تصرف را نیز از متصرف مطالبه کنید.

اجرت المثل با اجاره بها متفاوت است و وکیل دعاوی ملکی در مقاله های آتی به بیان تفاوت های موجود بین این دو خواهد پرداخت.

دعوای خلع ید علیه ورثه

وکیل خلع ید که متخصص در دعاوی ملکی نیز می باشد، بهترین شرحی که برای عنوان فوق می توان بیان کرد را برای شما عزیزان بدین نحو ارائه می نماید، بعد از فوت مالک اگر یکی از وراث در ملک تصرف داشته باشد باقی وراث می توانند علیه این فرد طرح دعوی نمایند. لازم به ذکر است که طرح دعوا علیه ورثه متصرف از سوی یکی از وراث به تنهایی نیز امکان پذیر است.

وکیل خلع ید و اجرای حکم

وکیل خلع ید مراحل بعد از صدور حکم به نفع خواهان را اینگونه بیان می دارد، بعد از اینکه حکم به سود مالک صادر گردید و قطعی شد پرونده به اجرای احکام ارجاع می گردد و اجرای احکام ابلاغیه ای برای متصرف صادر می کند مبنی بر اینکه ظرف مدت بیست روز ملک را تخلیه کند و اگر بعد از گذشت این مدت تخلیه صورت نگرفت، به دستور قاضی اجرای احکام، ملک توسط ضابطین قضایی تخلیه می گردد.

نکته: اجرای حکم خلع ید به این شکل است که ملک کامل تخلیه می شود و به مالک تحویل داده می شود اما در خصوص املاک مشاعی ملک تخلیه می شود اما به هیچ یک از مالکان تحویل داده نمی شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید

وکیل خلع ید عنوان می دارد، مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تمامی دعاوی که در خصوص املاک مطرح می شود، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک می باشد. بنابراین در خصوص این دعوا، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک مورد تصرف می باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تصرف عدوانی | دعوای تصرف عدوانی حقوقی

وکیل خلع ید در تهران
وکیل خلع ید در تهران

وکیل خلع ید در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با در اختیار داشتن کادری مجرب از وکلای متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی ملکی و تشکیل دپارتمانی متشکل از بهترین وکلای ملکی، این نوید را به شما عزیزان می دهد که در راه رسیدن به حقوق شما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد و جمعی از نخبگان حقوقی کشور با بررسی دقیق پرونده شما و با تجربه های عملی فراوان در پرونده های ملکی بهترین راه حل حقوقی را برای شما در نظر خواهند گرفت. برای مشاوره با وکیل خلع ید در تهران و شهرستان ها و همچنین طرح دعوای خلع ید، تنظیم دادخواست خلع ید و یا تنظیم لایحه دفاعیه برای ارائه به دادگاه، با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۰ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

46 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ماهانی
3 سال قبل

سلام خسته نباشید. چرا برای دعوای خلع ید مجازات در نظر گرفته شده است؟

لعل
3 سال قبل

سلام وقت بخیر میشه بفرمایید دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خلع ید کجاست؟

رسول
3 سال قبل

سلام من تو دعوایی محکوم به خلع ید شدم اما به رای دادگاه اعتراض کردم ولی طرف پیروز با مامور اومد و تمام نهال های کاشته شده منو کند و ریخت . الان مگه امان نداره من تو دادگاه تجدید نظر برنده بشم؟ پس چرا اینطوری حکم دادن؟

امیرفضلی
3 سال قبل

سلام ماشینم رو به دوستم دادم و اونو پس نمیده میخوام به جرم تصرف عدوانی ازش شکایت کنم میشه راهنمایی بفرمایید.

کمالزاده
3 سال قبل

سلام و خسته نباشید
آیا دعوای خلع ید در همه اموال قابل طرح است؟