بررسی ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان | تغییر مدت پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

ماده 30 شرایط پیمان
بررسی شرایط پیمان

شرایط عمومی پیمان را می توان شاکله اصلی قراردادهای پیمانکاری دانست، چرا که همه قراردادهای پیمانکاری دولتی، لاجرم می بایست بر مبنای شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شوند. به جهت تخصصی بودن بررسی مواد شرایط عمومی پیمان، موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با شماره ثبت ۴۸۶۶۰، اقدام به بررسی تک تک مواد این قانون نموده که در مقاله حاضر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در سال جدید برای شما عزیزان بررسی و تشریح می گردد.

ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص تغییر مدت پیمان است و برای آشنایی بیشتر با این ماده ابتدا لازم است که با متن ماده مرقوم آشنایی پیدا کنیم. در ادامه متن ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان برای شما عزیزان ارائه می گردد:

ماده ۳۰- تغییر مدت پیمان

الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تائید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

  • در صورتی که بند های الف و ج ماده ۲۹، مبلغ پیمان تغییر می کند.
  • هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
  • هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست تاخیر کند. تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
  • اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
  • در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است.
  • هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده ۲۰ پیش آید.
  • در صورتی که طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.
  • در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
  • هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
  • موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

همکاری با وکیل متخصص یک تصمیم هوشمندانه است

قطعا شما هم مانند همه پیمانکاران و کارفرمایان، برای پیدا کردن وکیلی که در زمینه قراردادهای پیمانکاری دارای تخصص، تجربه و دانش کافی باشد، دچار مشکل شده و نتوانسته اید وکیلی بیابید که دارای تخصص و تجربه کافی در این زمینه باشد، ما در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا این نوید را به شما عزیزان می دهیم که وکیل متخصص ما در زمینه شرایط عمومی پیمان، به کلیه مشکلات شما در خصوص قراردادهای پیمانکاری خاتمه داده و شما با خیالی آسوده می توانید پرونده ها و قراردادهای خود را به مجموعه ما بسپارید.

ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند؛ و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند.

ج) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید.

د) در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیر های هم زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه می شود.

ه) در اجرای مفاد این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده ۵۳ برای حل مسئله اقدام نماید.

بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به بیان مواردی می پردازد که در صورت وقوع، این امکان برای پیمانکار فراهم می گردد تا درخواست تمدید مدت قرارداد پیمانکاری را از کارفرما نماید. به جهت تحلیل صحیح بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در ادامه به بررسی هر یک از موارد بیان شده در ماده فوق خواهیم پرداخت.

ماده 30 پیمان تغییر مدت پیمان
ماده ۳۰ پیمان تغییر مدت پیمان

ابلاغ کار جدید در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

اولین مورد بیان شده در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان بند الف و ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است که موجبات تمدید مدت را برای پیمانکار فراهم می آورد. بند های مذکور در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در خصوص ابلاغ کارهای جدید به پیمانکار می باشد که در قرارداد اولیه پیمانکاری پیش بینی نشده است، لذا پیمانکار به جهت اینکه کار جدیدی به قرارداد اضافه شده، می تواند درخواست تمدید مدت قرارداد را از کارفرما داشته باشد.

تغییر نقشه یا مشخصات فنی در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

یکی دیگر از مواردی که در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان بیان شده، ابلاغ نقشه یا مشخصات فنی جدید به پیمانکار است که موجب تغییرات اساسی در قرارداد می گردد. نکته مهمی که در این بند وجود دارد این است که قانونگذار بیان نموده تغییر مشخصات فنی و نقشه ها باید موجبات تغییرات اساسی در پروژه گردد لذا پیمانکار نمی تواند صرف تغییر نقشه یا مشخصات فنی تقاضای تمدید قرارداد نماید. تغییر نقشه ها و مشخصات فنی باید موجب تغییر اساسی گردد.

تاخیر کارفرما در ابلاغ نقشه، تحویل کارگاه و مصالح

بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان یکی از دلایلی که برای تقاضای تمدید مدت پیمان پیش بینی نموده است، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کار و نقشه و یا تحویل مصالح می باشد. هر یک از مواردی که بیان شد در واقع از نیاز های اولیه پیمانکار برای اجرای پروژه می باشد لذا تا زمانی که کارفرما این تعهدات را به درستی انجام ندهد، انجام کار برای پیمانکار نیز غیر ممکن می شود اما نکته ای که مهم می باشد این است که پیمانکار هوشیار بوده و مستند سازی کافی برای این تاخیرات انجام دهد تا در ادامه بتواند از این مستندات در محاکم استفاده نماید.

نکته: تاخیر در ابلاغ نقشه ها و دستور کارها منوط به درخواست پیمانکار می باشد، به عبارتی اگر پیمانکار دستور کارها و نقشه ها را مطابق برنامه زمانی از مهندس مشاور درخواست نکرده باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهد شد.

عدم همکاری کارفرما در دادن حواله خرید مصالح

یکی دیگر از شرایطی که در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان جهت تمدید مدت قرارداد پیمانکاری پیش بینی شده است، عدم همکاری کارفرما در دادن حواله هایی است که برای خرید مصالح ضروری است. اگر پیمانکار مطابق برنامه زمانی تفضیلی درخواست حواله ها را از کارفرما نموده باشد و اسناد مکتوب آن را در اختیار داشته باشد، کارفرما می بایست قرارداد پیمانکاری را به همین نسبت تمدید نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت پیمانکار از کارفرما

حوادث قهری و کشف اشیای عتیقه

بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان آخرین شرطی که برای تمدید مدت قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار پیش بینی نموده است، حوادث قهری مانند سیل، زلزله و … می باشد و همچنین کشف اشیای عتیقه که ممکن است در محل کارگاه پیدا شود. در این شرایط مدت قرارداد پیمانکاری با توجه به مقررات پیش بینی شده در مواد ۲۶ و ۴۳ شرایط عمومی پیمان تمدید می گردد.

