دخالت غیر مجاز در امور پزشکی

وکیل جرایم پزشکی در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل دخالت غیر مجاز در امور پزشکی بپردازد. با توجه به اینکه عرصه پزشکی در حال حاضر یکی از شغل های پولساز می باشد خصوصا در انجام جراحی های زیبایی و بحث های دیگر که این جذابیت مالی سبب شده است افرادی که تخصص خاص حوزه های مورد نظر را ندارند با سو استفاده از عدم آگاهی افراد وارد این عرصه شده و با انجام جراحی هایی سبب ورود ضررهای غیر قابل جبرانی می شوندلازم است شما با اختیار کردن وکیل متخصص جرایم پزشکی در جهت احقاق حقوق خویش اقدام نمایید.

ارکان قانونی جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی چیست؟

وکیل جرایم پزشکی در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، هر جرمی که اتفاق می افتد مطابق قانون مجازات اسلامی دارای سه رکن است، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی، برای اینکه جرمی محقق شود باید همه ارکان جرم به صورت کامل محقق شده باشد تا بتوان فردی را به این جرم مجازات نمود. وکیل دعاوی پزشکی در ادامه به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم خواهد پرداخت.

رکن قانونی جرم مداخله در امور پزشکی

وکیل جرایم پزشکی در تشریح رکن فوق بیان می دارد، رکن قانونی به این معنی است که در قانون برای فعل ارتکابی مجازات تعیین شده باشد و این فعل جرم انگاری شده باشد. دخالت غیر مجاز در امور پزشکی در ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی، موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ جرم انگاری شده است و قانون بیان می دارد:

هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی،‌داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌هائی که به‌تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌مذکور اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار‌دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه‌میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه(‌هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

بنابراین در صورتی که بیماری در اثر اقدام غیر قانونی پزشکی متحمل ضرر شود قاضی رسیدگی کننده به استناد این ماده می تواند پزشک مورد نظر را به این مجازات ها محکوم نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک در سال ۱۴۰۳

بررسی جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی
بررسی جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی

رکن مادی جرم مداخله در امور پزشکی

به استناد ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی، موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ مصادیق فعل مجرمانه ای که از سوی پزشک مورد نظر قابل ارتکاب است عبارتند از:

۱- اشتغال به امور پزشکی،‌ داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌ هائی که به ‌تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند بدون داشتن پروانه معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲-  ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی،
هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌ های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان و …

۳- در اختیار گذاشتن پروانه خویش برای استفاده افرادی که تخصصی در امور پزشکی ندارند.

۴- استفاده از پروانه پزشکی دیگران

وکیل جرایم پزشکی در ادامه بیان می دارد، پزشکی را می توان به این جرم محکوم کرد که یکی از افعال فوق را مرتکب شده باشد. بنابراین برای اینکه مقام رسیدگی کننده بتواند فردی را به مجازات جرم دخالت غیر مجاز به امور پزشکی محکوم نماید باید مرتکب یکی از رفتار های فوق شده باشد.

رکن روانی جرم مداخله در امور پزشکی

رکن معنوی به معنای قصد و هدفی است که در ذهن مجرم وجود دارد و در عالم واقع محقق می شود. جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی یک جرم عمدی است و برای تحقق آن لازم است که فرد عالما و عامدا مرتکب جرمی شود، اگر عالما و عامدا نباشد به عنوان مثال اگر ثابت شود  فرد در اثر اشتباه یا غفلت یا سهل انگاری مرتکب این جرم شده است نمی توان فرد را به این جرم مجازات نمود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از پزشک

وکیل خوب برای شکایت دخالت در امور پزشکی

وکیل خوب و متخصص باید ابتدائا به بررسی این موضوع بپردازد که فعل پزشک مجرم آیا شامل یکی از مصادیق عنوان شده در قانون می باشد یا خیر و در ادامه می بایست با در نظر گرفتن این موضوع به طرح شکواییه برای فردی که در اثر این رفتار متضرر شده است بپردازد و در مقابل برای دفاع از پزشکی که مورد شکایت قرار گرفته است باید با در نظر گرفتن این امر به دفاع از موکل خویش بپردازد.

دخالت غیر مجاز در امور پزشکی مطلق است یا مقید؟

وکیل جرایم پزشکی در ادامه بیان می دارد، جرم مقید یعنی جرمی که برای مجازت کردن فرد باید رفتار او به نتیجه خاصی منتهی شود به عنوان مثال در سرقت فرد باید مالی را از شما به سرقت ببرد و به شما زیان وارد کند تا شما شکایت علیه او طرح کنید.

جرم مطلق به این معنی است که نیازی نیست در اثر جرم شما فردی متضرر شود صرف ارتکاب فعل جرم است به عنوان مثال جرم جعل یک جرم مطلق است و نیازی نیست که در اثر جعل اتفاق افتاده به کسی ضرری وارد شود.

جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی با عنایت به موارد پیش گفته، یک جرم مطلق است یعنی نیاز نیست که در اثر این فعل فردی دچاز زیان شود تا شکایت کند، می توان بدون اینکه به فردی آسیبی برسد از پزشکی که بدون مجوز فعالیت می کند شکایت نمود.

آیا دخالت غیر مجاز در امور پزشکی جرم به عادت است؟

جرم به عادت به جرمی گفته می شود که با یک بار ارتکاب قابل مجازات نیست باید فرد مرتکب چند بار مرتکب این فعل شود تا بتوان به این جرم او را محکوم نمود.

با عنایت به توضیحات پیش گفته جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی یک جرم به عادت است و قانونگذار این جرم را به عادت در نظر گرفته است یعنی پزشک باید چندین بار مرتکب این فعل شود تا بتوان او را به جرم دخالت غیر مجاز محکوم نمود.

مجازات دخالت غیر مجاز در امور پزشکی چیست؟

وکیل جرایم پزشکی در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، مجازات این جرم در ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی تعیین شده است که به شرح ذیل می باشد:

بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه‌ میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (‌هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

وکیل جرایم پزشکی در ادامه بیان می دارد، مجازاتی که برای این جرم تعیین شده است بسیار پایین می باشد و به هیچ عنوان برای این جرم که با جان انسان ها در ارتباط است بسیار ناچیز می باشد و لازم است که قانونگذار تجدید نظری در این مجازات حبس در نظر گرفته شده نماید هرچند اگر ضرری در اثر این جرم به بیمار وارد آید جداگانه قابل مطالبه خواهد بود.

دادگاه صالح رسیدگی به این جرم کجاست؟

وکیل پزشکی در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم به مولفه های مختلفی بستگی دارد، در جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی با توجه به اینکه مجازات جرم ارتکابی درجه ۷ و ۸ محسوب می شود و جرم هایی که مجازات آن در این در جه باشد مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود، این جرم نیز بدون اینکه دارای مرحله دادسرا باشد و در دادسرا مطرح شود در دادگاه رسیدگی می شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم در تهران دادگاه قدوسی می باشد.

بررسی های لازم قبل از شکایت

برای اینکه بدایند تحت چه عنوانی باید شکایت نمایید، میتوانید درخصوص صلاحیت پزشک خود و یا شخصی که بعنوان پزشک متخصص شما را درمان کرده و یا عمل جراحی زیبایی روی شما انجام داده است، تحقیق بعمل بیاورید. اگر شخصی که عمل طبابت و یا جراحی زیبایی را برای شما انجام داده، پزشک نباشد، میتوانید تحت عنوان دخالت در امور پزشکی از وی شکایت نمایید. با وکیل شکایت از پزشک و وکیل جرایم پزشکی در این خصوص صحبت نمایید و مشاوره حقوقی دقیق و تخصصی دریافت کنید.

مصادیق دخالت غیرمجاز در امور پزشکی

۱) اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
۲) اشتغال به امور داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی
۳) اشتغال به امور دامپزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
۴) اشتغال به امور آزمایشگاهی بدون داشتن پروانه رسمی
۵) اشتغال به امور فیزیوتراپی بدون داشتن پروانه رسمی
۶) اشتغال به امور مامایی بدون داشتن پروانه رسمی
۷) اقدام به تاسیس غیرمجاز یکی از موسسات پزشکی مندرج در ماده ۱ بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸) واگذاری پروانه رسمی خود به دیگری به نحو غیرمجاز
۹) استفاده از پروانه رسمی دیگری به نحو غیرمجاز
۱۰) واردات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۱) صادرات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۲) خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳) خرید و فروش دارو توسط هر یک از شاغلین حرفه پزشکی
۱۴) خرید و فروش غیرقانونی دارو توسط مسئولین مراکز ساخت، تهیه و توزیع و فروش دارو
۱۵) خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط هر یک از شاغلین حرفه پزشکی
۱۶) خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط مسئولین مراکز ساخت تجهیزات
۱۷) خودداری از توزیع و ارایه خدمات
۱۸) اخلال در نظام دارویی کشور

◁◁ بیشتر بدانید:  دخالت غیر مجاز در دندانپزشکی

وکیل جهت شکایت از جرایم پزشکی در تهران
وکیل جهت شکایت از جرایم پزشکی در تهران

وکیل جرایم پزشکی در تهران همراه شماست

شغل پزشکی با توجه به اینکه با جان انسان ها در ارتباط می باشد و انجام جرم در این حوزه دارای آثاری است که به هیچ عنوان قابل جبران نمی باشد، از جمله مهم ترین پرونده ها  در محاکم می باشد و لازم است که از وکلای متخصص در این حوزه استفاده شود تا نتیجه مورد نظر کسب شود. در همین راستا و با توجه به تخصصی بودن این دعاوی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با تشکیل دپارتمانی تخصصی از مجموعه ای وکلای پایه یک متخصص در زمینه جرایم و دعاوی پزشکی تلاش دارد تا کیفیت ترین خدمات را به شما عزیزان ارائه نماید. برای اخذ مشاوره یا طرح دعوا یا دفاع در محاکم با وکیل جرایم پزشکی موسسه تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳۷ میانگین امتیاز: ۴.۲]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

82 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
سعید
2 ماه قبل

سلام، بیمار من خودسرانه داروی خاصی مصرف کرده و دچار عوارض ثانویه به آن شده است. در پرونده بستری در بیمارستان این مورد را ثبت کرده ام. آیا همین مسئله کافی است یا خیر؟

میلاد
1 سال قبل

سلام خسته نباشید. من ده روز پیش رفتم دندان پزشکی دندان نبشم خواستم بکشم متاسفانه دندانم رو شکاند و دندانم فرو برد به طرف بالا به سمت سینوس راستم زیر چشمم، رفتم عکس گرفتم برگشتنی از طریق ۱۱۰صورت جلسه شد و چون خرج بیمارستانم پرداخت نکرد مجبور شدم شکایت کردم و طرف فاقد مجوز سازمان نظام پزشکی است. حکم جرمش چی هست و در دادگاه چی محسوب میشه؟

احمد
1 سال قبل

من از اون فرد هیچ اطلاعاتی ندارم که بخوام شکایت کنم. اصلا اگه شکایت نکنم برای من مسئولیتی داره؟

احمد
1 سال قبل

سلام. من شماره نظام دارم و جدیدا مطلع شدم فردی از شماره نظام من سوء استفاده کرده و با آن اقدام به درمان می کند. باید چه کار کنم؟

روح الاممبینی
1 سال قبل

با سلام، خانم بنده تو یکی از مطب های غیرمجاز ژل و بوتاکس براش تزریق کردن، بعد از این عمل قسمت سمت چپ صورتش فلج شده، آیا می تونم نسبت به اون خانم سیار و شیاد شکایت کنم؟