محدودیت ورود مصالح به کشور مطابق بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به موردی اشاره شده است که امروزه با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران ممکن است به دفعات در قراردادهای پیمانکاری با آن مواجه شویم. در قراردادهای پیمانکاری ممکن است پیمانکار متعهد گردد که بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه را از خارج ایران تهیه کند لذا برای اینکار نیاز به اخذ مجوز ها از سوی کارفرماست. اگر کارفرما نتواند این مجوز ها را اخذ کند، قرارداد پیمانکاری ممکن است به همین نسبت تمدید گردد.

تعلیق قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان

بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در تعلیق قرارداد پیمانکاری را نیز یکی از عواملی بیان می کند که موجب تمدید مدت قرارداد پیمانکاری می گردد. تعلیق قرارداد پیمانکاری در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان بیان شده و مدت آن نیز برای بار اول سه ماه است و تمدید سه ماهه دوم ان منوط به موافقت پیمانکار می باشد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تمدید تعلیق، قرارداد پیمانکاری به درخواست پیمانکار خاتمه داده می شود.

تصویب قوانین و مقررات جدید

یکی دیگر از مواردی که در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان برای تمدید مدت پیمان در نظر گرفته شده است، تصویب قوانین و مقررات جدید می باشد. در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی در کشور تصویب شود و موثر در قرارداد باشد، لاجرم قرارداد پیمانکاری نیز به درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما تمدید می گردد.

عدم انجام تعهدات مالی از سوی کارفرما

در صورتی که کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را مطابق قرارداد انجام دهد، قرارداد پیمانکاری نیز به همین نسبت تمدید می گردد و تاخیرات پیمانکار بدین سبب مجاز محسوب خواهد شد، اما باید به این نکته توجه شود که پیمانکار می بایست مطالبات خود را از کارفرما درخواست کند و اسناد و مدارک لازمه را در این باره جمع آوری نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  دعاوی رایج بین کارفرما و پیمانکار

تمدید مدت قرارداد پیمانکاری به تشخیص کارفرما

مطابق بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در صورتی که مدت قرارداد پیمانکاری خاتمه پیدا کند و موضوع قرارداد انجام نشده باشد و پیمانکار درخواست تمدید مدت قرارداد را از کارفرما نماید، کارفرما در صورتی که تشخیص دهد تاخیر صورت گرفته به دلیل قصور پیمانکار نبوده است می تواند مدت قرارداد را به تشخیص خود تمدید نماید. این راهکار در واقع راهکاری است برای پیمانکارانی که تاخیر در پروژه داشته و می خواهند با کارفرما توافق نمایند. مذاکره با کارفرما نیاز به تخصص دارد، این کار را از وکیل با تجربه در زمینه قرارداد پیمانکاری بخواهید.

بند ب ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

بند ب ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص کاهش مدت پیمان است. اگر هر یک از مواردی که در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان بیان شده است، موجب کاهش مدت قرارداد پیمانکاری گردد، پیمانکار این موضوع را به مهندس مشاور اطلاع می دهد و در صورت موافقت کارفرما با این نظر، کاهش مدت قرارداد به پیمانکار ابلاغ می گردد.

بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

بند ج ماده د۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص تاخیر مجاز یا غیر مجاز پیمانکار است، در صورتی که مدت قرارداد پیمانکاری خاتمه پیدا کند، پیمانکار علل عدم انجام کار را با در نظر گرفتن موارد بیان شده در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به مهندس مشاور اعلام می کند و مهندس مشاور این موارد را به کارفرما انتقال می دهد. تاخیراتی که توسط کارفرما مجاز تشخیص داده شود به همان نسبت مدت قرارداد نیز به صورت خودکار تمدید می گردد.

بند د ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

بند د ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص همزمانی علل های بیان شده در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد. در صورتی که چند عامل بیان شده در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به صورت همزمان رخ دهد، مدت زمان تاخیر برای تمامی عوامل به صورت یکجا محسابه می گردد و پیمانکار نمی تواند درخواست کند که هر کدام از تاخیر ها جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد.

بند ه ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

بنده ه ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص اختلاف نظر پیمانکار با مهندس مشاور و کارفرما می باشد. اگر کارفرما و یا مهندس مشاور مخالف نظر پیمانکار در خصوص تمدید مدت قرارداد باشندف پیمانکار می بایست مطابق نظر کارفرما به کار خود ادامه دهد و برای حل اختلاف خود باید مطابق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به هیات حل اختلاف پیش بینی شده در شورای عالی فنی استان ها مراجعه نماید.

تحلیل ماده 30 شرایط عمومی پیمان
تحلیل ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان تخصص ماست

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با کادری مجرب از وکلا و کارشناسان رسمی متخصص در زمینه قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان، این نوید را به شما عزیزان می دهد که با اعتماد به مجموعه ما بتوانید بهترین نتایج ممکن را در پرونده های خود کسب نمایید.

برای ارتباط با ما می توانید با شماره های موسسه تماس بگیرید یا از طریق واتساپ یا سایر راه های ارتباطی درج شده در سایت اقدام کنید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و یا سوال های خود را می توانید ذیل این مقاله درج کنید تا در اسرع وقت توسط وکلای ما پاسخ داده شود.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۶ میانگین امتیاز: ۴.۳]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
بررسی ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان
نوشتهٔ بعدی
بررسی ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان | مدیریت اجرا

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments